"nawoływanie" traduzione inglese


Risultati per "nawoływać". "nawoływanie" non è ancora nel nostro dizionario
PL

"nawoływanie" in inglese

PL nawoływać
volume_up
{verbo imperfettivo}

nawoływać (anche: wzywać, nakłaniać)
to exhort sb to do sth
Panie przewodniczący! Nawołuje pan do tego, by w Parlamencie zasiadało więcej kobiet.
Mr President, you exhorted that there should be more women in this Parliament.

Sinonimi (polacco) per "nawoływać":

nawoływać

Esempi di utilizzo "nawoływanie" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishKiedy czytam Biblię hebrajską, słyszę od samego początku nawoływanie Boga do dialogu.
As I read the Hebrew Bible, I hear from the very beginning God's call to dialogue.
PolishKraje członkowskie Rady Europy przyjęły termin "nawoływanie” jako kompromisowy.
The member states of the Council of Europe decided on the term 'provocation' as a compromise.
PolishI dlatego nawoływanie do doposażenia MONUC nie jest zbyt pomocne.
That being the case, calling for MONUC to be re-supplied is not all that helpful.
PolishPrawidłowe słowo, "rule”, oznacza nawoływanie i ostrzeżenie.
The correct word, 'rule', makes the meaning an exhortation and a warning.
PolishUważam, że nawoływanie można trafnie identyfikować w oparciu o orzecznictwo.
I believe it can be properly identified through case law.
PolishNawoływanie do solidarności międzypokoleniowej to za mało.
It is not enough to call for solidarity between the generations.
PolishJako przestępcze powinniśmy traktować podżeganie, a nie nawoływanie do popełniania przestępstw terrorystycznych.
What should be viewed as criminal is incitement, not provocation, to commit terrorist offences.
PolishPoprzez to, że klauzula obejmuje podżeganie lub nawoływanie, będzie można podciągnąć pod to nawet zwykłą blagę.
In that the clause allows for incitement or provocation, both these terms are at worst even a bluff.
PolishNawoływanie nie jest pojęciem otwartym na interpretację.
Provocation is not a concept open to interpretation.
PolishKiedy można uznać nawoływanie za publiczne?
PolishJeśli porównać wszystkie wersje językowe decyzji, nie jest nawet jasne, czy chodzi o "nawoływanie” czy "podżeganie”.
If one compares all the language versions, it is not even clear whether it is 'provocation' or 'incitement' that is being discussed.
PolishCo rozumiemy przez "nawoływanie”?
PolishJak publiczne podżeganie lub nawoływanie do terroryzmu może stanowić przestępstwo, skoro nie ma żadnych konsekwencji, ani nie prowadzi do żadnych działań?
How can public incitement or provocation constitute a crime when it does not have any consequence or lead to any action?
PolishParlament Europejski zawsze stał w pierwszym szeregu, jeśli chodzi o nawoływanie do podejmowania środków przeciwko szkodliwym tradycyjnym praktykom.
The European Parliament has consistently been at the forefront when it comes to calling for measures against harmful traditional practices.
PolishDlatego też głosowałem za użyciem terminu "podżeganie” zamiast "nawoływanie”, ponieważ jest on bardziej precyzyjny i pozostawia mniej miejsca na swobodną interpretację.
I therefore voted for the use of the term 'incitement' rather than 'provocation', since this is more accurate and gives less leeway.
PolishOczywiście słuszne jest nawoływanie do zwiększenia efektywności administracji Parlamentu i ze swojej perspektywy widzę pewne możliwości poprawy.
Of course, it is right to call for greater efficiency in the administration of Parliament and, from my own point of view, I can see some scope for improvement.
PolishPodżeganie do przemocy jest zakazane we wszystkich państwach członkowskich, i tak właśnie powinno być - lecz teraz przedmiotem kryminalizacji jest również nawoływanie.
Incitement to violence is banned in all Member States, and that is the way it should be - but now provocation, too, is being criminalised.
PolishOznacza to dalsze nawoływanie do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz do globalnego dialogu, obejmującego zarejestrowane partie polityczne i grupy etniczne.
This includes continuing to push for a release of all political prisoners, and for an inclusive dialogue, including legal political parties and ethnic groups.
PolishPo pierwsze w sprawozdaniu kwestionuje pani wyrażenie "publiczne nawoływanie”, wyraźnie sugerując, że w pani odczuciu termin "publiczne podżeganie” jest bardziej precyzyjny.
Firstly, your report challenges the use of the expression 'public provocation' and you clearly indicated that you felt the term 'public incitement' was more precise.
PolishStygmatyzacja i nawoływanie do nienawiści ze względu na przynależność religijną są uznawane we Francji za przestępstwo, a sytuacja ta jest równoznaczna z flagrante delicto.
Stigmatisation and incitement to hatred on the grounds of religious affiliations are considered offences in France and this situation is equivalent to flagrante delicto.