"odwrócenie" traduzione inglese

PL

"odwrócenie" in inglese

PL odwrócenie
volume_up
{neutro}

odwrócenie
volume_up
reversal {sostantivo} (of order, trend)
Numer pięć, jeden z moich ulubionych: Odwrócenie pola magnetycznego Ziemi.
Number five, one of my favorites: reversal of the Earth's magnetic field.
Odwrócenie blokady przewodnictwa nerwowo- mięśniowego wywołanej przez rokuronium lub wekuronium.
Reversal of neuromuscular blockade induced by rocuronium or vecuronium.
Motywem dominującym jest tu synteza kultury śmierci i odwrócenie wartości.
The predominant theme here is a synthesis of the culture of death and a reversal of values.
odwrócenie
volume_up
reversion {sostantivo} [form.]

Esempi di utilizzo "odwrócenie" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishJest to (nieuzasadnione) odwrócenie ogólnej zasady dotyczącej opodatkowania.
This is an (unjustified) inversion of the general principle applying to taxation.
PolishMusimy działać, zanim będzie za późno na odwrócenie tendencji wzrostu cen żywności.
We must act before it is too late to reverse the trend in rising global food prices.
PolishKiedy wymagane jest szybkie odwrócenie zwiotczenia mięśni, można zastosować dawkę 16 mg/ kg.
A dose of 16 mg/ kg can be used if rapid recovery from muscle relaxation is needed.
PolishMoja bezwiedna, wyniosła szorstkość tajemna duma, odwrócenie się.
My ignorant, arrogant coarseness, my secret pride, my turning away.
PolishLeczenie ostrego przedawkowania produktu INCRELEX powinno być ukierunkowane na odwrócenie hipoglikemii.
Treatment of acute overdose of INCRELEX should be directed at reversing hypoglycaemia.
PolishW przyszłości naszym celem nie powinno być odwrócenie tej tendencji.
Our aim for the future should not be to reverse this situation.
PolishUważam, że pod wieloma względami jest to sposób na odwrócenie uwagi, choć oczywiście należy się tym zająć.
I think this is a distraction in many ways although it should be dealt with.
PolishUzdrowię odwrócenie ich, a rozmiłuję się w nich dobrowolnie; bo się odwróci zapalczywość moja od nich.
I will heal their backsliding, I will love them freely; for mine anger is turned away from him.
PolishJest to nie dające się zaakceptować odwrócenie zasady prawa karnego mówiącej o obowiązku przedstawienia dowodów.
This is an unacceptable inversion of the burden of proof in criminal law.
PolishNiezwykle się cieszę, że jednym z celów sprawozdania pani Gruber jest zatrzymanie i odwrócenie tego procesu.
I am delighted that Mrs Gruber's report seeks, among other things, to halt and reverse this process.
PolishOdwrócenie działania leków narkotycznych może spowodować nasilenie ostrych dolegliwości bólowych oraz wyrzut katecholamin.
Reversing the narcotic effect can give rise to acute pain and release of catecholamines.
PolishJak mówimy w branży krzyżyk oznacza odwrócenie pożądku.
Well, as we say in the business, X marks the spot.
PolishPodanie atipamezolu po deksmedetomidynie powoduje szybkie odwrócenie jej działania i skraca okres wybudzenia.
Administration of atipamezole after dexmedetomidine rapidly reverses the effects and thus shortens the recovery period.
PolishChciałbym ujrzeć odwrócenie się tego trendu.
PolishMożecie zobaczyć przełom w hinduskiej łuszczycy otrzymaną przez to odwrócenie z [niezrozumiałe] robiąc to inaczej.
And you can see this Indian Psoriasis breakthrough obtained by this reverse form of [unclear] by doing things differently.
PolishPowoduje to odwrócenie uwagi od głównej kwestii, czyli domniemanych naruszeń praw człowieka, nad czym należy ubolewać.
This shifts the focus from the main issue, which is that of the suspected violations of human rights. That is very unfortunate.
PolishChodzi o odwrócenie tendencji wzrostowej co do liczby chorych na gruźlicę do roku 2015 i likwidację tej choroby do roku 2050.
These include reversing the trend in the number of patients with tuberculosis by 2015 and eliminating the disease by 2050.
PolishDyskutowanie nad przyszłym członkowstwem w zewnętrznej organizacji, takiej jak NATO, spowodowałoby odwrócenie uwagi od tego ważnego zagadnienia.
To discuss the future membership of an external organisation such as NATO would only distract from this important focus.
PolishByłoby to odwrócenie fatalnego trendu rozwierania się nożyc pomiędzy zobowiązaniami a faktycznie skonsumowanymi środkami polityki regionalnej.
This would reverse the disastrous tendency to widen the gap between commitments and regional policy funds actually taken up.
PolishPrzygotowaną mieszaninę wymieszać poprzez odwrócenie worka lub butelki, unikając nadmiernego wstrząsania, które mogłoby spowodować spienienie mieszaniny.
The admixture should be mixed by inversion of the bag or bottle, avoiding excessive shaking, as this may cause foaming.