NL vertonen
volume_up
[vertoonde|vertoond] {verbo}

Vergelijkbare landen die een verschillende handelsstrategie hebben gevolgd, vertonen markante verschillen op het vlak van inkomen per persoon.
Similar countries that have pursued a different trade strategy demonstrate marked differences in the area of per capita income.
Indien burgers niet op verantwoorde wijze protesteren tegen onmenselijke activiteiten van hun regeringen, zullen die regeringen in toenemende mate onverantwoordelijk en corrupt gedrag vertonen.
If citizens do not responsibly demonstrate against the operation of inhumane acts by their governments, the governments become increasingly irresponsive and corrupt.
Na controle in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje is gebleken dat het toezicht op veevoeders ook in die landen hiaten vertoont.
Tests carried out in the Netherlands, France, Germany and Spain also demonstrated certain loopholes in the procedures relating to the inspection of animal feed products.
Dit zijn dus niet bijzonder intelligente dieren, maar toch, zoals we zullen zien, vertonen zij prachtige balletten.
So these are not particularly intelligent creatures, and yet, as we'll see, they exhibit beautiful ballets.
Maar als u naar deze tabel kijkt kunt u zien dat landen waarover we vergelijkbaar denken juist heel ander gedrag vertonen.
But, if you look at this plot, you can see that countries that we think about as very similar actually exhibit very different behavior.
I believe it exhibits important weaknesses.
Ik heb verschillende keren vastgesteld dat de politieke wil ontbrak en dat men de onrustwekkende neiging vertoonde om puur nationale standpunten in te nemen.
I several times felt there was a lack of political will and a worrying tendency to give priority to purely national viewpoints.
Aangezien op onze televisieschermen steeds meer aangekochte Amerikaanse programma's worden vertoond is deze richtlijn een voortreffelijke maatregel.
This directive is a welcome move given the growing prevalence of bought-in American programming on our television screens.
Dat het aanbod de vraag verre overstijgt, blijkt onomstotelijk uit het feit dat de prijzen van de nieuwe constructies in alle branches een daling, of op zijn best een stagnatie vertonen.
The fact that supply greatly exceeds demand is beyond question, given that prices for new vessels of all types have fallen or at least stagnated.
Dames en heren... op twintig meter hoogte... vertonen zij hun halsbrekende toeren... de Vliegende Graysons!
Ladies and gentlemen...... 70 feet above the ground...... performing feats of unimaginable aerial skill...... the Flying Graysons!
U bent zo dadelijk getuige van de op drie na spectaculairste stunt... ooit vertoond in dit huis.
You are about to witness the third most spectacular stunt... ever performed under this roof!
En omdat hij gedrag vertoont dat jij hem hebt aangeleerd?
And because he's performing a behavior you've trained him to do?
Onze bossen vertonen niet dezelfde biologische diversiteit als de bossen in Zuid-Europa.
Our forests do not present the same biodiversity as the forests in southern Europe.
Dat is ook de reden waarom misschien het grootste deel van de geneesmiddelen op de markt ernstige bijwerkingen vertonen.
That's also why, perhaps, most of the drugs, and not all, on the market can present some kind of serious side effect too.
Ik zou nooit een boek hoeven te maken en dat presenteren in een galerie om hen te laten beslissen of mijn werk goed genoeg was om te vertonen.
I would never have to make a book and then present it to a gallery and let them decide if my work was nice enough to show it to people.
Je ziet bovenaan dat slechte kankers inlassingen of weglatingen vertonen.
And you can see on the top that cancers which are bad show insertions or deletions.
Als God zich gaat vertonen zal Hij niet verschijnen in een kaasbroodje.
You know, if God's going to show up, He's not going to show up on cheese bread.
Helaas vertonen grote sportevenementen veel tekenen van het tegendeel.
It is regrettable that many major sports events show signs of the opposite.
Uit de internationale index voor ondernemers blijkt duidelijk aangegeven dat de EU tekortkomingen vertoont die aangepakt moeten worden.
The international index of entrepreneurs indicates clearly that there are shortcomings in the EU that must be dealt with.
Het is dan ook des te betreurenswaardiger dat uit het verslag van de Rekenkamer blijkt dat de Commissie ook in deze gevoelige aangelegenheid de neiging tot wanbeheer vertoond.
