"proceder" traduzione inglese

PL

"proceder" in inglese

PL proceder
volume_up
{maschile}

proceder (anche: kontakty, stosunki)
proceder
volume_up
rigamorole {sostantivo}
volume_up
operation {sostantivo}

Esempi di utilizzo "proceder" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishTaki proceder nasili problemy tych krajów i pogorszy brak równowagi na świecie.
This will increase the problems in these countries and make worldwide inequality worse.
PolishTen proceder będzie trwał dopóty, dopóki Komisja nie podejmie zdecydowanych działań.
These types of scams will continue until the Commission takes tough action.
PolishProceder fałszowania jest przestępstwem i musi pociągać za sobą odpowiednie kary.
Counterfeiting is a crime and must carry specific penalties.
PolishHandel ludźmi to paskudny proceder, którego Unia Europejska nie może niestety lekceważyć.
Trafficking in human beings is an abomination that the European Union unfortunately cannot ignore.
PolishTen proceder można niemalże uznać za kradzież, a w najlepszym razie za wywłaszczenie bez odszkodowania.
That is akin to aggravated theft or at the very least to expropriation without compensation.
PolishW 2009 roku powiedzmy to dobitnie: handel ludźmi to proceder niegodny Europy naszych czasów.
Let us, in 2009, once and for all say that people-trafficking is unworthy of Europe in this day and age.
PolishTo proceder, który pozwoli ograbić z elit kraje trzecie, pogarszając jeszcze bardziej ich sytuację.
It will allow the elites of third countries to be pillaged, thereby exacerbating their situation.
PolishProceder ten może kosztować wiele istnień ludzkich, dlatego Komisja zamierza podjąć zdecydowane działania.
It can cost many lives, and so the Commission is determined to act.
PolishProceder ten pomaga tym organizacjom zachować ich niezależność.
This helps these organisations to remain independent.
PolishWładze irańskie powinny natychmiast wstrzymać proceder mordowania nieletnich w imię nieludzkiego prawa
The Iranian authorities should immediately stop murdering young people in the name of an inhumane law.
PolishProceder taki nie dotyczy jakichś odległych miejsc, może mieć miejsce tuż za naszymi drzwiami.
It is not just happening somewhere else; theoretically, it could also be happening right outside my front door.
PolishTak dzieje się w całej UE i musimy przerwać ten proceder.
This occurs all over the EU and we must put a stop to it.
PolishSygnał jaki pragniemy wraz z inicjatywą obywatelską przekazać jest taki, iż proceder ten nie może dłużej trwać.
The message we want to convey with this citizens' initiative is that this is no longer acceptable.
PolishObecnie proceder ten nie jest dostatecznie kontrolowany.
Currently, this procedure is not adequately supervised.
PolishTo jest jedyna droga, która pozwoli nam na wyłapanie osób organizujących proceder i pokazanie im czerwonej kartki.
This is the only way that we will be able to catch the perpetrators out and show them the red card.
PolishJest to przerażający proceder, gdzie ludzi pozbawia się jedynej szansy życia i obdziera z ludzkiej godności.
It is an appalling business, where people are stripped of the onetime chance of life and of human dignity.
PolishWpływ procederu podrabiania na handel międzynarodowy - Proceder podrabiania w aspekcie ochrony konsumentów debata)
Impact of counterfeiting on international trade - Consumer protection aspects of counterfeiting (debate)
PolishDlatego też chcę dać wyraz mojego sprzeciwu wobec decyzji władz Jemenu, by kontynuować ten proceder.
This is why I want to express my disagreement with the decision made by the Yemeni authorities to continue such actions.
PolishDlatego musimy zwalczać proceder podrabiania towarów.
PolishPrzyjmujemy do wiadomości to sprawozdanie oraz pragnienie Parlamentu Europejskiego, żeby skutecznie zwalczać ten proceder.
We note this report, and we also note the European Parliament's wish to successfully combat this system.