"tempo wzrostu" traduzione inglese

PL

"tempo wzrostu" in inglese

PL tempo wzrostu
volume_up
{neutro}

tempo wzrostu (anche: stopa wzrostu)
volume_up
growth rate {sostantivo}
Brak wpływu na tempo wzrostu również przemawia na korzyść montelukastu.
Lack of effect on growth rate is also a benefit of montelukast.
Lek poprawia także przeżywalność i tempo wzrostu leczonych dzieci.
It also improves survival and growth rate in the children treated.
Od czwartego roku leczenia tempo wzrostu ustabilizowało się na poziomie około 4, 7 cm na rok.
The growth rate stabilised at around 4.7 cm per year from the fourth year of treatment.

Traduzioni simili a "tempo wzrostu" in inglese

tempo sostantivo
wzrost sostantivo

Esempi di utilizzo "tempo wzrostu" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishAktualne tempo wzrostu inflacji w Europie jest zmorą dla polityków i zwykłych obywateli.
The current inflation rates in Europe are tormenting policymakers and citizens.
Polishmg/ kg paszy) redukował zmiany w płucach i objawy kliniczne oraz zwiększał tempo wzrostu świń.
mg/ kg feed) reduced lung lesions, improved clinical signs and pig growth rates.
PolishTempo tego wzrostu jest większe niż na przykład w Stanach Zjednoczonych.
That is a greater rate of increase than, for example, the United States.
PolishMoże być konieczne zastosowanie większych dawek, jeśli tempo wzrostu jest zbyt wolne.
Higher doses may be needed if growth velocity is too low.
PolishJednakże przy naszej pomocy kraje rozwijające się muszą zwolnić tempo wzrostu swoich emisji.
However, with our help the developing countries must slow the rate of increase in their emissions.
PolishJego wartość wzrosła z 10 mld w 1990 do 50 mld dzisiaj i tempo wzrostu nie maleje.
From about 10 billion in 1990, it's worth 50 billion dollars globally today, and it shows no sign of slowing down.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia należy przez rok monitorować tempo wzrostu w celu potwierdzenia zaburzeń wzrastania.
To verify growth disturbance, growth should be followed for one year before starting therapy.
Polishtempo wzrostu realnego PKB strefy euro wyniosło w ujęciu kwartalnym 0,2%, tyle samo co w poprzednim kwartale.
Evidence from survey data points to weaker economic activity in the fourth quarter of this year.
PolishAbstrahując od zmienności danych miesięcznych, można stwierdzić, że tempo wzrostu kredytów nadal jest bardzo niskie.
Looking through the volatility in monthly data, loan growth continues to be very subdued.
PolishPreparat INCRELEX znacznie zwiększał tempo wzrostu.
INCRELEX caused the speed of growth to increase significantly.
PolishNadal potencjalne tempo wzrostu w Europie jest zbyt niskie.
Europe's potential rate of increase remains very low.
PolishDo 2030 roku popyt na ropę naftową w UE będzie wzrastać, jednak tempo tego wzrostu wyniesie 0,25% rocznie.
Oil demand within the EU will continue to increase until 2030, although only at a rate of 0.25% per year.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia należy przez rok monitorować tempo wzrostu w celu potwierdzenia zaburzeń wzrastania.
To verify growth disturbance, growth should be followed for a year preceding institution of therapy.
PolishBadania trwały od 15 miesięcy do ośmiu lat, a głównym kryterium oceny skuteczności było tempo wzrostu.
The studies lasted between 15 months and eight years, and the main measure of effectiveness was the speed of growth.
PolishNasi eksporterzy samochodów mają zdecydowanie najmocniejszą pozycję na rynku koreańskim, wykazując najwyższe tempo wzrostu.
Our car exporters are by far the strongest importers on the Korean market, with strong growth rates.
PolishNajlepsze tempo wzrostu jakie -- kiedykolwiek -- mieli.
PolishKonkurencja będzie w coraz większym stopniu występowała w tych regionach globu, gdzie spodziewany jest wysokie tempo wzrostu.
The competition will be increasingly relocated to regions of the world with expectations of high growth.
PolishTempo wzrostu gospodarczego na świecie jest wysokie – po części dzięki spadkowi cen ropy naftowej – co sprzyja eksportowi strefy euro.
Helped in part by lower oil prices, global growth is robust, thereby providing support for euro area exports.
PolishW międzyczasie tempo wzrostu liczby osób w wieku produkcyjnym zmniejsza się szybko i zatrzyma się w miejscu za około sześć lat.
Meanwhile, the rate of growth of the working age population is falling fast and will stop altogether in about six years.
Polishtempo wzrostu gospodarki strefy euro będzie umiarkowane, a proces ożywienia ( prawdopodobnie nierównomierny.
For this reason, the euro area economy is expected to grow only at a moderate pace in 2010, and the recovery process is likely to be uneven.