"wegtrekken" traduzione inglese

NL

"wegtrekken" in inglese

NL

wegtrekken {verbo}

volume_up
Daarnaast moet worden voorkomen dat de mensen onnodig wegtrekken van het platteland en dat het landschap verder verloedert.
Moreover, we must avoid the need for people to move away from the countryside unnecessarily and prevent the landscape from deteriorating further.
Zodra de stad in problemen komt kunnen mensen met een hoog inkomen en een hoge opleiding wegtrekken uit de omgeving, maar arbeiders en migranten hebben geen andere keuze dan blijven.
As soon as cities go downhill, well-educated people on high incomes can move away from the area, but labourers and immigrants have no choice but to stay.
wegtrekken (anche: lostrekken)

Esempi di utilizzo "wegtrekken" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchDaarom is het voorspelbaar dat veel mensen zich er onveilig voelen en wegtrekken.
It is therefore to be expected that many people will feel unsafe there and will want to leave.
DutchWe moeten voorkomen dat mensen uit deze gebieden wegtrekken en de bevolking vergrijst.
This is vital if an exodus to the cities and the ageing of the population is to be prevented.
DutchWe weten dat Moldavië het armste land van Europa is en dat jongeren massaal wegtrekken.
We know that Moldova is the poorest country in Europe and that its young people are leaving in droves.
DutchOnder de niet-becijferde kosten vallen bijvoorbeeld de sociale kosten en die van het wegtrekken van bedrijven naar derde landen.
Among the unquantified costs are the social costs resulting from firms relocating.
DutchWij mogen de jongeren niet een bord met eten voorhouden en het wegtrekken op het moment dat ze willen toehappen.
We cannot dangle a carrot in front of young people's noses and then snatch it away as soon as they try to bite.
DutchEr moeten dus banen worden geschapen, ongetwijfeld in andere bedrijfstakken, om te voorkomen dat de mensen wegtrekken.
Jobs will therefore have to be created, no doubt in other sectors, so that the people are not tempted to leave.
Dutchhet wegtrekken van blanken werd gebruikelijk in de South Bronx en in veel andere steden.
And as others like him pursued their own version of the American dream, white flight became common in the South Bronx and in many cities around the country.
DutchHet is ten eerste dramatisch hoeveel jonge mensen er verdwijnen, gekidnapt worden en ongewild of soms ook gewild wegtrekken.
First of all, it is tragic how many young people disappear, are kidnapped and leave involuntarily, or sometimes voluntarily.
DutchErvoor zorgen dat de mensen op het platteland een fatsoenlijk inkomen genieten en dat ze niet naar de steden of de rijkere regio's van Europa wegtrekken.
They will then be deterred from leaving their land and flocking to the cities or to richer parts of Europe.
DutchTen eerste verbruikt hij weinig water en ten tweede wordt hiermee voorkomen dat de mensen wegtrekken uit problematische gebieden.
Firstly it requires little water and secondly it can be grown in problem areas thereby helping to ensure that people remain in these areas.
DutchHet betekent ook dat de lidstaten, niet zoals ze nu doen, alle aandacht van de langdurige werkloosheid waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn, mogen wegtrekken.
It means too that Member States must not be allowed, as they now do, to ignore long-term unemployment, where women are over-represented.
Dutchen je zegt dat je in het onderwijs werkt… dan zie je hun gezichten wit wegtrekken.
But if you are, and you say to somebody, you know, they say, "What do you do?" and you say you work in education, you can see the blood run from their face.
DutchDe Commissie geeft namelijk geen speciale aandacht en steun aan de zogenaamde cohesielanden, waar steeds meer mensen uit het platteland wegtrekken.
It has also paid no attention and offered no support to the so-called cohesion countries, in which people are deserting the countryside in increasing numbers.
Dutch-- Uiteraard zijn er studies gemaakt van het wegtrekken van bedrijven uit de huidige lidstaten naar de nieuwe lidstaten, maar de grote golf van verplaatsing van activiteiten is al achter de rug.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, in recent weeks, Slovakia has set income tax and corporation tax at a flat rate of 19 %.
DutchEr is immers besloten, met name onder Franse druk van president Chirac, om tegen landen waaruit mensen illegaal wegtrekken, geen enkele sanctie te treffen.
The decision was effectively taken, notably under French pressure from President Chirac, not to take any enforcement measures against the countries of origin of illegal immigrants.