"aspekty" traduzione inglese

PL

"aspekty" in inglese

EN

PL aspekty
volume_up
{femminile plurale}

aspekty (anche: punkty widzenia)
Czy prezydencja bierze pod uwagę wszystkie aspekty potencjalnych skutków zmian?
Is the Presidency sensitive to all aspects of the potential impact of the revision?
Niestety, aspekty te nie podlegały odrębnemu głosowaniu.
Unfortunately, it was not possible to vote on these aspects separately.
Oto niektóre inne istotne aspekty, na jakie warto zwrócić uwagę:
The following are some of the other important aspects that should be underlined:

Esempi di utilizzo "aspekty" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishNawet w całym zbiorze praw konsumentów nacisk kładzie się na różne aspekty.
There are even different emphases within the overall complex of consumer rights.
Polish(LT) Tragiczne wydarzenia na granicy birmańsko-tajlandzkiej mają dwa aspekty.
(LT) There are two sides to these tragic events on the Burma-Thailand border.
PolishSą to tylko dwa aspekty szerszej debaty, do których przywiązuje się za małą wagę.
These are just two elements in a major debate, to which too little attention is paid.
PolishIstnieją skomplikowane aspekty techniczne, których realizacja wymaga czasu.
There are complicated technical issues and it will take time to pursue them.
PolishWniosek Komisji zawiera dwa aspekty, które posiadają znaczenie polityczne.
The Commission proposal contains two items which are of political importance.
PolishNa te aspekty zwróciła uwagę Komisja w europejskim planie naprawy gospodarczej.
These features were put forward by the Commission in the European Economic Recovery Plan.
PolishNależycie podkreślono w nim uwagi krytyczne, jak też i aspekty pozytywne.
The critical issues are adequately highlighted, as are the positive elements.
PolishBędziemy uwzględniać wszystkie te aspekty w ramach wdrażania europejskiego planu działań.
We will follow up all these elements in implementing the European action plan.
PolishZjednoczona Lewica Europejska chciałaby szczególnie podkreślić trzy główne aspekty:
The European United Left has three main areas that we would like particularly to highlight:
PolishJeśli chodzi o aspekty negatywne, Chiny nadal wysyłają broń do reżimów dyktatorskich w Afryce.
On the negative side, China has still sent arms to dictatorial regimes in Africa.
PolishNie ma żadnych powodów, aby wiązać obecnie te wszystkie negatywne aspekty z tym wnioskiem.
There is no reason for bringing all that negativity to this proposal today.
PolishKorzyścią płynącą z przedmiotowego wniosku jest to, że umiejętnie połączyliśmy te dwa aspekty.
The benefit of this proposal is that we have skilfully combined the two things.
PolishTo ta sama polityka gospodarcza, która pomija aspekty środowiskowe i socjalne.
It is the same economic policy that takes no account of social or environmental considerations.
PolishPani minister bardzo dobrze wyjaśniła prawne aspekty tego problemu.
Madam President, the Minister has explained very well the legal elements of this problem.
PolishMam nadzieję, że aspekty te znajdą odpowiednie miejsce w ostatecznym kształcie reformy.
I hope that these elements will have a firm place in the final reform.
PolishChciałbym zwrócić uwagę na aspekty, o których nie była tu mowa.
I would like to draw your attention to issues that have not been discussed here.
PolishW sprawozdaniu wymienia się również inne ważne aspekty wymagające uwagi.
The report also mentions other important factors that need attention.
PolishWszystkie te aspekty wymagają bardziej wnikliwego nadzoru budżetowego.
All these kinds of developments call for deeper budgetary surveillance.
PolishWażne wydają się trzy aspekty: po pierwsze, przede wszystkim związek z obywatelami Europy.
Three points seem to be important: firstly, above all, the link to the citizens of Europe.
PolishSprawozdanie obejmuje wszystkie istotne aspekty praw podstawowych.
The report has all the important components as regards fundamental rights.