It is all the more regrettable that the report by the Court of Auditors also indicates certain tendencies towards mismanagement on the part of the Commission in this very delicate area.
De contributiekorting is destijds ingevoerd omdat het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de praktijk een aantal onevenwichtigheden vertoonde.
The rebate was introduced because of imbalances in the workings of the common agricultural policy.
De huidige nieuwe communicatiemiddelen, zoals het Internet, bieden nooit eerder vertoonde mogelijkheden om wereldwijd informatie te verspreiden en te communiceren.
The new communication methods, like the Internet, offer unprecedented opportunities for disseminating and communicating information.
Ik moet er evenwel op wijzen dat de handelsbalans met de Europese Unie nog altijd een behoorlijk tekort voor Mexico vertoont.
I have to point out though that the balance of trade with the European Union still always shows a considerable deficit for Mexico.
Ik zou u er tenslotte aan willen herinneren dat de regeling van de Commissie inzake het verkeer van accijnsproducten ernstige gebreken vertoont.
I must also point out an important flaw in the Commission's rules on the movement of products subject to excise duties.

Esempi di utilizzo "vertonen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchHet noordwesten, het westen en de Shannon-regio vertonen een veel kleinere groei.
The north-west, the west and the Shannon regions are displaying the weakest growth.
DutchDit is een onontwarbare kluwen, want wij vertonen verscheidene tekortkomingen.
We shall not to be able to solve this problem as we each have different shortcomings.
DutchTot slot wil ik erop wijzen dat onze ambities een grotere samenhang moeten vertonen.
Finally, I would add that we need to be much more coherent in our ambitions.
DutchDe programmering, het toezicht en de beoordeling vertonen ook grote gebreken.
There are also serious shortcomings in programme planning, supervision and evaluation.
DutchDe steun aan bioscopen die Europese buitenlandse films vertonen, moet opgevoerd worden.
Grants to cinemas showing non-national European films should be increased.
DutchDeze beren vertonen nu al de tekenen van de druk van het verdwijnende ijs.
These bears are already showing signs of the stress of disappearing ice.
DutchDe verschillende opties komen niet alleen niet overeen, ze vertonen zelfs geen gelijkenis.
It is not simply that are not the same, but that they are not even similar.
DutchZij vertonen zich voorafgaand aan een of ander maar ik en de moordenaar kon weten er is een moord
Showing up before anybody but me and the killer could know there's been a murder
DutchDe mededeling en het partnerschapsinitiatief vertonen echter enkele beperkingen en tekortkomingen.
Both initiatives suffer, however, from a number of limitations and shortcomings.
DutchHet is wel zeer geruststellend te weten dat beide standpunten grote parallellen vertonen.
I am very reassured by the degree of convergence between the two views.
DutchWe weten dat het in 1584 was omdat deze koralen groeiringen vertonen.
Now the reason we know it's 1584 is that these corals have growth bands.
DutchDe chauffeurs uit de huidige lidstaten vertonen echter ook geen absoluut veilig rijgedrag.
The drivers from our own Member States are not absolutely safe either.
DutchHetzelfde gebrek vertonen nu ook de commissies van dit Parlement.
I could even say the same for the Parliamentary Committees in this House.
DutchIn de afgelopen jaren vertonen de intra-communautaire investeringen een gigantische stijging.
Intra-EU investment has been increasing by staggering proportions over the last few years.
DutchZeventig, tachtig, misschien wel negentig procent van hun schepen vertonen ernstige gebreken.
Seventy, eighty, ninety per cent of their ships have serious defects.
DutchDe Europese Unie wordt er vaak van beschuldigd dat zij een democratisch gebrek zou vertonen.
The European Union is often accused of having a democratic deficit.
DutchMijn fractie zal dan ook geen uniform stemgedrag vertonen.
This is one reason why not all the members of my group will be voting the same way.
DutchOp dit vlak vertonen de procedures van de lidstaten grote verschillen.
Here, the procedures in the Member States are utterly different.
DutchDie cijfers vertonen wel degelijk een zeker evenwicht, dat wil ik graag gezegd hebben.
These figures are already reasonably balanced, I should say.
DutchIn de toekomst zal de landbouwbegroting niet de marges vertonen die ze in het verleden heeft gehad.
In future the agriculture budget will not have the margins that it has had in the past.