"rozwiać obawy" traduzione inglese

PL

"rozwiać obawy" in inglese

PL rozwiać obawy
volume_up
{verbo}

rozwiać obawy

Sinonimi (polacco) per "rozwiać obawy":

rozwiać obawy
Polish

Traduzioni simili a "rozwiać obawy" in inglese

rozwiać verbo
obawy sostantivo
obawa sostantivo

Esempi di utilizzo "rozwiać obawy" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishMusimy te obawy rozwiać, dzięki czemu będziemy mieli rolników po naszej stronie.
We need an explanation of that in order to bring farmers with us.
PolishMa rozwiać obawy będące wynikiem zatonięcia tankowca Erika u wybrzeży Francji.
It addresses the concerns that followed the sinking of the Erika oil tanker off the French coast.
PolishUdało się jednak rozwiać te obawy i w imieniu Parlamentu zająć pryncypialne stanowisko.
These fears were however successfully dispelled, and an uncompromising stance was taken on Parliament's behalf.
PolishJedynie etyka przejrzystości, wiążąca się z wysokimi karami w przypadku jej złamania, może rozwiać te obawy.
Only a transparency ethic, attracting heavy penalties if breached, can dispel this concern.
PolishPotrzebujemy odpowiedzialnej strategii, aby rozwiać obawy i wątpliwości naszych coraz bardziej niespokojnych społeczeństw.
A responsible policy is needed to counter the fears and uncertainties of our increasingly uneasy societies.
PolishJednak dzisiaj możemy rozwiać te obawy.
There were those who believed, in advance of the process, that it was too early to do this, but we can now allay those fears.
PolishJeśli mamy czerpać korzyści z tych właściwości, to musimy oczywiście rozwiać obawy obywateli oraz zapewnić im bezpieczeństwo.
If we are to take advantage of such benefits, we obviously need to respond properly to people's fears and we need to ensure their safety.
PolishPrzede wszystkim musimy wszyscy dążyć do przejrzystości tak wśród opinii publicznej jak i w sektorze, aby rozwiać obawy obywateli związane z CCS.
Above all, we all need to pursue clarity, for public opinion and for industry, in order to ally people's fears about CCS.
PolishTej kwestii poświęcono już jednak uwagę i w związku z tym chciałbym pogratulować sprawozdawczyni, że pracowała nad tym, by rozwiać nasze obawy.
However, this has now been addressed and accordingly I would like to congratulate the rapporteur on working to address our concerns.
PolishZastanawiam się, czy mógłby nam Pan po prostu powiedzieć, ile żywności przywozimy z Japonii, co pomoże nam rozwiać niektóre obawy opinii publicznej w tym względzie.
I wonder if you could just tell us how much food we import from Japan, so that we can allay some public fears in that regard.
PolishPragnie ona rozwiać nasze obawy przy pomocy deklaratywnych zapisów, które nie są w stanie zagwarantować ochrony tym, w których niektórzy chcieliby widzieć potencjalnych terrorystów.
It is trying to dispel our worries with declarative clauses that are unable to guarantee the protection of those who some wish to see as potential terrorists.
PolishMusimy rozwiać obawy i lęki naszych obywateli przed imigracją i pokazać im, że uregulowana i rozsądna imigracja jest absolutnie niezbędna w niektórych sektorach w Europie.
We must assuage our citizens' concerns and fears about immigration and show them that regulated and sensible immigration is entirely necessary in some sectors in Europe.