"realizowana przez" traduzione inglese

PL

"realizowana przez" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "realizowana przez" viene usato.

Traduzioni simili a "realizowana przez" in inglese

realizować verbo
przez avverbio
English
przez preposizione

Esempi di utilizzo "realizowana przez" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishNie sądzę, abyśmy mogli uznać politykę realizowaną przez Frontex za zadowalającą.
I do not think we can be satisfied with the policy pursued by Frontex.
PolishDobrym przykładem mogłaby być realizowana przez Parlament inicjatywa dotycząca opiekunów.
A good example could be the ongoing Parliament initiative on carers.
PolishNasza polityka zagraniczna, realizowana przez wymiar zewnętrzny strategii lizbońskiej, powinna być aktywna.
Our foreign policy through the external dimension of the Lisbon Strategy should be active.
PolishRealizowana przez UE polityka rybołówstwa nie jest i nigdy nie była oparta na wspólnych i przemyślanych decyzjach.
The fisheries policy pursued by the EU is not, and has never been, based on well thought-out, joint decisions.
PolishSą dokładne i spójne, są też znaczącym wkładem w realizowaną przez nas pracę nad usługami detalicznymi i finansowymi.
They are thorough and consistent and will provide a significant contribution to our ongoing work on retail and financial services.
PolishKryzysy zazwyczaj dostarczają okazji do podejmowania istotnych decyzji, które mogą diametralnie zmieniać realizowaną przez nas politykę i systemy wartości.
Crises always provide the opportunity to take important decisions that may crucially change our values and policies.
PolishJestem pewien, że wiecie państwo o tym, że realizowana przez nas europejska polityka w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia nie zawiera wielu celów ilościowych.
I am sure you know that our European growth and employment policy does not have very many quantitative targets.
PolishRealizowana przez Komisję Europejską strategia zwalczania min zaliczana jest do najbardziej udanych elementów w procesie rozwoju europejskich stosunków zewnętrznych.
The European Commission's anti-mines strategy is numbered among the most successful elements in the development of European external relations.
PolishJest obecnie jasne, że strategia globalna realizowana przez Komisję Europejską w stosunku do konkurencyjności sektora stoczniowego jest nieodpowiednia.
It is now clear that the global strategy pursued by the European Commission in relation to the competitiveness of the Community shipbuilding sector is inadequate.
PolishNa przykład głównym problemowym obszarem jest polityka spójności realizowana przez państwa członkowskie i otrzymująca około jedną trzecią omawianych środków finansowych.
Cohesion policy, for example, which is implemented by the Member States and which receives around a third of the funds, is the major problem area.
PolishUnia musi mieć pewność, że realizowana przez nią polityka zewnętrzna skutecznie przyczynia się do zrównoważonego i społecznego rozwoju krajów, których dotyczy.
The Union must ensure that the external policies it implements make an effective contribution to the sustainable and social development of the countries concerned.
PolishPragnę zwrócić się do Komisji z wnioskiem o wywarcie nacisku swoim autorytetem i zapewnienie, by umowa CEFTA była rzeczywiście realizowana przez wszystkie państwa-sygnatariuszy.
I would like to ask the Commission to bring its influence to bear to ensure that the CEFTA agreement is actually implemented by all the signatory States.
PolishJeden z celów, który dotyczy zmian klimatu, skłania mnie do myślenia, że europejska polityka realizowana przez Komisję jest właściwa, choć zawiodła w Kopenhadze.
One of the objectives, which concerns climate change, makes me think that the European policy implemented by the Commission is the right one, even though it failed in Copenhagen.
PolishPo wojnie koncepcja "macedonizmu” została przejęta i realizowana twardą ręką przez Jugosłowiańską Partię Komunistyczną, a następnie stała się częścią koncepcji Wielkiej Serbii.
After the war, the ideas of Macedonism were taken on board and imposed with an iron fist by the Yugoslav Communist Party and later became part of the idea of Great Serbia.
PolishPolityka ta jest realizowana przez Biuro Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (w odniesieniu do Brukseli) oraz Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (w odniesieniu do Luksemburga).
This policy is implemented by the Office for Infrastructure and Logistics Brussels (for Brussels) and the Office for Infrastructure and Logistics Luxembourg (for Luxembourg).
PolishNie ma żadnych wątpliwości, że realizowana przez Komisję strategia wyjścia z obecnego kryzysu zniszczy usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym w państwach członkowskich.
There is absolutely no doubt whatsoever that the current crisis exit strategy which the Commission is pursuing is going to destroy social services of general interest in the Member States.
PolishPomoc rozwojowa realizowana przez Narody Zjednoczone musi koncentrować się zwłaszcza na realizacji milenijnych celów rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem krajów najsłabiej rozwiniętych.
Development assistance implemented by the United Nations must focus especially on achieving the Millennium Development Goals, with particular attention to the Least Developed Countries.

Impara nuove parole

Polish
  • realizowana przez

Scopri di più nel dizionario Italiano-Francese.