"duchem czasu" traduzione inglese

PL

"duchem czasu" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "duchem czasu" viene usato.

Traduzioni simili a "duchem czasu" in inglese

duch sostantivo
czas sostantivo

Esempi di utilizzo "duchem czasu" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishMusimy iść z duchem czasu i inwestować w odnawialne źródła energii oraz technologie ekologiczne.
We need to recognise the signs of the future and invest in renewable energy sources and green technologies.
PolishWięc poradniki idą z duchem czasu. i zaczynją brzmieć mniej więcej tak: "Jak zdobyć przyjaciół i wpływać na ludzi".
And sure enough, the self-help books change to meet these new needs and they start to have names like "How to Win Friends and Influence People."
PolishTego zdecydowanie teraz nie potrzebujemy: musimy iść z duchem czasu, a taka decyzja skutkowałaby wysłaniem całkowicie złego sygnału.
This is absolutely not what we need at this time: we need to turn around the trend, and this would send completely the wrong signal.
Polish(Śmiech) Pewnego razu, gdy moja córka Paula mając dwadzieścia kilka lat, powiedziała mi, że feminizm jest przestarzały i że powinnam iść z duchem czasu.
(Laughter) Once, when my daughter Paula was in her twenties, she said to me that feminism was dated, that I should move on.
PolishW Europie, która dąży do ściślejszej integracji i jedności, gospodarczej i społecznej, potrzebne są nam niezbędne narzędzia, by iść z duchem czasu.
In a Europe that is moving towards closer integration and unity, both economically and socially, we also need the necessary tools to bring us up to date with the times.
PolishZ róznych przyczyn ówczesny model wielojezycznosci, ksztaltujacy wszystkie warstwy spoleczne, nie jest juz w najwiekszych jezykach europejskich zgodny z duchem czasu.
For various reasons, the model of multilingualism in the larger European languages which then shaped all classes of society is no longer appropriate to the times.
PolishPrzede wszystkim dotyczy to bardziej kontrowersyjnych spraw, co pokazuje, że Parlament idzie z duchem czasu, jak w przypadku spraw ekologicznych i ich związku ze wzrostem gospodarczym.
Above all, this is true of the more adventurous parts which show that Parliament is moving with the times, such as environmental issues and the link to growth.

Impara nuove parole

Polish
  • duchem czasu

Nel dizionario Italiano-Spagnolo potrai trovare più traduzioni.