"to podstawa" traduzione inglese

PL

"to podstawa" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "to podstawa" viene usato.

Traduzioni simili a "to podstawa" in inglese

to avverbio
English
to congiunzione
English
to pronome
podstawa sostantivo

Esempi di utilizzo "to podstawa" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishPrzyswojenie języka to podstawa logicznego myślenia i rozumowania kontekstualnego.
Language acquisition is the basis of logical thinking and contextual understanding.
PolishMyślę, że jest to podstawa oraz zasadnicza część pracy, jaką powinniśmy wykonać.
I think this is a core and fundamental part of the work that we should do.
PolishWspółzgodność i sposób jej wdrażania na poziomie państwa członkowskiego to podstawa.
Cross-compliance and how it is implemented at Member State level are crucial.
PolishTeraz jest to najważniejsza podstawa do zapewnienia postępów w realizacji tej strategii.
This is now the first and foremost cornerstone of making progress on this strategy.
PolishJest to mocna podstawa społeczeństwa informacyjnego i musimy jej zawsze bronić.
That is actually a firm basis for the information society, and we must always preserve it.
PolishTo także jest podstawą współczucia, rozumienie naszego miejsca na ziemi.
And that too is a basis for having compassion, for understanding our place in the world.
PolishMoże to być podstawa prawdziwie nowej, tak nam potrzebnej europejskiej polityki podatkowej.
It could be the basis for the genuine new European tax policy that we need.
PolishJak Pan wie, zatrudnienie to nie tylko źródło środków do życia; to podstawa ludzkiej godności.
As you know, employment is not merely a livelihood; it is the basis of human dignity.
PolishTo jest podstawa prawna propozycji Komisji i musimy z niej korzystać.
That is the legal basis of this Commission proposal, and we must use it.
PolishMyślę, że jest to jedyna podstawa, na jakiej możemy poczynić kolejny krok naprzód w tym kraju.
I think it is the only basis on which we can move forward in the country.
PolishPonieważ nowotwory są niejednorodne, a to idealna podstawa dla ewolucji samego nowotworu.
Because it's heterogeneous, and that's the perfect substrate for evolution within the cancer.
PolishWedług jej ojców-założycieli była to podstawa finansowania Unii.
That was the basis of the financing of the Union by the founding fathers.
PolishJest to w dalszym ciągu podstawa efektywnej polityki: pomoc, handel, bezpieczeństwo, zarządzanie.
That is still the waterfront of effective policies: aid, trade, security, governments.
PolishNie zapominajmy, że MŚP to podstawa gospodarki europejskiej.
Let us not forget that SMEs are the bread and butter of the European economy.
PolishTo niezbędna i solidna podstawa na przyszłość, potrzebna zwłaszcza w odniesieniu do żywności.
It is vital and a strong basis for the future, which we need specifically in the food sector.
PolishGodność ludzka jest dla niego kwestią zasadniczą i jest to podstawa współpracy pomiędzy kulturami.
Human dignity is central to him, and that is the basis for cooperation between cultures.
PolishTo działanie powinno być podstawą do oceny tej nowej Komisji.
This should be the major pillar on which this new Commission is judged.
PolishMoim zdaniem jest to podstawa dla wstępnych prac legislacyjnych, które przeprowadziliśmy.
This is therefore, to my mind, the basis for the parliamentary legislative work we have carried out.
PolishWyniki badań naukowych to podstawa, na której UE opiera się przy podejmowaniu decyzji dotyczących żywności.
Science is the essential foundation on which the EU bases decisions on food.
PolishBędzie to ważna podstawa dla monitorowania praw obywatelskich.
This will be an important basis for the monitoring of civil rights.

Impara nuove parole

Polish
  • to podstawa

Nel dizionario Inglese-Italiano potrai trovare più traduzioni.