"dwie strony" traduzione inglese

PL

"dwie strony" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "dwie strony" viene usato.

Traduzioni simili a "dwie strony" in inglese

dwie
strony sostantivo
English
strona sostantivo

Esempi di utilizzo "dwie strony" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishPowszechnie uważa się też, że innowacje i badania to dwie strony tego samego medalu.
It is also made clear that innovation and research are two sides of the same coin.
PolishW rzeczywistości ochrona klimatu i rozwój gospodarczy to dwie strony tego samego medalu.
Climate protection and economic development are actually two sides of the same coin.
PolishW dialogu uczestniczą jednak co najmniej dwie strony, a my jesteśmy jedną z nich.
However, in a dialogue there are at least two parties involved and we represent one of them.
PolishBezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne to dwie strony tego samego medalu.
Internal security and external security are two sides of the same coin.
PolishPodsumowując, są dwie strony, które mają wspólnie podjąć decyzję i zaprowadzić pokój.
In the end, it is the two sides who come together to make the decision and to find the peace.
PolishPotencjał rozwoju i warunki rozwoju to dwie strony tego samego medalu.
The development potential and the conditions for development are two sides of the same coin.
PolishNiniejsze prawodawstwo to jakby dwie strony medalu.
Madam President, this provision is a little like the curate's egg.
PolishTo był straszny przykład na to, jak dwie strony mogą nie słuchać siebie wzajemnie.
This was a terrible example of not listening to each other.
PolishPrzyszłość strefy euro i przyszłość Unii Europejskiej to dwie strony tego samego medalu.
The future of the euro area and the future of the European Union are two sides of the same coin.
PolishTraktowaliśmy dwie strony rozkładówki, jak jedną stronę, ponieważ czytelnicy tak je postrzegają.
We treated two pages, both spreads, as a one page, because that's how readers perceive it.
Polish~~~ Czy wykorzystać dwie strony, jak w komiksach, by było bardziej spektakularnie?
Am I going to use a two-page spread like a comic book for more grandiose effect, I guess?
PolishGdy mowa o Europie, to trzeba pamiętać, że są dwie strony medalu.
Ladies and gentlemen, on the reverse side of Europe there is solidarity, and, on the front side, responsibility.
PolishOmawiał kwestię edukacji, i tego jak zabija kreatywność To dwie strony medalu.
He gave a talk about how education and school kills creativity. ~~~ Well, actually, there are two sides to the story.
PolishJednak każde porozumienie obejmuje co najmniej dwie strony.
However, there always need to be two parties to an agreement.
PolishMedal ma zawsze dwie strony i jedna nie może istnieć bez drugiej.
Without one it is not possible to achieve the other.
PolishPo co wprowadzać kolejny podmiot i procedurę, jeżeli istnieje możliwość osiągnięcia porozumienia przez dwie strony?
If there is a possibility of the two parties reaching consensus, why introduce another body and procedure?
PolishSytuacja jest jednak wciąż niepokojąca i dlatego chciałabym raz jeszcze powtórzyć, że solidarność działa w dwie strony.
Yet the situation is still worrying, and so I wish to reiterate once more that solidarity works both ways.
PolishW sprawozdaniu pani poseł Svensson samo tylko wymienienie licznych rezolucji, strategii i paktów zajmuje prawie dwie strony.
The list of the many resolutions, strategies and pacts alone takes up two pages of Mrs Svensson's report.
PolishWidziecie, dorastałam w ograniętym wojną Iraku, i wierzę, że są dwie strony wojen przy czym widzimy tylko jedną.
You see, I grew up in war-torn Iraq, and I believe that there are two sides of wars and we've only seen one side of it.
PolishI chcę dwie osoby z każdej strony przy mikrofonach.

Impara nuove parole

Polish
  • dwie strony

Nel dizionario Italiano-Tedesco potrai trovare più traduzioni.