"awaria" traduzione inglese

PL

"awaria" in inglese

PL awaria
volume_up
{femminile}

1. generale

volume_up
failure {sostantivo}
. ~~~ Ponieważ rak jest awarią całego systemu.
And of course, it really doesn't have that much to do with what went wrong because cancer is a failure of the system.
Zawsze nale y mie przy sobie zwykł strzykawk na wypadek zatrzymania lub innej awarii pompy.
Always have ordinary syringes available in case of pump interruption or failure. lp
(-40°F), ale także uruchamianie w tej temperaturze, po awarii zasilania.
(-40°F) but also power up at that temperature following a power failure.
awaria
volume_up
break-down {sostantivo}
awaria (anche: analiza, załamanie)
volume_up
breakdown {sostantivo}
Wiadomo natomiast, kto na tej awarii traci, a kto zyskuje.
We do know, though, who stands to gain from this breakdown and who stands to lose.
Prawdopodobieństwo awarii i przerw w dopływie energii rośnie wraz z geograficzną złożonością sieci.
The likelihood of breakdowns and outages grows with the geographical complexity of the network.
awaria
volume_up
malfunction {sostantivo} (breakdown)
. ~~~ (Śmiech) Poza, może, jakąś awarią garderoby.
Given who is up on the stage, you'll be delighted to know that in fact there'll be no nudity, barring a -- (Laughter) -- unexpected wardrobe malfunctions aside.
Oczywistym jest, że służby techniczne dokładają wszelkich starań, aby znaleźć przyczynę tej awarii oraz że wszystkie funkcje zostaną przywrócone na jutrzejsze głosowania.
It is understood that the technical services are making every effort to determine the reason for this malfunction and that all functions will be restored for tomorrow's votes.
Naszym rządom udało się zlikwidować wiele przecieków w międzynarodowym systemie finansowym, który jest tak rozgałęziony, że jego awarie rozprzestrzeniły się na skalę ogólnoświatową.
Our governments have managed to plug the series of leaks in an international financial system that is so interconnected that the malfunctions have gone global.

2. Informatica

awaria
volume_up
crash {sostantivo}
Raporty te pomagają nam w ustalaniu przyczyn awarii i zapobieganiu im w nowych wersjach aplikacji.
These reports help identify current crash trends and prevent future errors from occurring.
Komunikat „Kurza twarz!” może zostać wyświetlony, gdy strona internetowa nieoczekiwanie ulegnie awarii.
You may see the "Aw, Snap!" message if a webpage crashes unexpectedly.
Nie możemy podjąć ryzyka, że samolot pełen pasażerów będzie miał awarię silnika i być może w efekcie rozbije się w terenie zabudowanym.
We cannot take the risk of a plane full of passengers suffering engine failure and perhaps, as a result, crashing in a built-up area.

3. Tecnologia

awaria
volume_up
breakdown {sostantivo}
Wiadomo natomiast, kto na tej awarii traci, a kto zyskuje.
We do know, though, who stands to gain from this breakdown and who stands to lose.
Prawdopodobieństwo awarii i przerw w dopływie energii rośnie wraz z geograficzną złożonością sieci.
The likelihood of breakdowns and outages grows with the geographical complexity of the network.

Sinonimi (polacco) per "awaria":

