"problematyka" traduzione inglese

PL

"problematyka" in inglese

PL problematyka
volume_up
{femminile}

problematyka
problematyka (anche: zagadnienia, ogół zagadnień)
W nadchodzących miesiącach będziemy toczyć dalsze dyskusje nad problematyką migracji.
During the coming months, we shall be having further discussions on these migratory issues.
Dysponujemy teraz nowymi mandatami związanymi z problematyką bezpieczeństwa jądrowego.
We have if fact now received new mandates as regards issues of nuclear safety.
Problematyka płci jest jednak wciąż uważana za kwestie o znaczeniu drugorzędnym.
Gender issues, however, are still considered of secondary importance.

Sinonimi (polacco) per "problematyka":

problematyka

Esempi di utilizzo "problematyka" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishProblematyka ta wykracza poza zakres uprawnień decyzyjnych instytucji Unii Europejskiej.
This is an issue beyond the decision-making powers of the European Union institutions.
PolishPo pierwsze, kwestia Rosji - problematyka poruszana przez różnych posłów.
First of all regarding Russia, a point raised by various Members.
PolishKryzys gospodarczy sprawił, że na pierwszy plan wysunęła się problematyka miejsc pracy i wzrostu.
The economic crisis has made the matter of jobs and growth highly topical.
PolishProblematyka zagadnień związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym staje się dla nas priorytetem.
Problems associated with vocational education and training are becoming a priority for us.
PolishProblematyka ta jest istotna na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, a także instytucji UE.
It is an important issue at local, regional and national level, as well as at the level of the European Union institutions.
PolishDzisiejszą debatę poprzedzały głosy zaniepokojenia, niektórzy podnosili wręcz, że ta problematyka jest zbyt delikatna.
Today's debate was preceded by voices of concern, with certain people claiming that this issue is too sensitive.
PolishJeśli Parlament Europejski naprawdę aspiruje do statusu centrum władzy, to powinien zmierzyć się z tą delikatna problematyką.
If the European Parliament truly wishes to become a centre of power, then it must face these sensitive questions.
PolishWydaję się jednak, że problematyka ekonomiczna spychana jest na drugi plan przez priorytety ekologiczne i klimatyczne.
It does seem, though, that economic problems are being pushed into the background by environmental and climatic priorities.
PolishKosowo znowu nam przypomniało, że problematyka praw człowieka i praw mniejszości narodowych stała się problemem międzynarodowym i europejskim.
Kosovo has reminded us again that the question of human and minority rights has become an international, European issue.
PolishProblematyka innowacyjnych metod finansowania na szczeblu światowym i europejskim jest tyleż ważna, co aktualna.
(PT) Mr President, the issue of innovative financing at global and European level is not only important but also extremely current.
PolishPolska poruszała tę kwestię w stosunkach bilateralnych, ale wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia także z problematyką konkurencyjności.
Poland has raised this issue in bilateral talks, but I have the impression that we are also dealing here with problems relating to competitiveness.
PolishRynek zamówień publicznych w dziedzinie obronności jest bardzo specyficzny i pan poseł Lambsdorff przedstawił środki umożliwiające zajęcie się tą złożoną problematyką.
The defence procurement market is a very specific one, and Mr Lambsdorff has provided a means of addressing its complex nature.
PolishPierwszy to punkt 8 sprawozdania, krytycznego wobec faktu, że problematyka płci nie została praktycznie poruszona w obecnej strategii lizbońskiej.
The first one is paragraph 8 of the report, which is critical of the fact that gender mainstreaming in the current Lisbon Strategy is basically non-existent.
PolishPowielanie działań Rady Europy może wpłynąć ujemnie na zakres naszej pracy nad problematyką mniejszości, wywołując tylko zamieszanie i frustrację.
To duplicate the activity of the Council of Europe would be detrimental to the scope of our work on minorities and would only create confusion and frustration.
PolishŻyją tu ludy i narody, ale jest to również miejsce, w którym ogniskuje się problematyka zmiany klimatu, z jej wszystkimi zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościami do wykorzystania.
It has peoples and nations, but it is also the focus of global climate change, with all its threats, challenges and opportunities.
PolishFałszowanie produktów może pociągać za sobą co najmniej uszkodzenia ciała, jeżeli nie usiłowanie morderstwa, lecz nie ma nic wspólnego z problematyką własności intelektualnej.
At the very least faking medicines involves bodily harm, if not attempted murder, but it has nothing to do with questions of intellectual property.
PolishUnijna strategia energetyczna i klimatyczna powinna łączyć konkurencyjność gospodarczą z bezpieczeństwem energetycznym i problematyką ochrony środowiska.
(PT) Madam President, Europe's energy and climate strategy must combine economic competitiveness with energy security and environmental concerns.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję działania Szwajcarii zmierzające do zwiększenia współpracy z UE w takich dziedzinach, jak kształcenie, szkolenia i problematyka młodzieżowa.
Mr President, I welcome the moves for Switzerland to increase its cooperation with the EU in the fields of education, training and youth.
PolishInną ważną dla nas kwestią jest oczywiście problematyka płci, szczególnie dlatego że jesteśmy świadomi centralnej roli kobiety w rozwoju większości z tych państw.
Another important question for us is of course the gender dimension, particularly as we are aware of the central role of women in development in most of these countries.
PolishChciałabym także dodać, że przedmiotowe sprawozdanie jest wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji z licznymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką kobiecą.
Ladies and gentlemen, I should also like to point out that this report is the result of extensive consultations with numerous women's non-governmental organisations.