"ramy instytucjonalne" traduzione inglese

PL

"ramy instytucjonalne" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "ramy instytucjonalne" viene usato.

Traduzioni simili a "ramy instytucjonalne" in inglese

ramy sostantivo
English
rama sostantivo
instytucjonalny aggettivo

Esempi di utilizzo "ramy instytucjonalne" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishOczywiście stosunki z regionem śródziemnomorskim zyskały nowe ramy instytucjonalne.
Of course, relations with the Mediterranean have a new institutional framework.
PolishMamy nadzieję, że nowe ramy instytucjonalne pozwolą uporać się z tym brakiem danych.
We hope that this lack of data will be remedied in the new institutional framework.
PolishMusimy ponownie naszkicować ramy instytucjonalne gospodarki i polityki ekonomicznej.
We need to redraft the institutional framework for the economy and economic policy.
PolishTrzeba, by wcześniej stworzyć i skonsolidować ramy instytucjonalne Unii.
The institutional framework of the Union must first be created and consolidated.
Polishumów, które tworzą specyficzne ramy instytucjonalne poprzez organizację procedur współpracy,
agreements establishing a specific institutional framework by organising cooperation procedures;
PolishOd tamtego czasu w Kosowie przyjęto konstytucję oraz zupełnie nowe ramy prawne i instytucjonalne.
Since then, Kosovo has adopted a constitution and a completely new legal and institutional framework.
Polish    Unia ma jednolite ramy instytucjonalne służące:
The Union shall have an institutional framework which shall aim to:
PolishMimo to ramy instytucjonalne są ważne, ponieważ określają, co możemy zrobić i w jakich obszarach.
Nonetheless, the institutional framework is important because it defines what we can do and in which areas.
PolishRamy instytucjonalne wspólnej polityki pieniężnej 2.
The institutional framework of the single monetary policy.
PolishI na koniec, żywotne znaczenie posiadają ramy instytucjonalne.
PolishStały mechanizm stabilizacyjny, po jego ustanowieniu, nie powinien wykraczać poza instytucjonalne ramy UE.
The permanent stability mechanism, once established, should not exist outside the EU institutional framework.
PolishIstniejące ramy instytucjonalne, a w tym wymóg jednogłośnego podejmowania określonych decyzji, ciążą nam.
The existent institutional framework, with the requirement of unanimity for certain decisions, is a heavy one.
PolishPo drugie, należy stworzyć pewnego rodzaju tymczasowe ramy instytucjonalne dla mechanizmu wdrażania decyzji.
Secondly, some sort of temporary institutional framework must be created for the decision implementation mechanism.
PolishUważam, że potrzebne nam bardziej stabilne ramy instytucjonalne zapewniające zdolność do funkcjonowania w przyszłości.
I believe that we need a more stable institutional framework to ensure that it will be able to function in future.
PolishPocząwszy od 2009 r. nowe ramy instytucjonalne ustanowione przez traktat lizboński wzmocnią uprawnienia tego Parlamentu.
From 2009, the new institutional framework provided by the Treaty of Lisbon will increase this Parliament's powers.
PolishJak już stwierdziłem w sprawozdaniu dotyczącym poprzedniej kadencji, traktat radykalnie zmienił ramy instytucjonalne.
The Treaty has radically changed the institutional framework, as I have already stated in my report on the previous term.
PolishI tak zgodnie z tymi celami traktat porządkuje i upraszcza zarówno ramy instytucjonalne, jak i system prawny Unii.
In line with those aims, the Treaty arranges and simplifies both the institutional framework and the legal system of the Union.
PolishTraktat lizboński ustanawia nowe ramy instytucjonalne Unii Europejskiej, do której należy obecnie aż 27 państw członkowskich.
amends the Treaty on the European Union (Maastricht) and the Treaty Establishing the European Community (Rome). It lays down a
PolishRamy instytucjonalne obejmują:
PolishJest to przypadek umowy międzynarodowej tworzący specyficzne ramy instytucjonalne poprzez organizowanie procedur współpracy.
This is a case of an international agreement creating a special institutional framework through the organisation of procedures for cooperation.

Impara nuove parole

Polish
  • ramy instytucjonalne

Cerca altri termini nel dizionario Italiano-Rumeno.