awaria

Esempi di utilizzo "awaria" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishJestem głęboko zaniepokojona skutkami, jakie ta awaria może mieć także dla Rumunii.
I am deeply concerned about the impact which this disaster may have on Romania as well.
PolishW tych warunkach Japonia musi teraz poradzić sobie z niezwykle poważną awarią jądrową.
Under these conditions, Japan must now deal with a nuclear accident of extreme seriousness.
PolishNiemniej jednak pozostaje kilka kwestii, które wymagają dyskusji w związku z tą awarią.
However, there are also some issues that need to be discussed in the light of this disaster.
PolishAwaria jądrowa w Fukushimie wywołała szereg konsekwencji dla życia politycznego w Europie.
The Fukushima nuclear disaster has had a series of repercussions on European political life.
PolishAwaria w Fukushimie pokazała, że niektóre z istniejących elektrowni jądrowych nie są bezpieczne.
The Fukushima accident has shown us that some existing nuclear power plants are not safe.
PolishAwaria ta wywołała poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa energii jądrowej na świecie.
This accident has given rise to serious doubts regarding the safety of nuclear energy around the world.
PolishMożliwe przyczyny to awaria serwera użytkownika lub problem z routingiem DNS do jego domeny.
This could be because your server is down, or there is an issue with the DNS routing to your domain.
PolishOczywiście, to straszne, że ta awaria wydarzyła się w 2010 roku.
Of course, it is terrible that the disaster happened in 2010.
PolishAwaria przemysłowa jak ta, która wydarzyła się na Węgrzech, wywołuje szereg pytań do obywateli Europy.
An industrial accident like the one which occurred in Hungary raises a number of questions for Europe's citizens.
PolishAwaria na Węgrzech świadczy także o potrzebie ściślejszych uregulowań wspólnotowych w dziedzinie ochrony ludności.
This disaster in Hungary also proves the need for stricter community regulations in the area of civil protection.
PolishDwadzieścia pięć lat temu doszło do awarii w Czarnobylu, a zaledwie w marcu br. miała miejsce awaria w Fukushimie.
The accident in Chernobyl occurred 25 years ago, but as recently as March of this year there was an accident in Fukushima.
Polish. ~~~ (Śmiech) Poza, może, jakąś awarią garderoby.
Given who is up on the stage, you'll be delighted to know that in fact there'll be no nudity, barring a -- (Laughter) -- unexpected wardrobe malfunctions aside.
PolishSpowodowana przez tsunami awaria w elektrowni jądrowej Fukushima jest przyczyną poważnego zaniepokojenia na całym świecie.
The accident caused by the tsunami at the Fukushima nuclear power station is a cause of serious alarm throughout the world.
PolishKiedy wydarza się taka awaria powinniśmy, oczywiście, zastanowić się, czy dane przedsiębiorstwo jest w stanie ponieść koszty.
When such disasters occur, we should, of course, consider whether individual companies are in a position to bear the costs.
PolishKlęska żywiołowa w Japonii i awaria jądrowa, która po niej nastąpiła, zwróciła uwagę na znaczenie tego zagadnienia.
The natural disaster in Japan and the nuclear disaster that followed in its wake have drawn attention to the importance of the topic.
PolishPo pierwsze, chciałbym podziękować pani i obywatelom Europy, którzy wyrazili swoje współczucie w związku z awarią na Węgrzech.
Firstly, I would like to thank you and the European citizens who have expressed their sympathy in relation with the disaster in Hungary.
PolishObowiązujące obecnie przepisy prawne, o których właśnie wspomniałem, przyjęto w bezpośrednim następstwie kryzysu wywołanego awarią w Czarnobylu.
The current regulation, to which I have just referred, was therefore laid down ​​in the immediate wake of the Chernobyl crisis.
PolishTa awaria uświadomiła wszystkim jedną rzecz, a mianowicie pierwszorzędne znaczenie utrzymania i kontroli starych zakładów przemysłowych.
This disaster made one thing clear to everyone, namely, that the maintenance and checking of old industrial facilities are of primary importance.
PolishCóż, w opinii ekspertów awaria w Kolontár była wynikiem niepohamowanego dążenia do zysków i poważnego złamania dyscypliny technologicznej.
Well, in the experts' opinion, the disaster at Kolontár was the result of uninhibited profit making and a serious breach of technological discipline.
PolishChoć awaria japońskiego reaktora to prawdziwa tragedia, może ona stać się przyczynkiem do podjęcia odpowiednich działań tu, w Europie.
While the disaster involving the Japanese reactor is indeed a tragedy, it could provide a following wind for you to do something in this respect here in Europe.