"forsować" traduzione inglese

PL

"forsować" in inglese

PL

forsować {verbo imperfettivo}

volume_up
Mimo wszystko, nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji ani nie zamierzam forsować tej sprawy.
Having said that, I have not taken any decision, nor do I intend to force the issue on this point.
Nie ma najmniejszego sensu forsować te kwestie w stopniu przekraczającym granice tolerancji skrajnych konserwatystów.
There is absolutely no point in forcing this issue more than the ultraconservatives are willing to tolerate.
Istnieją silne argumenty za forsowaniem tej ścieżki przez UE.
There are strong reasons for the EU to force the pace.
Obecnie widzę zbyt mało planów w tym zakresie - lecz musimy to forsować.
At the moment, I see far too few plans here - but we must push forward with this.
Faktem jest, że głównym priorytetem na rok 2011 powinno być forsowanie odbudowy gospodarczej.
It is a fact that the main priority for 2011 should be to push forward with the economic recovery.
Nic zatem dziwnego, że establishment polityczny UE nie napotkał trudności w forsowaniu centralizacji w obrębie Unii Europejskiej.
It was therefore little wonder that the EU political establishment had an easy ride in its desire to push forward centralisation within the European Union.

Sinonimi (polacco) per "forsować":

forsować

Esempi di utilizzo "forsować" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishObecnie widzę zbyt mało planów w tym zakresie - lecz musimy to forsować.
At the moment, I see far too few plans here - but we must push forward with this.
PolishPrzede wszystkim musimy forsować odpowiednią odpowiedź przed 31 stycznia.
Firstly, we have to push for a proper response before 31 January.
PolishMimo wszystko, nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji ani nie zamierzam forsować tej sprawy.
Having said that, I have not taken any decision, nor do I intend to force the issue on this point.
PolishUważamy również, że reformy należy forsować pomimo poważnego wewnętrznego kryzysu politycznego.
We also believe that the reforms must be pursued despite the major domestic political crisis.
PolishChciałbym tutaj nadmienić, że obrałem jasną strategię, którą zamierzam wytrwale forsować przez pięć lat.
Let me say that I have a very clear strategy which I intend to pursue doggedly for five years.
PolishNie rozumiem, jak można forsować to, co przedłożyła Rada w porozumieniu z Komisją.
I do not understand how anyone could push through what the Council has submitted with the agreement of the Commission.
PolishMusimy forsować postęp zarówno gospodarczy jak i społeczny, ponieważ nie mogą one istnieć osobno.
We must press forward with both economic progress and social progress, because they cannot survive separately.
PolishJeśli tak, jakie środki powzięłaby Komisja w nowym składzie, aby forsować tę kartę zgodnie z nowym mandatem?
If so, what measures would the new Commission take to drive forward this Charter under its new mandate?
PolishRada nie jest skłonna negocjować i chce forsować swoje stanowisko nie zmieniając nic ani na jotę.
You in the Council are not willing to negotiate and want your common position to go ahead without changing one iota.
PolishNie ma najmniejszego sensu forsować te kwestie w stopniu przekraczającym granice tolerancji skrajnych konserwatystów.
There is absolutely no point in forcing this issue more than the ultraconservatives are willing to tolerate.
PolishInaczej mówiąc, Unia Europejska nie powinna forsować swoich własnych rozwiązań takich problemów - przeciwnie.
In other words, the European Union is not the one who should be forcing its own solutions to problems of this kind - on the contrary.
PolishW UE coraz więcej jest inwestycji zagranicznych, a nie możemy forsować ochrony inwestora kosztem interesu ogólnego.
The EU will increasingly receive foreign investment and we cannot push investor protection to the detriment of the general interest.
PolishW tej sytuacji, postanowiliśmy forsować zgodność z wymogami, które jesteśmy w stanie kontrolować i na które mamy odpowiednie środki.
Under these conditions, we chose to insist on compliance with those requirements that we control and for which we have the action means.
PolishMinistrowie finansów nie chcą forsować europejskiej struktury nadzoru, zatem nie będę mówił tutaj o europejskich organach nadzorczych.
The finance ministers are refusing to push a European supervisory structure, so I shall not be talking about a European supervisor here.
PolishTurcja wciąż będzie bardzo ważnym partnerem dla Unii Europejskiej, a teraz dla własnego dobra powinna zdecydowanie forsować konieczne reformy.
Turkey will continue to be a very important partner for the European Union and must now press ahead resolutely with reform in its own interests.
PolishDzięki traktatowi lizbońskiemu grupa krajów może wspólnie forsować dany temat, nawet jeśli inne kraje nie są zainteresowane.
Thanks to the Treaty of Lisbon, it is now possible for a group of countries who want to move forward together on a particular subject to do so even if some countries are not interested.
PolishW związku z tym prezydencja nie będzie forsować tej sprawy.
There is currently no basis whatsoever for an international, global agreement on a Tobin tax and therefore the Presidency will not push this issue.
PolishNie można tego zmienić wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który od lat zdaje się forsować w swoich wyrokach zasadę scentralizowanego państwa.
This cannot be changed by judgments by the European Court of Justice, which seems to have been pursuing the principle of a centralised state in its judgments for years.
PolishPonadto, jeśli Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy wciąż będą forsować tę osobę do udziału w Konferencji Przewodniczących, to zmienimy nasz sposób pracy.
Moreover, if the European Conservatives and Reformists continue to make this person participate in the Conference of Presidents, we are going to change the way we work.
PolishPortugalska prezydencja próbuje forsować kwestię zintegrowanych wytycznych i zmienić je tak, aby uwydatnić powiązania społeczne i aby były one lepiej zintegrowane.
The Portuguese Presidency is attempting to push the issue of the Integrated Guidelines and change them to make the social link much clearer and much more integrated.