"nawiązywać" traduzione inglese

PL

"nawiązywać" in inglese

PL nawiązywać
volume_up
{verbo imperfettivo}

1. generale

W wypełnianiu swojego mandatu Komitet nawiązuje odpowiednie kontakty z partnerami społecznymi.
In fulfilling its mandate, the Committee shall establish appropriate contacts with management and labour.
Dlatego też, jak zauważyła posłanka Ek, Instytut nie będzie stanowić konkurencji dla innych, lecz będzie nawiązywać i budować współpracę.
The Institute will not be in competition with others, therefore, but will establish cooperation, as Mrs Ek remarked.
To zły początek próby wypracowania kultury przestrzegania prawa, do której Komisja tak często nawiązuje.
This is a bad start to an attempt to establish the culture of compliance to which the Commission so often refers.
nawiązywać (anche: nawiązać)
volume_up
to enter into {v.} (correspondence, conversation)
Z pewnością również nawiązują one w większości do moich własnych propozycji.
They certainly also hark back for the most part to my own proposals.
nawiązywać (anche: korzystać)

2. "relacje"

nawiązywać (anche: formować, tworzyć, fałszować, podrabiać)
Mamy przed sobą akt prawodawczy, który nawiązuje bliskie stosunki z obywatelami europejskimi.
Here we have a piece of legislation which does forge a close relationship with European citizens.
Po drugie, w ten sposób nawiązuje się więź między Unią Europejską z tym, co dzieje się w całej Europie, a tym samym z krajami członkami Rady Europy.
Secondly, this somehow forges a link between the European Union and what is happening in Europe as a whole, and hence with the countries of the Council of Europe.

3. "do czegoś"

nawiązywać
volume_up
to allude {v.} (to sth)
Sprowadzanie jest bardzo starannie przygotowane i faktycznie nawiązuje do wszystkich ważnych kwestii, którym powinno się poświęcić debaty.
The report has been written with great care and it actually alludes to all the points that are important and have to be debated.
Mam nadzieję, że przeprowadzona rekrutacja faktycznie uwzględni możliwie jak najszerszy zakres geograficzny - nawiązuję do nowych państw członkowskich.
I hope that recruitment on the widest possible geographical basis, and by that, I am alluding to the new Member States, will become a reality.
nawiązywać
volume_up
to refer {v.} (to sth)
Nawiązuję w szczególności do ust. 24, w którym mowa jest o systemach kontroli.
I refer in particular to paragraph 24, which talks about the control systems.
(DE) Panie przewodniczący. Nawiązuję do odpowiedniego przepisu Regulaminu.
(DE) Mr President, I refer to the relevant rule of the Rules of Procedure.
W sprawozdaniu nawiązuje się do MŚP, ich potrzeb i szczególnych uwarunkowań.
To its credit, the report does refer to SMEs, their needs and their special circumstances.

Sinonimi (polacco) per "nawiązywać":

nawiązywać

Esempi di utilizzo "nawiązywać" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishJako uliczna performerka przekonałam się, że wszyscy chcą nawiązywać kontakt.
As a street performer, I have learned that everybody wants to connect.
PolishAle być może nie wiecie, że kociaki pozbawione możliwości zabawy nie potrafią nawiązywać relacji.
But what you may not know is that kittens deprived of play are unable to interact socially.
PolishNie interesują mnie pieniądze, chcę spotykać nowych ludzi, nawiązywać przyjaźnie i zdobywać doświadczenie”.
I am not interested in money, I want to meet new people, make friends and gain some experience.”
PolishZa pośrednictwem Internetu wszyscy dziennikarze mogą dowolnie wyrażać swoje opinie i nawiązywać kontakt ze społeczeństwem.
Through the Internet, all journalists can express themselves freely and get in touch with the public.
PolishDlatego też uważam, że UE powinna nawiązywać oraz udoskonalać wspólną politykę rybacką z państwami trzecimi.
I therefore believe that the EU should reach agreements with third countries on common fisheries policies, or improve existing arrangements.
Polishnawiązywać komunikację z producentem
PolishJ&J po prostu wykorzystuje potęgę blogujących mam, pozwalając im stworzyć forum, gdzie mogą rozmawiać i nawiązywać z ~~~
Where J&J basically is tapping into the power of mommy bloggers, allowing them to basically create a forum where they can communicate and they can connect.
PolishNie uznamy niezależności Abchazji czy Osetii Południowej, ale jednocześnie musimy współpracować z Rosją i nawiązywać z nią relacje.
We will not recognise the independence of Abkhazia and South Ossetia but, at the same time, we have to work with Russia and have to engage with Russia.
PolishZarówno rząd jak i społeczeństwo obywatelskie mają do odegrania ważną rolę w tworzeniu środowiska, w którym ludzie różnych wyznań mogą bezproblemowo nawiązywać wzajemne kontakty.
Both government and civil society have a role in creating an environment where people of various religions and beliefs can effortlessly interact.