"odwrócić" traduzione inglese

PL

"odwrócić" in inglese

PL odwrócić
volume_up
{verbo}

Odwrócić butelkę do właściwej pozycji i wyjąć strzykawkę z łącznika.
Turn the bottle the correct way up and remove the syringe from the adapter.
Odwrócić butelkę i wyciągnąć strzykawkę z łącznika.
Turn the bottle the correct way up and remove the syringe from the adapter 7.
Odwrócić fiolkę do góry dnem, delikatnie nabrać roztwór ponownie do strzykawki.
Turn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
Jednostronne działanie państw członkowskich nie wystarczy, by odwrócić groźbę takich chorób.
Unilateral action by the Member States is not enough to divert the threat of such diseases.
The idea is to divert attention away from this fact.
Wiele osób czyni insynuacje i wzbudza brak zaufania, by odwrócić uwagę od własnych słabości.
Many people make insinuations and generate mistrust in order to divert attention from their own weaknesses.
Odwrócić fiolkę do góry dnem i pobrać rozpuszczony roztwór do strzykawki.
Invert the vial and withdraw the reconstituted solution into the syringe.
Delikatnie odwrócić roztwór TYSABRI w celu całkowitego wymieszania zawartości.
Gently invert the TYSABRI solution to mix completely.
Pojemnik należy 2- 3 razy delikatnie odwrócić (patrz akapit JAK STOSOWAĆ IVEMEND).
Gently invert the bag 2-3 times (see section 3 HOW TO USE IVEMEND).
odwrócić (anche: odsuwać, odsunąć)
Kraj ten może zacząć szukać nowych sojuszników, odwrócić się od Zachodu, co byłoby niekorzystne dla Europy.
The country may start to look for new allies and turn away from the West, which would be disadvantageous to Europe.
Żeście się dziś odwrócili, żebyście nie szli za Panem?
that ye must turn away this day from following Jehovah?
Aby snać nie ujrzał Pan, a nie podobałoby się to w oczach jego, i odwróciłby od niego gniew swój na cię.
Lest Jehovah see it, and it displease him, And he turn away his wrath from him.
Dzięki nim staniemy się silniejsi, kiedy trend się odwróci, i będziemy gotowi stawić czoła wyzwaniom konkurencyjności i gospodarki niskoemisyjnej.
It will make us stronger when the upturn comes, ready to face the challenge of competitiveness and a low-carbon economy.
Myślimy, że możemy załatwić problem pieniędzmi albo technologią -- że możemy cofnąć, odprzyjaźnić się i odwrócić.
We think we can throw money at the problem or throw technology at the problem -- we can undo and unfriend and unfollow.

Sinonimi (polacco) per "odwrócić":

odwrócić

Esempi di utilizzo "odwrócić" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishTakie działanie można odwrócić, ręcznie konfigurując konto w aplikacji Mail (Poczta).
You can also reverse this behavior by manually setting up your account in Mail.
PolishUważam, że wszyscy powinniśmy być tego świadomi i odwrócić kierunek tej polityki.
I believe we must all be aware of that fact and must reverse this policy.
PolishJest wiele do zrobienia, aby odwrócić trend dyskryminacji wobec Romów.
Much remains to be done to reverse the trend of discrimination towards the Roma.
PolishW Gruzji i na Ukrainie Moskwa próbuje odwrócić przemiany demokratyczne.
In Georgia and Ukraine, Moscow is attempting to reverse the democratic transition.
PolishNie ma odwrotu, nie można się cofnąć, nie można odwrócić historii.
There is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
PolishNależy ten trend odwrócić i promować produkcję i konsumpcję na szczeblu lokalnym.
It is important to reverse this trend and promote production and consumption at the local level.
PolishMożemy odwrócić ciało i przyjrzeć się im od tyłu. i przyjrzeć się im od tyłu.
So if I want to see the back side, I can flip and see from behind.
PolishChcemy jednakże zniechęcić do myślenia, że można odwrócić bieg wypadków.
However, we want to discourage people from believing that this development can be reversed.
PolishNie pozwolimy jednak odwrócić naszej uwagi od tej sprawy.
However, Mr Ford, we will not allow our attention to be diverted.
PolishPojemnik z roztworem należy delikatnie odwrócić w celu wymieszania roztworu.
The bag should be inverted gently to mix the solution.
PolishNajwyższa pora, by odwrócić tę tendencję, zatem wstrzymałam się od głosu w sprawie omawianego sprawozdania.
It is about time this trend was reversed, hence I abstained on this report.
PolishOpakowanie Mix2Vial odwrócić niebieskim końcem do dołu, umieścić centralnie nad fiolką z wodą i wcisnąć
Take the Mix2Vial together with the package and snap the blue end onto the diluent stopper.
PolishCzy rozmyślaliście nad tym, jak można odwrócić taką sytuację?
Have you ever wondered how such a situation can be turned around?
PolishProblemy społeczne i zmiany klimatu nie mogą odwrócić naszej uwagi od głównych celów.
Social problems and climate change must not, in this regard, be allowed to distract attention from the main goals.
PolishJeśli chcemy odwrócić ten trend, to musimy wykazać się ambicją.
If we want to reverse this trend, we have to be ambitious.
PolishCzy powinniśmy odwrócić listę do głosowania? Przepraszam, ale na mojej liście mam sprawy w odwrotnym porządku.
I do apologise, but I have things down in the wrong order on my list.
PolishIstnieją jednak państwa członkowskie, które zdołały odwrócić ujemne trendy demograficzne.
There are, however, also some Member States which have succeeded in changing Europe's negative demographic trend.
PolishPodanie dożylne glukonianiu wapnia może pomóc odwrócić skutki blokady kanału wapniowego.
Intravenous administration of calcium gluconate may be beneficial in reversing the effects of calcium channel blockade.
PolishJestem pewna, że bardziej elastyczne polityki w zakresie urlopu macierzyńskiego pomogą odwrócić ten trend.
I am sure that more flexible policies with regard to maternity leave can help to reverse these trends.
PolishPowiedziałem mu: “Jeśli je znajdziesz, wystarczy je odwrócić i uszczęśliwię szóstoklasistów."
And I said, "Well, if you can find those, I can just reverse them and make what I need to make for the sixth-graders."