"formalny" traduzione inglese

PL

"formalny" in inglese

PL formalny
volume_up
{aggettivo maschile}

formalny (anche: formalne, formalna)
volume_up
formal {agg.}
Ten formalny obowiązek w praktyce powoduje unieważnienie praw przyznanych na mocy Traktatu.
This formal obligation actually results in the cancellation of the right granted by the Treaty.
Oczywiście, nie chodzi tu wyłącznie o program formalny: chodzi o proces, postępy i wdrażanie.
Of course, this is not only about the formal agenda: it is about a process, progress and implementation.
Formalny status zdobyła w 1992 roku, zaś w 2009 roku stała się jedną z 7 oficjalnych instytucji UE.
Acquiring formal status in 1992, in 2009 it became one of the EU’s 7 official institutions.
formalny (anche: proceduralny)
To nie był właściwie wniosek formalny, tak że proszę jednak trzymać się zasad prowadzenia obrad.
Mrs Muscardini, that was not really a procedural request, so I would ask that we observe the rules of procedure.
(Przewodniczący krotko interweniuje w kwestii formalnej)
(The President briefly intervened on a procedural matter)
Niezależnie od kwestii formalno-prawnych, wymiar czysto ludzki tego zjawiska ujawnia się z całą ostrością.
Quite apart from the procedural and legal issues, the tragic human dimension of this phenomenon is becoming increasingly manifest.

Sinonimi (polacco) per "formalny":

formalny

Esempi di utilizzo "formalny" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishTo nie był wniosek formalny, ale czy pan Komisarz chciałby odpowiedzieć na to pytanie?
That was not a point of order, but would the Commissioner care to answer the question?
PolishMój komentarz formalny dotyczy tego, że najważniejszym celem musi być tworzenie miejsc pracy.
As for the substantive comment, the most important goal must be job creation.
PolishGrecja składa formalny wniosek w sprawie członkostwa we Wspólnotach Europejskich.
Greece formally applies to join the European Communities.
PolishRola, jaką powierzono Parlamentowi, nie powinna być postrzegana jako wzmocniona; to przecież formalny wymóg.
The role given to Parliament should not be considered as strengthened: it is a requirement.
PolishMam jeden komentarz instytucjonalny i jeden formalny.
I have one institutional and one substantive comment.
Polish(SL) Początkowo wydawało się, że sprawozdanie posła França ma bardziej charakter formalny i techniczny niż konkretny.
(SL) The nature of Mr França's report seemed at first to be more legal and technical than concrete.
PolishW rzeczywistości MŚP dźwigają formalny i administracyjny ciężar, który jest nieproporcjonalny do obciążeń wielkich przedsiębiorstw.
In fact, SMEs bear a regulatory and administrative burden that is disproportionate in comparison with big enterprises.
PolishJeśli ma pani pytanie, powinna pani przedłożyć je w sposób formalny na piśmie i wtedy, o ile to będzie możliwe, otrzyma pani odpowiedź.
If you have a question, you should submit it in the normal way in writing and then it may, if it is appropriate, be answered.
PolishRada nie wyszczególniła w sposób formalny stanowisk poszczególnych państw członkowskich, chociaż opinie Rady mają oparcie w rzekomej jednogłośności.
The Council has not formally specified the position of each Member State, although the Council opinions are supported by quasi-unanimity.
PolishWiemy tylko, że to się nie skończy dopóki nie zostaną tam wysłane międzynarodowe siły posiadające formalny mandat i skuteczne środki do działania.
What we know is that these things will continue to go on until there are international forces with an effective mandate and with effective means there.
PolishMogę jedynie jeszcze raz wyrazić głęboki żal, że Parlament w sposób formalny nie wezwał Turcji do oficjalnego uznania ludobójstwa na ludności ormiańskiej w roku 1915.
I can only once again express my deep regret that Parliament has not formally called on Turkey to officially recognise the Armenian genocide of 1915.
PolishCałościowego Zarządzania Programem jest grupą ekspertów technicznych doradzających w procesie prac nad SIS II, dlatego należy nadać jej charakter formalny.
Secondly, the Global Programme Management Board is a group of technical experts advising on SIS II development and that should be formalised.
Polish., gdy w Radzie odbyła się pierwsza debata, niektóre z państw członkowskich - co odbija się echem w dzisiejszej dyskusji - wyraziły formalny sprzeciw wobec zasady dyrektywy.
In December 2007, when the first debate was held in the Council, certain Member States - and there is an echo of this in today's discussion - were formally opposed to the principle of a directive.