"opierać na" traduzione inglese

PL

"opierać na" in inglese

PL

opierać na {verbo imperfettivo}

volume_up
opierać na (anche: bazować na)
Cały nasz ogląd świata powinniśmy opierać na faktach.
And we have to fact-base the whole way we look at the world.
Wydaje mi się, że Agencja Praw Podstawowych, pomimo tych warunków i tych kompetencji, które ma, powinna się mocno opierać na Karcie praw podstawowych.
It seems to me that the Fundamental Rights Agency, despite the conditions and the competencies that it possesses, should base itself strongly on the Charter of Fundamental Rights.
opierać na (anche: bazować na)
opierać na (anche: oprzeć na)

Traduzioni simili a "opierać na" in inglese

opierać verbo
na preposizione
na pronome
English

Esempi di utilizzo "opierać na" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishOcena ta powinna opierać się na licznych czynnikach naukowych i środowiskowych.
The analysis should be based on extensive scientific and environmental factors.
PolishRelacje między UE a Rosją powinny opierać się na bardziej uczciwej podstawie.
Relations between the EU and Russia should be placed on a more honest footing.
PolishSystem certyfikacji powinien opierać się na społecznych i środowiskowych względach.
The certification system must be founded on social and environmental considerations.
PolishPowinien on się opierać na postanowieniach dotyczących solidarności, zawartych w art.
This should be based on the solidarity clause contained in Article 80 of the TFEU.
PolishTabele 1 do 4 powinny się opierać na zdarzeniach zgłoszonych wyłącznie przez fachowych
Tables 1 to 4 will be based on events reported from healthcare professionals only.
PolishNowy, zdrowy międzynarodowy system finansowy musi się opierać na zasadach uczciwości.
The new, sound workings of international finance will have to be based on fairness.
PolishNigdy nie należy opierać przepisów prawnych na emocjach, ponieważ nie tego chcemy.
No legislation should ever be based on emotions, because that is not what anyone wants.
PolishWszystkie tabele powinny się opierać na liczbie zdarzeń (przedstawionych na poziomie PT
All tables will be based on number of events (presented on PT level, sorted by System
PolishZmiany klimatyczne są wrażliwym tematem i nie mogą opierać się tylko na sloganach.
Climate change is a sensitive issue that cannot be reduced to slogans.
PolishKryteria wykluczania pestycydów powinny opierać się na odpowiednich analizach ryzyka.
Criteria for precluding pesticides must be based on proper risk analyses.
PolishNadzór makroekonomiczny nie może opierać się na statycznych i uproszczonych ramach.
Macroeconomic surveillance cannot be based on a static and simplistic reference framework.
PolishAle powtórzmy, walka ta musi opierać się na istniejącym wspólnotowym dorobku prawnym.
But, we repeat, it has to be based on the existing acquis communautaire.
PolishStrategia na rzecz Morza Czarnego musi opierać się na wyjątkowości tego obszaru.
The Black Sea strategy must be based on the uniqueness of the area.
PolishDla mnie odpowiedź jest prosta: nasze prawodawstwo musi opierać sie na naszych prawach.
To me the answer is obvious: our legislation must be based on our rights.
PolishSpójne podejście do zmian klimatycznych powinno opierać się na ograniczeniu tego uzależnienia.
A consistent approach to climate change should focus on reducing this dependence.
PolishUzasadnione rozwiązania polityczne powinny się racjonalnie opierać na bazie jasnych zasad.
Viable political solutions must be found rationally on the basis of clear principles.
PolishNasza współpraca musi się jednak zawsze opierać na wspólnych wartościach i wzajemnym szacunku.
However, our cooperation must always be based on common values and mutual respect.
PolishWzrost długoterminowy musi opierać się na solidnych fundamentach makroekonomicznych.
Long-term growth must be based on a sound macro-economic foundation.
PolishPolityka Unii wobec Rosji musi się opierać na jedności i solidarności.
The EU's policy towards Russia must be based on the principles of unity and solidarity.
PolishTaka strategia powinna opierać się na zapobieganiu, identyfikowalności i zdolności reagowania.
This strategy should be based on prevention, traceability and responsiveness.