"to potrafi" traduzione inglese

PL

"to potrafi" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "to potrafi" viene usato.

Traduzioni simili a "to potrafi" in inglese

to avverbio
English
to congiunzione
English
to pronome
potrafić verbo

Esempi di utilizzo "to potrafi" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishJak to jest, że mózg potrafi generować tak dużo informacji, tak dużo muzyki, spontanicznie?
How can the brain generate that much information, that much music, spontaneously?
PolishW ostatnich miesiącach pokazała Pani, że jest Pani silną osobą, potrafi Pani to zrobić.
In recent months, you have shown you are a strong person and that you are up to this task.
PolishTo właśnie on potrafi wyprodukować stopy i palce techniką SDM.
He's the one able to build this shape-deposition manufactured feet and toes.
PolishCzy ktokolwiek z nas, bonobo czy człowiek, potrafi to sobie wyobrazić?
Narrator: None of us, Bonobo or human, can possibly even imagine?
PolishCzy to urządzenie potrafi znaleźć marihuanę w szafkach?
So the question was, can it actually find marijuana in students' lockers?
PolishAle to właśnie jest świetne, że to urządzenie potrafi to zrobić ze wszystkich kątów.
PolishWiem wszystko o byciu imigrantem, jak to potrafi być trudne.
I know all about the immigrant experience, how hard it can be.
PolishWygląda na to, że UE nie potrafi rozmawiać z Iranem.
It would seem that we in the EU are incapable of talking to Iran.
PolishTo sztuczka, której nie potrafi żaden z naszych przodków i żadne zwierze nie potrafi tego tak jak my.
This is a trick that none of our ancestors could do, and that no other animal can do quite like we can.
PolishPotrafi to wywołać czasami niezamierzone konsekwencje.
This can sometimes have unintended consequences. ~~~ OK.
PolishWgląda na to, że stół potrafi zmienić płeć ciała.
It looks like our table also can transform gender, too.
PolishAle myślę, że jego syn potrafi to zrozumieć i nie mieć do niego żalu. ~~~ Nie mieć poczucia odrzucenia.
But I think his son will understand this, and will have no sense of grudge, or sense of being neglected, I think.
Polish(Śmiech) To potrafi sprawić, że się z czegoś rezygnuje.
PolishMoim zdaniem wolny Parlament, to taki, który potrafi tolerować kilku szaleńców, chociaż mogą oni być irytujący.
In my view, a free Parliament is a Parliament that can tolerate a few nutcases, irksome though they might be.
PolishTo niesamowite, jak szybko potrafi to robić, ale jeśli trochę spowolnimy, zobaczycie coś naprawdę niezwykłego.
It's extraordinary how fast it can do it -- but if you slow it down, you see something that's quite extraordinary.
PolishKto by zadarł z armią, która to potrafi?
Who would screw around with an army that could do that?
PolishEinstein potrafi wyrazić to chyba najlepiej.
PolishWięc zaczyna to robić, ale nie potrafi złapać robaków.
PolishAle zobaczcie, to zwierzę to potrafi!
PolishZaledwie garstka ludzi to potrafi.

Impara nuove parole

Polish
  • to potrafi

Ancora più traduzioni nel dizionario Italiano-Spagnolo di bab.la.