"odwracać" traduzione inglese

PL

"odwracać" in inglese

volume_up
odwracać {v. imper.}

PL odwracać
volume_up
[odwracam|odwracałbym] {verbo imperfettivo}

odwracać (anche: odwrócić)
volume_up
to deflect [deflected|deflected] {v. t.} [fig.] (attention)
Zwykle jestem nieufny wobec ludzi, którzy odwracają uwagę od siebie.
And I was like, you know, I always get a little, like, weirded out by people who deflect everything away from themselves.
Do 2050 roku będzie mieć postać kolumny i zacznie się odwracać.
By 2050, it’s going to be a column and will start to invert.
Fiolkę z lekiem Cyanokit należy kołysać lub odwracać przez co najmniej 30 sekund w celu zmieszania roztworu.
The Cyanokit vial is to be rocked or inverted for at least 30 seconds to mix the solution.
To krytyczna zmiana, która jest odwracana przez sieć.
That's the critical change that is being inverted by the Net.
Przyszłam dokładnie wtedy, kiedy przewidziane było moje pytanie, a teraz pan przewodniczący odwraca porządek pytań.
I came precisely when my question was scheduled and now you are reverting out of order.
Co będzie, jeśli rozwiążemy zagadkę starzenia się, nauczymy się spowalniać lub nawet odwracać ten proces?
What if we could unravel aging and understand it -- begin to retard the process or even reverse it?
And you reverse the pressure on your membrane once you've cooked it.
Okazało się, że 99 procent pacjentów odwraca postęp choroby serca.
And what we found was that 99 percent of the patients start to reverse the progression of their heart disease.

Esempi di utilizzo "odwracać" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishSpołeczność międzynarodowa nie może jednak odwracać się plecami od tego konfliktu.
The international community must not, however, turn its back on the conflict.
PolishChińczycy przeliczyli się: my, Europejczycy, nie będziemy odwracać wzroku.
The Chinese have miscalculated: we Europeans will not look away.
PolishNie należy odwracać głowy.
We therefore have a lot to discuss, and we should not try to ignore the matter.
PolishWydaje się odwracać wzrok, gdy patrzymy na nie zbyt długo, jak gdyby czuło się zawstydzone.
Like looking away if you look at it too long because it gets shy, or things like that. ~~~ Okay.
PolishJednak nie możemy odwracać wzroku od roli polityki Unii Europejskiej wobec Ukrainy od 2004 roku.
But we cannot look away from the responsibility of European Union policies toward Ukraine since 2004.
PolishFiolkę z lekiem Cyanokit należy kołysać lub odwracać przez co najmniej 30 sekund w celu zmieszania roztworu.
The Cyanokit vial is to be rocked or inverted for at least 30 seconds to mix the solution.
PolishRewolucje w świecie arabskim nie mogą odwracać naszej uwagi od bliskowschodniego procesu pokojowego.
The revolutions in the Arab world must not divert our attention from the Middle East peace process.
PolishMówimy rządowi Birmy: świat nie jest przeciwko wam, przestańcie tylko odwracać się do niego plecami.
We say to the Burmese Government: the world is not against you if only you will stop turning your back against the world.
PolishDziałanie pod hasłem przybliżania UE do obywateli nie może moim zdaniem odwracać uwagi od realnych problemów.
Action under the slogan of taking the EU closer to the citizens cannot distract from the real problems, in my view.
PolishProszę nie próbować odwracać naszej uwagi.
PolishNie możemy jednak odwracać się od Białorusi plecami.
PolishEuropa nie może w dalszym ciągu odwracać wzroku.
PolishKomisja i europejskie rządy, a zwłaszcza rząd hiszpański, nie mogą odwracać oczu w odpowiedzi na taką sytuację.
The Commission and the European governments, least of all the Spanish Government, cannot look the other way in response to this situation.
PolishJednocześnie formalne obawy nie mogą odwracać uwagi Unii Europejskiej skupionej na przedstawieniu programu polityki obywatelom.
At the same time, the European Union must not be diverted by institutional concerns from delivering its policy agenda for citizens.
PolishCzy nie jest aby tak, że wygodniej jest nam odwracać głowę i przeczyć istnieniu sytuacji, której raz po raz staramy się zaprzeczyć?
Will it not be the case that we want to look the other way and deny the existence of a situation that we seek to deny time and time again?
PolishDemokratyczne rządy nie mogą odwracać się plecami do ofiar terroryzmu; to przecież one zapłaciły najwyższą cenę w walce o wolność.
Democratic governments cannot turn their backs on the victims of terrorism; they have already paid the highest price in the fight for liberty.
Polishodwracać kota ogonem
PolishNie możemy odwracać wzroku i pozostawić około 8 milionów nielegalnych imigrantów bezbronnych wobec warunków pracy graniczących z niewolnictwem.
We cannot look the other way and leave some 8 million illegal immigrants defenceless against working conditions bordering on slavery.
Polishodwracać kota ogonem
PolishJednakże nie powinno odwracać to naszej uwagi od praktyk dokonywania wydatków w naszych własnych instytucjach, w szczególności w Komisji i Radzie.
This, however, should not take our eyes off the expenditure practice of our own institutions, especially the Commission and the Council.