"odwoływać się do" traduzione inglese

PL

"odwoływać się do" in inglese

PL

odwoływać się do {verbo riflessivo}

volume_up

Traduzioni simili a "odwoływać się do" in inglese

odwoływać verbo
się pronome
do sostantivo
English
do preposizione
do

Esempi di utilizzo "odwoływać się do" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishOwe służby powinny odwoływać się do wartości i tożsamości Unii Europejskiej.
The EEAS should build on the values and identity of the European Union.
PolishNie możemy odwoływać się do kwestii zdrowotnych w celach, które ściśle rzecz ujmując nie mają znaczenia.
We cannot use a health issue for purposes that strictly speaking have no relevance.
PolishPróbuje w sposób sztuczny odwoływać się do pojęcia dumy narodowej.
It is artificially attempting to appeal to national pride.
PolishWreszcie, projekt rozporządzenia pozwala małym firmom odwoływać się do tak zwanych administratorów zewnętrznych.
Lastly, the draft regulation allows small businesses to resort to so-called external administrators.
PolishJeżeli chcą Państwo odwoływać się do sprawy Rüfferta i innych, to nie ma ona żadnego związku z dyrektywą o usługach.
If you want to speak of the Rüffert case and others, that has no relevance to the Services Directive.
PolishJako taka, polityka spójności powinna odwoływać się do mądrości regionalnej i lokalnej co do sposobu zagospodarowania środków.
As such, cohesion policy needs to defer to regional and local knowledge regarding the best way of managing funding.
PolishW związku z tym walka ze sfałszowanymi lekami powinna odwoływać się do sumienia wszystkich przywódców politycznych na całym świecie.
For this reason, the fight against falsified medicines should appeal to the conscience of political leaders around the world.
PolishDecyzja, czy Portugalia powinna odwoływać się do Europejskiego Instrument Stabilności Finansowej (EFSF) czy nie, należy do władz portugalskich.
Whether or not Portugal should resort to the European Financial Stability Facility (EFSF) is a decision for the Portuguese authorities.
PolishRada ma formalny obowiązek oczekiwać na przedłożenie opinii Parlamentu Europejskiego, chociaż nie musi odwoływać się do niej podejmując własną decyzję.
The Council has a formal obligation to await submission of the European Parliament's opinion, although it does not have to refer to it in its decision.
PolishWładze krajowe, regionalne i lokalne powinny odwoływać się do metody dialogu, tak by obywatele mogli poznać praktyczne działanie demokracji partycypacyjnej.
National, regional and local authorities should use the method of dialogue, so that citizens can experience participatory democracy working in practice.
PolishOczekuje się, że składając sprawozdania Radzie i Komisji w zakresie wdrażania tych wytycznych, będą one odwoływać się do regulacji w sprawie "flexicurity”.
It is expected that, when reporting to the Council and the Commission on the implementation of those guidelines, they will refer to their regulations on flexicurity.
PolishZamiast jednak odwoływać się do stosowania kar, wolałbym, aby praca wykonawców przebiegała sprawnie i zgodnie z naszym harmonogramem.
However, Mr President, ladies and gentlemen, rather than resort to penalties, I would prefer to see contractors working efficiently and keeping to our timetable.
PolishJeżeli chcemy odzyskać szansę na trwały pokój, musimy odwoływać się do tego, co łączy wszystkie zainteresowane strony, zamiast pogłębiać źródła podziału, co niektórzy tu czynią.
If we want to retain the chance of lasting peace, we must appeal to what unifies all parties involved, instead of - as some are doing here - emphasising the sources of division.
PolishW sprawozdaniu uwzględniono kilka kompromisów uzgodnionych przez wszystkie grupy polityczne, tak więc ważne jest również, aby odwoływać się do jego rzeczywistego, ostatecznego brzmienia.
It also includes several compromises agreed on by all the political groups, so it is very important, too, to refer to the real text of the report, which is the final one.