"ramy działania" traduzione inglese

PL

"ramy działania" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "ramy działania" viene usato.

Traduzioni simili a "ramy działania" in inglese

ramy sostantivo
English
rama sostantivo
działania sostantivo
działać verbo

Esempi di utilizzo "ramy działania" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishW tej dziedzinie musimy stworzyć dokładne zasady określające wyraźne ramy działania.
This is an area where we need to draw up precise rules defining a clear framework.
Polish"Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (
Commission White Paper: "Adapting to climate change: Towards a European framework for action" (
PolishW 2003 r. partnerzy społeczni ustanowili ogólne ramy działania spełniające te wymagania.
In 2003 the social partners agreed on a general framework, which fulfils these requirements.
PolishPartnerstwo Wschodnie oraz inicjatywa Euronest zapewniają odpowiednie ramy umożliwiające takie działania.
The Eastern Partnership and Euronest initiative offer a suitable framework for this.
PolishDlatego też Komisja opracuje ramy narodowych planów działania.
The Commission will therefore have to develop a framework, a European strategy, for the national action plans.
PolishTydzień później w przyjętym komunikacie Komisja zaproponowała polityczne ramy działania na szczeblu UE.
A week later, in a communiqué we approved, the Commission proposed an EU-level policy framework for action.
PolishMusimy mieć pewność, że państwa członkowskie wypełniają przyjęte zobowiązania, ponieważ UE ma określone ramy działania.
We have to ensure that Member States fulfil their promises, because we have an EU framework.
PolishSłusznie wspomniał pan, że orzeczenie w sprawie Unibank wytycza ramy działania i definicji aktów urzędowych.
You rightly mentioned that the Unibank judgment provides a framework for action and a definition of authentic acts.
PolishKonwencja ONZ o różnorodności biologicznej stanowi ogólnie obowiązujące ramy działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
The United Nations Convention on Biological Diversity represents the global framework for the protection of biodiversity.
PolishZ ogromnym zadowoleniem przyjmuję nową dyrektywę, która stwarza w UE wspólne ramy działania w zakresie zwalczania dyskryminacji.
I wholeheartedly welcome the new directive, which creates in the EU a common framework for action in fighting discrimination.
PolishZagłosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie białej księgi Komisji: "Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy działania”.
I voted for the report on the Commission White Paper: 'Adapting to climate change: Towards a European framework for action'.
PolishDobrze, że Komisja Europejska włączyła równość płci i upodmiotowienie kobiet w swe priorytety i ramy działania aż do roku 2010.
It is good that the European Commission included gender equality and women's rights amongst its priorities and action frameworks for 2010.
PolishKompleksowy program na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce to wspólne ramy działania w tym obszarze i dalej będziemy go popierać.
The comprehensive Africa Agricultural Development programme is the common framework for action in this area and we will continue to support this.
PolishWytyczne dla polityki UE wobec krajów trzecich dotyczące kary śmierci przyjęte w 1998 r. i poddane przeglądowi w 2008 r. ustanawiają ramy dla działania UE.
The Guidelines to EU Policy Towards Third Countries on the Death Penalty, adopted in 1998 and revised in 2008, set out the framework for EU action.
PolishMusimy stworzyć pewien rodzaj otoczenia prawnego dla producentów, które wyraźnie określi działania i ramy funkcjonowania związane z energiami odnawialnymi.
We need to create the kind of legal environment for producers that clearly sets out activities and operating frameworks relating to renewable energies.
PolishNie możemy pozwolić na dalszą bezkarną działalność tych towarzystw i musimy ustalić wyraźne ramy ich działania na szczeblu europejskim i światowym.
We can no longer allow these companies to act with impunity and we now need to define a clear operating framework for these companies at European and global level.
PolishTrzeba także zrewidować wspólnotowe ramy działania.
Obviously we must continue to investigate how these funds operate and produce an accurate diagnosis of their workings, and the Community framework must be reviewed.
PolishWładze publiczne starają się sprawić, by ramy działania były jak najbardziej korzystne dla biznesu i przemysłu, aby jak najskuteczniej zaspokoić popyt na rynku.
Public authorities make the operating framework as favourable as possible and business and industry devises concepts to meet market demand in the best way possible.
PolishOdpowiednio przetworzone i rzetelne dane są niezbędne, aby zaplanować ramy działania tak, by maksymalizować zyski, oraz sprostać zagrożeniom ekologicznym.
Reliable data which have been properly processed are essential in order to plan a framework of action in such a way as to maximise profit and to manage environmental threats.
PolishPrzedmiotowe sprawozdanie daje nam ramy działania i zasługuje na nasze pełne poparcie, ale potrzebujemy także działania w tym ważnym obszarze, a to oznacza działania państw członkowskich.
This report provides us with a framework and deserves our full support, but with this framework we also need some action in this important area and that means action by Member States.

Impara nuove parole

Polish
  • ramy działania

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Spagnolo.