"dodać" traduzione inglese

PL

"dodać" in inglese

volume_up
dodać {v. per.}

PL dodać
volume_up
{verbo perfettivo}

1. generale

Chciałbym jednak dodać, że przedmiotowej kwestii należy poświęcić więcej uwagi.
However, I should like to add that this issue should be paid more attention.
Te właśnie spostrzeżenia chciałem dodać w odpowiedzi na poruszone tematy.
These are the various points I wished to add in response to the issues raised.
Pragnę dodać swoje gratulacje dla pana komisarza Barniera.
Mr President, I want to add my congratulations to Commissioner Barnier.
na piśmie - PKB, czyli produkt krajowy brutto, stanowi sumę wartości dodanej całej działalności gospodarczej opartej na pieniądzu.
in writing. - GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
na piśmie - Wiadomo, że PKB (produkt krajowy brutto) jest sumą wartości dodanej całej działalności gospodarczej opartej na pieniądzu.
in writing. - It is known that GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
Produkt krajowy brutto, czyli PKB, jest instrumentem służącym do wskazywania sumy wartości dodanej całej działalności gospodarczej opartej na pieniądzu.
Gross domestic product, or GDP, is an instrument designed to indicate the aggregated added value of all money-based economic activities.
dodać
Są tam wszystkie dane ze spisu oraz te dodane przez ochotników.
And it contains all the data from the census plus other data sets that people were willing to contribute.
dodać (anche: dodawać, zmieszać)
volume_up
to fold in {v.} (sugar, flour)
Dodajmy do tego koszty żywności, energii, transportu i komunikacji, które zmniejszyły się 10-1000 razy.
Add to that the cost of food, electricity, transportation, communication have dropped 10 to 1,000-fold.
U pacjentów tych dodanie rybawiryny do preparatu IntronA zwiększyło 10- krotnie skuteczność w stosunku do monoterapii preparatem IntronA w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C (48, 6 % vs.
In these patients, the addition of ribavirin to IntronA increased by as much as 10-fold the efficacy of IntronA used alone in the treatment of chronic hepatitis C (48.6 % vs.
dodać (anche: dodawać, zsumować, sumować, zliczać)
volume_up
to tot {v.} [coll.]
dodać (anche: dodawać, zsumować, sumować, zliczać)
volume_up
to tot up {v.} [coll.]

2. "do czegoś"

volume_up
to interpolate {v. t.} (into sth)

Esempi di utilizzo "dodać" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishNależy dodać, że mimo dość skromnych udziałów w budżecie przeznaczonym na rolnictwo.
Notwithstanding its relatively modest share of the farm budget, it must be said.
PolishDo każdej fiolki leku Fabrazyme 35 mg należy dodać 7, 2 ml wody do wstrzykiwań.
Reconstitute each vial of Fabrazyme 35 mg with 7.2 ml water for injections.
PolishChciałbym tylko dodać coś do pytania zadanego przez mojego kolegę, pana posła Evansa.
I would just like to follow up on the question asked by my colleague, Mr Evans.
PolishDo każdej fiolki leku Fabrazyme 5 mg należy dodać 1, 1 ml wody do wstrzykiwań.
Reconstitute each vial of Fabrazyme 5 mg with 1.1 ml water for injections.
PolishAby zapobiec stosowaniu przez nas tego źródła, wystarczy dodać metatag do źródła stron.
You can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
PolishChodzi o to, żeby dodać sobie pewności siebie, pokazać, że się nie boisz.
And that's to boost everybody's confidence, to show that you're not scared.
PolishGdy do połączenia ropy i wody dodać politykę, to powstaje mieszanka wybuchowa.
When the chemistry of the oil and water also hits our politics, it's absolutely explosive.
PolishAby rozwiązać tę kwestię, wystarczyłoby dodać zdanie nawiązujące do poprawki 3.
A sentence corresponding with Amendment 3 would have been sufficient to defuse this conflict.
PolishI to należy również dodać; nie można sobie powiedzieć tego czy tamtego tak po prostu.
That too needs to be said; you cannot just say one thing or the other.
PolishChciałbym jeszcze na koniec dodać parę słów o szczycie UE-Stany Zjednoczone.
I would like to say in conclusion something about the EU-US summit.
PolishChciałbym dodać łyżkę dziegciu do beczki miodu.
(DE) Mr President, I wish to drop a few more flies into the ointment.
PolishObjętość roztworu chlorku sodu (0, 9 %) lub glukozy (5 %), którą należy dodać do fiolki
Volume of sodium chloride (0.9%) or glucose (5%) to be added per vial
PolishProdukt należy dodać do takiej objętości wody, jaką kury spożywają w ciągu jednego dnia.
The product should be added to a volume of water that the chickens will consume in one day.
PolishDo każdej fiolki produktu leczniczego Fabrazyme 35 mg należy dodać 7, 2 ml wody do wstrzykiwań.
Reconstitute each vial of Fabrazyme 35 mg with 7.2 ml water for injections.
PolishDo każdej fiolki produktu leczniczego Fabrazyme 5 mg należy dodać 1, 1 ml wody do wstrzykiwań.
Reconstitute each vial of Fabrazyme 5 mg with 1.1 ml water for injections.
PolishPowoli wciskać do końca tłok strzykawki, aby dodać cały rozpuszczalnik do fiolki.
Slowly push the plunger of the syringe in all the way to transfer all of the solvent into the vial.
PolishChciałbym dodać jeszcze jeden komentarz: sama prewencja nie wystarczy.
I have one further comment to make: prevention alone will not suffice.
PolishMuszę dodać, że te powierzchnie są kompletnie sztuczne, zrobione komputerowo.
I hasten to say that these surfaces are completely artificial.
PolishChciałbym dodać, że taki system funkcjonuje już pomiędzy Unią Europejską i Australią.
I should point out that the system is already operating between the European Union and Australia.
PolishW odpowiedzi na wcześniejsze pytania chciałabym dodać tylko kilka komentarzy.
I shall make just a few points in response to some questions.