"ocenić" traduzione inglese

PL

"ocenić" in inglese

volume_up
ocenić {v. per.}

PL ocenić
volume_up
{verbo}

1. generale

Szczególnie ważne jest, aby poprawnie ocenić skuteczność sankcji UE.
It is particularly important to evaluate the effectiveness of EU sanctions correctly.
Na tym etapie warto byłoby ocenić wpływ takiego podatku na transakcje finansowe.
At this stage, it would be advisable to evaluate the effects of a tax on financial transactions.
Aby właściwie ocenić straty, wody muszą całkowicie opaść.
In order to evaluate the losses properly, the water needs to be drained off completely.
ocenić (anche: ustalić, policzyć, zmierzyć)
volume_up
to gauge {v.} [Brit.]
Ich dowództwo twierdziło, że kobieta może ocenić potencjalnie groźną sytuację lepiej od mężczyzny.
The commander told me that a woman could gauge a potentially violent situation much better than men.
Pozwoli to nam efektywnie ocenić wartość naszych działań legislacyjnych i wprowadzić niezbędne korekty w czasie przeglądu czteroletniego.
This will allow us to gauge effectively what our legislative activity is worth, and to make the necessary adjustments at the time of the four-year review.
A także, w jakim stopniu ocenia, czy wsparcie budżetowe rzeczywiście pomaga w rozwoju tych krajów?
Also, to what extent is it gauging whether budget support is actually helping countries' development?
ocenić (anche: oceniać, cenić)
Jak ocenia pan szanse Macedonii na priorytetową akcesję?
How do you rate Macedonia's chances for priority accession?
Who is going to rate the credit agencies?
od progresji w ocenie badacza, miesiące (95 % CI) Całkowity odsetek odpowiedzi w
assessment Months (95 % CI) Overall response rate by
ocenić (anche: ustalić, policzyć, zmierzyć)
volume_up
to gage {v.} [Amer.]
ocenić (anche: oceniać, rozważyć, rozważać)
volume_up
to weigh up {v.} (prospects, situation)
Dlatego musimy uważnie ocenić zakres rzeczywiście wymaganej sprawozdawczości i stopień ewentualnej szkodliwości wdrożenia tej koncepcji.
We should therefore carefully weigh up how much of a reporting obligation is actually required and to what extent implementing the concept would, if anything, be detrimental.
Oboje sprawozdawców w swojej ocenie uznaje unię walutową za sukces.
Both rapporteurs make the assessment that the monetary union has been a success.
Oceńmy wreszcie, jakie znaczenie mają dla nas postanowienia układów o stowarzyszeniu dotyczące praw człowieka?
Let us finally make an assessment of what those articles on human rights, in the association agreements, meant to us.
Ten Parlament jednomyślnie zażądał, w rezolucji z grudnia, by MKOl ocenił postęp reform w Chinach.
This Parliament asked, in a resolution in December - unanimously - that the IOC should make an assessment of China's progress to reform.

2. Pedagogia

ocenić (anche: oceniać)
volume_up
to grade {v. t.} [Amer.]
Nigdy nie uda nam się ich ocenić. ~~~ Nigdy nie uda się ocenić ludzi sprawiedliwie.
We will never get to grade them, never get to grade people as they should.
Skoro system nie zna tego słowa, nie będzie mógł ocenić naszej odpowiedzi.
But since it doesn't know the answer for it, it cannot grade it for you.
Przychodzą na ten rynek wiedząc jak ocenione zostaną ich produkty pod względem premii cenowej.
And they come to the market knowing what grades their products will achieve in terms of a price premium.

Sinonimi (polacco) per "ocenić":

ocenić

Esempi di utilizzo "ocenić" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishKonieczność kontynuowania leczenia powinien co sześć miesięcy ocenić lekarz.
The need for continued treatment should be assessed by a doctor every six months.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia należy ocenić płodność pacjentki i jej partnera.
You and your partner's fertility should be evaluated before the treatment is started.
PolishW dniach 6 i 7 marca pan Hahn odwiedzi Maderę, aby naocznie ocenić szkody.
On 6 and 7 March, Mr Hahn will visit Madeira in order to see the damage first hand.
PolishJest jeszcze za wcześnie, by ocenić konsekwencje tego kryzysu dla gospodarki.
It is still too early to quantify the consequences of this crisis on the real economy.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia należy ocenić stopień płodności pacjentki i jej partnera.
You and your partner's fertility should be evaluated before the treatment is started.
PolishJeśli w ciągu 4 tygodni nie nastąpiła poprawa, należy ponownie ocenić leczenie przypadku.
If no improvement is noted within 4 weeks, case management should be re-evaluated.
PolishNależy wówczas ocenić stosowaną dawkę i rozważyć potrzebę kontynuacji leczenia.
At this time the dose prescribed and the need for continued treatment should be considered.
PolishU pacjentów tych mogą być konieczne dodatkowe badania krwi, aby ocenić czynność wątroby.
Regular blood tests may be required to check your liver is working properly.
PolishPo 2 do 4 tygodni leczenia montelukastem należy ocenić stan pacjentów.
Patients should be evaluated after 2 to 4 weeks of treatment with montelukast.
PolishDlatego należy starannie ocenić stan pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym.
Therefore, patients undergoing surgery should be carefully evaluated.
PolishNie sądzę, byśmy mogli ocenić, kto w tym konflikcie ucierpiał bardziej.
I do not believe that we can measure who has suffered more in this conflict.
PolishWarto rozważyć, ocenić i zaplanować paneuropejską współpracę w tej dziedzinie.
It would be worth considering, assessing and planning pan-European cooperation in this field.
PolishDwa miesiące po jego rozpoczęciu leczenia należy ocenić odpowiedź.
The response to treatment should be assessed two months after starting treatment.
PolishParlament powinien również wysłać do Birmy odpowiednią delegację, aby sam mógł ocenić sytuację.
Parliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
PolishAgencja zamierza ocenić podstawowe procedury w celu ich usprawnienia.
The EMEA plans to review its key processes in order to rationalise their functioning.
PolishPo 4 tygodniach od zakończenia leczenia należy ocenić, czy rogowacenie słoneczne ustąpiło.
After a 4-week treatment-free period, clearance of AKs should be assessed.
PolishWszystkie formy energii należy ocenić przy uwzględnieniu ogólnych interesów społeczeństwa.
All forms of energy must be assessed on the basis of the overall interests of society.
PolishMusimy też ocenić, jakiego rodzaju politykę zakazu wjazdu chcemy wdrażać.
We also need to assess what kind of policy we want on refusal of entry.
PolishMusimy również ocenić, jak funkcjonuje i czy w ogóle funkcjonuje.
We also have to assess how it functions and indeed whether it functions at all.
PolishI według św Augustyna tylko Bóg może ocenić gdzie jest czyje miejsce.
According to St. Augustine, it's only God who can really put everybody in their place.