"odwoływać się" traduzione inglese

PL

"odwoływać się" in inglese

volume_up
odwoływać się {v. rif. imper.}
PL

odwoływać się [odwołuję się|odwoływałbym się] {verbo riflessivo}

volume_up
1. "do czegoś"
odwoływać się (anche: odwołać się)
Jest to taka wyrwa w wiarygodności Unii Europejskiej, że nie możemy odwoływać się tutaj do ducha kompromisu!
This is such a gap in Europe's credibility that we cannot invoke the spirit of compromise here!
Jeżeli nie będziemy odwoływać się i głosić naszych wartości, wtedy w sytuacji naglących interesów, stopniowo zapomnimy o naszych wartościach.
If we do not refer to and preach our own values then where our interests are pressing we will gradually forget them.
Rada ma formalny obowiązek oczekiwać na przedłożenie opinii Parlamentu Europejskiego, chociaż nie musi odwoływać się do niej podejmując własną decyzję.
The Council has a formal obligation to await submission of the European Parliament's opinion, although it does not have to refer to it in its decision.
Oczekuje się, że składając sprawozdania Radzie i Komisji w zakresie wdrażania tych wytycznych, będą one odwoływać się do regulacji w sprawie "flexicurity”.
It is expected that, when reporting to the Council and the Commission on the implementation of those guidelines, they will refer to their regulations on flexicurity.

Sinonimi (polacco) per "odwoływać się":

odwoływać się

Traduzioni simili a "odwoływać się" in inglese

odwoływać verbo
się pronome

Esempi di utilizzo "odwoływać się" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishOwe służby powinny odwoływać się do wartości i tożsamości Unii Europejskiej.
The EEAS should build on the values and identity of the European Union.
PolishSkonfrontowana z Al-Dżazirą, zaczęła się odwoływać do instynktów plemiennych.
In front of Al Jazeera, they started creating tribalism.
PolishNie możemy odwoływać się do kwestii zdrowotnych w celach, które ściśle rzecz ujmując nie mają znaczenia.
We cannot use a health issue for purposes that strictly speaking have no relevance.
PolishFundamentem Europy jest chrześcijaństwo, do wartości tych powinniśmy się odwoływać.
(PL) Mr President, Europe is founded on Christianity, and we should always be guided by Christian values.
PolishWreszcie, projekt rozporządzenia pozwala małym firmom odwoływać się do tak zwanych administratorów zewnętrznych.
Lastly, the draft regulation allows small businesses to resort to so-called external administrators.
PolishJeżeli chcą Państwo odwoływać się do sprawy Rüfferta i innych, to nie ma ona żadnego związku z dyrektywą o usługach.
If you want to speak of the Rüffert case and others, that has no relevance to the Services Directive.
PolishJako taka, polityka spójności powinna odwoływać się do mądrości regionalnej i lokalnej co do sposobu zagospodarowania środków.
As such, cohesion policy needs to defer to regional and local knowledge regarding the best way of managing funding.
PolishDecyzja, czy Portugalia powinna odwoływać się do Europejskiego Instrument Stabilności Finansowej (EFSF) czy nie, należy do władz portugalskich.
Whether or not Portugal should resort to the European Financial Stability Facility (EFSF) is a decision for the Portuguese authorities.
PolishWładze krajowe, regionalne i lokalne powinny odwoływać się do metody dialogu, tak by obywatele mogli poznać praktyczne działanie demokracji partycypacyjnej.
National, regional and local authorities should use the method of dialogue, so that citizens can experience participatory democracy working in practice.
PolishZamiast jednak odwoływać się do stosowania kar, wolałbym, aby praca wykonawców przebiegała sprawnie i zgodnie z naszym harmonogramem.
However, Mr President, ladies and gentlemen, rather than resort to penalties, I would prefer to see contractors working efficiently and keeping to our timetable.