"odwrotnie" traduzione inglese

PL

"odwrotnie" in inglese

PL

odwrotnie {avverbio}

volume_up
odwrotnie
Oznacza to, że przyczyną biedy jest polityka, a nie odwrotnie.
This means that the cause of the poverty is politics, and not vice versa.
Dlatego właśnie statki należy dostosować do rzeki, a nie odwrotnie.
That is why the ships need to be adapted to the river, rather than vice versa.
Nie oszukujmy się; to nie jest ani europejska strategia dla Afryki, ani odwrotnie.
Let us not deceive ourselves; it is not a European strategy for Africa, or vice versa.
odwrotnie (anche: na odwrót)
I odwrotnie, produkty te nie wpływały na farmakokinetykę nateglinidu.
Conversely, these medicinal products had no effect on the pharmacokinetics of nateglinide.
Odwrotnie, aliskiren wchodzący w skład produktu Rasilez HCT, może spowodować wystąpienie hiperkaliemii.
Conversely, due to the aliskiren component of Rasilez HCT, hyperkalaemia might occur.
Odwrotnie, jeśli nie masz żadnego, wiedziesz puste życie, suma jest mniejsza niż składowe.
Conversely, if you have none of the three, the empty life, the sum is less than the parts.
Sukces prezydencji, Panie Premierze, jest na ogół odwrotnie proporcjonalny do wielkości państwa.
The success of a Presidency, Prime Minister, is generally inversely proportional to the size of the country.
Dla kontrastu, wychwyt przez kościec był odwrotnie proporcjonalny do radioaktywności w osoczu krwi po 30 minutach.
In contrast, skeletal uptake was inversely proportional to plasma radioactivity at 30 minutes.
It's inversely proportional to taxes.

Sinonimi (polacco) per "odwrotnie":

odwrotnie

Esempi di utilizzo "odwrotnie" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishPo prostu wydaje się, że od początku mężczyźni pracowali dla kobiet i odwrotnie.
It just looks like the first thing we did was work male for female and female for male.
PolishOdwrotnie, musimy uwarunkować nasze dostawy szacunkiem dla praw człowieka.
On the contrary, we must make our supply conditional on respect for human rights.
PolishCzy potraficie powiedzieć, czy pisano je od prawej do lewej czy odwrotnie?
Can you tell me if the direction of writing is right to left or left to right?
PolishOd tego czasu nie dało się zauważyć żadnych istotnych znaków poprawy, a wręcz odwrotnie.
(FR) Since then, no such significant signs have been apparent, quite the contrary.
PolishW prognozach ekonomicznych ubóstwo i równość to dwie zmienne odwrotnie proporcjonalne.
Poverty and equality are two inverse variables in an economic projection.
PolishMusimy pilnie ratować obywateli i państwa, które są ofiarami banków, a nie odwrotnie.
The urgent need is to save citizens and States who are victims of the banks, not the reverse.
PolishMusimy zademonstrować, że to my służymy ludziom, a nie odwrotnie.
We need to demonstrate that we are the servants of the people, and not their masters.
PolishWeźmy mrówki; pracownice pracują dla królowej i odwrotnie.
Ants are a classic example; workers work for queens and queens work for workers.
PolishW wielu państwach członkowskich to nadal klient zabiega o dostawcę, a nie odwrotnie.
In many Member States, it is still the case that consumers compete for suppliers rather than the reverse.
PolishPrzecież w modelu tym rodzinne gospodarstwa miały stanowić kluczowy element, a jest odwrotnie.
Family smallholdings were to be a key element in the model, but in fact it is the other way round.
PolishIstnieją dwie ewentualności: albo świat jest w błędzie, a pan ma słuszność, albo odwrotnie.
There are two possibilities: either the world is wrong and you are right, or it is the other way round.
PolishOdwrotnie jest oczywiście w przypadku krajów rozwijających się.
The reverse also applies for developing countries, of course.
PolishZ perspektywy przyszłego „ja”, wszystko jest odwrotnie.
And from the future self's point of view, everything is in reverse.
PolishGospodarka jest dla ludzi, a nie odwrotnie.
(PL) Madam President, the economy should be for the benefit of the people and not the other way round.
PolishJako politycy, musimy zagwarantować, że technologia i globalizacja służą nam, a nie odwrotnie.
We, the policymakers, must to make sure that technology and globalisation are our servants, not masters.
PolishWszystkim, którzy sugerują, że jest odwrotnie proponuję, by pojechali i zobaczyli co naprawdę dzieje się w tym kraju.
I invite those who tell you otherwise to go and see what is going on in that country.
PolishGdyby było odwrotnie, moglibyśmy mieć powody do obaw.
If it was the other way round, we might have cause for concern.
PolishObawiam się jednak, że w rzeczywistości dzieje się odwrotnie.
I fear, however, that what we are getting is not that.
PolishZmiana podawania doustnego na dożylne lub odwrotnie może być dokonana bezpośrednio, bez stopniowego ustalania dawki.
Conversion to or from oral and i. v. administration can be done directly without titration.
PolishIrlandia nie jest naturalnie eurosceptyczna, wręcz odwrotnie.
Ireland is not naturally Eurosceptic - far from it.