"to przy" traduzione inglese

PL

"to przy" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "to przy" viene usato.

Traduzioni simili a "to przy" in inglese

to avverbio
English
to congiunzione
English
to pronome
przy preposizione

Esempi di utilizzo "to przy" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishTo pozytywny obrót spraw, przy czym oczywiście konieczne są dalsze działania.
This is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
PolishPodejrzewam, że przechodzicie przez to przy każdym głosowaniu w tym Parlamencie.
All of you are going through that every time you vote in this Parliament, I suspect.
PolishTrzeba to uwzględnić przy rozważaniu korzystnego oddziaływania wykorzystywanych TIK.
This must be taken into account in considering the beneficial impact of ICT used.
PolishPopieramy to, ale przy zachowaniu obecnych, określonych w przeszłości zasad.
We support this, but with dedicated rules, which there did used to be in the past.
PolishBardzo dobrze wiemy, jaki będzie efekt: to samo obserwowaliśmy przy innych uprawach.
We know very well what the result will be: we have seen it with other crops.
PolishCA: Ale czy to znaczy, że przy biurku lub w domu są konieczne projektory, kamery?
CA: But does that mean that, at your desk or in your home, you need projectors, cameras?
PolishMam głęboką nadzieję, że możemy to osiągnąć przy współpracy z producentami.
I truly hope that we can achieve this with the cooperation of the industry.
PolishNależy uczynić to przy współpracy umiarkowanych środowisk muzułmańskich.
This has to be done in cooperation with the moderate elements of Muslim societies.
PolishWeterynarz odkrył to, ogromny, krwawiący nowotwór przy podstawie penisa Kimbo.
He discovered this, a huge bleeding tumor at the base of Kimbo's penis.
PolishDzieje się to przy całkowitej bezradności Unii Afrykańskiej.
This is something unprecedented and the African Union is totally powerless to deal with it.
PolishMam nadzieję, że to również zostanie uwzględnione przy finalizowaniu decyzji.
I hope that this will also be taken into account when the decisions are being finalised.
PolishMożemy to osiągnąć jedynie przy pomocy stabilnej waluty i stabilnej gospodarki.
We can only achieve that with a stable currency and a stable economy.
PolishNależy to wziąć pod uwagę przy stosowaniu u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
This should be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishRozszerzamy to do powietrza obecnie przy pomocy grantu od Fundacji Sloan.
We've extended this to the air now with a grant from the Sloan Foundation.
PolishRozwiązanie to stanowi pewne ułatwienie przy aktualizacji FAKTÓW w 22 wersjach językowych.
This page-wise arrangement makes updating the FACTS in 22 languages somewhat easier.
PolishMożna to oczywiście osiągnąć jedynie przy odpowiednim wsparciu i poziomie finansowania.
Clearly, this can only be achieved with appropriate support and funding.
PolishJestem na to gotowy i zrobię to przy okazji jutrzejszego głosowania nad przedmiotową poprawką.
I am ready to do that and I will do so when the amendment is voted on tomorrow.
PolishTo śmieszne sądzić, że możemy to zrekompensować przy pomocy jednego miliarda!
If we think we can offset this with one billion, that is ridiculous!
PolishTo pomoc przy budowie godnego życia, trwałej samowystarczalności, obywatelstwa.
It's about helping people to build lives of dignity, stability, economic autonomy, citizenship.
PolishLiczę, że stanie się to w tym roku, przy aktywnym udziale i wsparciu Komisji.
I hope it will happen this year, with the active participation and support of the Commission.

Impara nuove parole

Polish
  • to przy

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Rumeno-Italiano di bab.la.