"perspektywa" traduzione inglese

PL

"perspektywa" in inglese

PL

perspektywa {femminile}

volume_up
1. generale
perspektywa (anche: punkt widzenia, dystans)
Jednak perspektywa rozszerzenia, perspektywa dla nowych członków musi pozostać wiarygodna.
However, the perspective of expansion, the perspective for new members must remain credible.
Jest to prawdziwie europejska perspektywa przyszłości projektu europejskiego.
It is a genuine European perspective on the future of the European project.
Po drugie, perspektywa europejska stanowiła potężny czynnik motywujący do postępu.
Secondly, the European perspective has been a great incentive for progress.
perspektywa (anche: szansa)
Jest to niewątpliwie perspektywa realna, jednakże nie automatycznie posiadane prawo.
It is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.
Przyszłość z samochodami napędzanymi wodorem to ekscytująca perspektywa.
(PL) Madam President, a future with hydrogen powered cars is an exciting prospect.
Perspektywa wykorzystania genomu jako powszechnego narzędzia diagnostycznego jest dziś realna.
The prospect of using the genome as a universal diagnostic is upon us today.
2. Informatica
perspektywa (anche: widok)
volume_up
view {sostantivo}
My, obywatele Europy, musimy powiedzieć: "naszą perspektywą jest bycie ponad to”.
We in Europe must say 'our view is to go beyond that'.
Zajmujemy się także problemem przeregulowania, z perspektywą uproszczenia systemu regulacyjnego, który teraz obowiązuje.
We are also dealing with over-regulation, with a view to simplifying the regulatory regime that is in place.
Powinniśmy zatem przyjrzeć się europejskiej polityce spójności w długiej perspektywie.
We should therefore take a long-term view of European cohesion policy.
3. "czegoś", figurato
perspektywa (anche: widoki)
volume_up
vista {sostantivo} (of sth)
Pozostaliśmy z przerażającą perspektywą niewypłacalności, bankructw, nacjonalizacji, masowego pogorszenia nastrojów i spadkiem notowań giełdowych.
We are now left with an appalling vista of insolvency, bankruptcies, nationalisations, the massive destruction of wealth, and stock market write-down.

Esempi di utilizzo "perspektywa" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishMusimy także znaleźć równowagę pomiędzy perspektywą długo- i krótkoterminową.
We also need to strike the right balance between the long term and the short term.
PolishTaka perspektywa nie wróży nic dobrego z punktu widzenia płac i warunków kanadyjskich pracowników.
Such a development would be ominous for Canadian workers' pay and conditions.
PolishDorosłe komórki macierzyste są obiecującą perspektywą, wartą wspomnienia.
Adult stem cells are a promising development, worthy of mention.
PolishCzy Rada mogłaby poinformować nas, jak wygląda realna praktyczna perspektywa przeprowadzenia tych działań?
Can the Council tell us what real, practical prospects there are of such action?
PolishZacieśniona współpraca z krajami pochodzenia i tranzytowymi to również bardzo interesująca perspektywa.
Increasing cooperation with the countries of origin and transit is also of major interest.
PolishNawiązując do odpowiedzi pana komisarza, chciałbym zapytać, co oznacza perspektywa średnioterminowa?
Could I ask the Commissioner, in relation to his reply, what would constitute the medium term?
PolishUstanowienie jednolitej europejskiej sieci ośrodków biznesu i innowacyjności to zachęcająca perspektywa.
The launch of a single European network of business and innovation centres is encouraging.
PolishJednakże jak sugeruje tytuł sprawozdania, w niniejszej debacie zajmujemy się perspektywą długoterminową.
As the title of the report suggests, however, we are looking at the long term in this debate.
PolishKolejne wyzwanie wiąże się z perspektywą posiadania przez Radę przewodniczącego: chodzi o znalezienie rozwiązania.
This is another challenge for when the Council has a president: finding a solution.
PolishJest jeszcze, podobnie bardzo ważna, perspektywa długoterminowa.
Then there is the long term, which is very important.
PolishZawsze interesuje nas przede wszystkim szeroka perspektywa.
We are always particularly interested in the big picture.
PolishJednakże w obecnej sytuacji perspektywa zaspokojenia tych szlachetnych aspiracji wydaje się być odległa.
In the present situation, however, prospects of achieving this noble aspiration would appear to be remote.
PolishPotrzebna jest dłuższa perspektywa dla wdrożenia tych ambitnych planów.
PolishNie przeraża mnie perspektywa upadku wskutek tego kryzysu kilku zmagających się z problemami linii lotniczych.
The possibility that a few struggling airlines might collapse in this crisis does not cause me much concern.
PolishPragnę powiedzieć pani poseł Kinnock, że cieszy mnie perspektywa spotkania ze Wspólnym Zgromadzeniem Parlamentarnym.
Let me say to Mrs Kinnock, that I look forward to the meeting with the Joint Parliamentary Assembly (JPA).
PolishA to nie jest perspektywa długoterminowa, lecz jutro.
PolishSzeroka perspektywa jest konieczna także w przypadku innowacji, ale czasem diabeł tkwi w szczegółach.
The picture needs to be big when it comes to innovation, too, but sometimes the answer is to be found in the small things.
PolishPerspektywa przystąpienia Turcji do UE, która pozostaje celem, umożliwiła podejmowanie prób dotyczących reform.
Turkey's prospective accession to the EU, which remains the objective, has opened the way to attempts at reform.
PolishCieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
PolishChciałbym powiedzieć, że to perspektywa europejska.