"potajemnie" traduzione inglese

PL

"potajemnie" in inglese

PL potajemnie
volume_up
{avverbio}

potajemnie (anche: bezprawnie, nielegalnie)
potajemnie (anche: cichaczem)
volume_up
on the quiet {avv.} [coll.]
potajemnie (anche: cichaczem, cichcem, chyłkiem)
I dało się uwieść potajemnie serce moje, a całowały rękę moję usta moje:
And my heart hath been secretly enticed, And my mouth hath kissed my hand:
A tak posłał Jozue, syn Nunów, z Syttim dwóch szpiegów potajemnie, mówiąc: Idźcie, wypatrujcie ziemię, i Jerycho.
And Joshua the son of Nun sent out of Shittim two men as spies secretly, saying, Go, view the land, and Jericho.
A to rzekłszy szła i potajemnie zawołała Maryję, siostrę swoję, mówiąc: jest tu nauczyciel, i woła cię.
And when she had said this, she went away, and called Mary her sister secretly, saying, The Teacher is her, and calleth thee.

Esempi di utilizzo "potajemnie" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishDar potajemnie dany uśmierza zapalczywość, i upominek w zanadrza włożony gniew wielki uspokaja.
A gift in secret pacifieth anger; And a present in the bosom, strong wrath.
PolishAlbowiem co się potajemnie od nich dzieje, sromota i mówić.
for the things which are done by them in secret it is a shame even to speak of.
PolishNastępnie negocjują potajemnie i utrzymują treść pod nową nazwą.
Then they negotiate in secret and keep the content under a new name.
PolishA gdy poszli bracia jego, tedy i on szedł na święto, nie jawnie, ale jakoby potajemnie.
But when his brethren were gone up unto the feast, then went he also up, not publicly, but as it were in secret.
PolishZarówno język, jak i literatura i historia tej ludności są nauczane potajemnie w prywatnych domach.
The Romanian language, literature and history are studied under semi-clandestine conditions, in private homes.
PolishTedy Herod wezwawszy potajemnie onych mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czasie, którego się gwiazda ukazała.
Then Herod privily called the Wise-men, and learned of them exactly what time the star appeared.
PolishWszystkie te działania zostały przeprowadzone potajemnie.
PolishNie zrobiono tego w Nicei, zrobiono to potajemnie.
PolishAle Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osławić, chciał ją potajemnie opuścić.
And Joseph her husband, being a righteous man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.
PolishNatomiast UE niczym wilk w owczej skórze, potajemnie porzuca współpracę i kompromis na rzecz konsolidacji.
Instead the EU, like a wolf in sheep's clothing, is covertly abandoning cooperation and compromise in favour of consolidation.
PolishTego, który potajemnie obmawia bliźniego swego, wytnę; oczów wyniosłych, i serca nadętego nie będę mógł cierpieć.
Whoso privily slandereth his neighbor, him will I destroy: Him that hath a high look and a proud heart will I not suffer.
PolishMetafory mieszkają potajemnie wśród nas.
PolishZakładam, że nie stało się to potajemnie.
PolishCo gdy wzwiedział Dawid, iż Saul potajemnie przeciw niemu myślał wszystko złe, tedy rzekł do Abijatara kapłana: Włóż na się efod.
And David knew that Saul was devising mischief against him; and he said to Abiathar the priest, Bring hither the ephod.
PolishNie mówiłem potajemnie na miejscu ziemskiem ciemnem; nie na próżno mówię nasieniu Jakóbowemu: Szukajcie mię.
I have not spoken in secret, in a place of the land of darkness; I said not unto the seed of Jacob, Seek ye me in vain: I, Jehovah, speak righteousness, I declare things that are right.
PolishJednak większość naszych operatorów i naszych dziennikarzy działała w Egipcie potajemnie - zupełnie dobrowolnie - by relacjonować to, co działo się na Placu Tahrir.
But most of our camera people and our journalists, they went underground in Egypt -- voluntarily -- to report what happened in Tahrir Square.
PolishAle im Paweł rzekł: Usiekłszy nas jawnie rózgami nie przekonanych, gdyżeśmy są ludzie Rzymianie, wrzucili do więzienia; a teraz nas potajemnie wyganiają?
But Paul said unto them, They have beaten us publicly, uncondemned, men that are Romans, and have cast us into prison; and do they now cast us out privily?
PolishI wyprawił posły do Abimelecha potajemnie, mówiąc: Oto Gaal, syn Obedów, i bracia jego przyszli do Sychem, a oto chcą walczyć z miastem przeciwko tobie.
And he sent messengers unto Abimelech craftily, saying, Behold, Gaal the son of Ebed and his brethren are come to Shechem; and, behold, they constrain the city [to take part] against thee.
PolishPodczas ostatnich trzydziestu lat, w wyniku imigracji na stary kontynent, do Europy potajemnie przeniesiono barbarzyńskie i bezprawne praktyki stosowane w większej części Afryki.
Through immigration to the old continent in the last 30 years, a barbaric and unlawful practice, carried out for the most part in Africa, has silently entered Europe.
PolishCo więcej, nazwane są one służbami tajnymi właśnie dlatego, że muszą być w stanie funkcjonować potajemnie - chociaż nie bezkarnie i nie bez poszanowania prawa międzynarodowego.
Furthermore, they are called secret services precisely because they must be able to operate in secret - although not with impunity, and not in violation of international laws.