"versnelling" traduzione inglese

NL

"versnelling" in inglese

NL versnelling
volume_up
{de}

versnelling (anche: bevordering, acceleratie, spurt, verhaasting)
volume_up
acceleration {sostantivo}
Die meet versnelling, hoekversnelling - zoals een menselijk oor, binnenoor.
So it measures acceleration, angular acceleration -- like a human ear, inner ear.
Er is een fundamentele, diepgaande versnelling van dit evolutionaire proces.
There's a basic, profound acceleration of this evolutionary process.
Als een kritiek aantal is bereikt, is er een plotse versnelling in de recrutering.
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
versnelling (anche: tuig)
volume_up
gear {sostantivo}
De auto van de noordelijke dimensie rijdt vandaag de dag in een te lage versnelling.
The Northern Dimension motorcar today is being driven in too low a gear.
Terwijl nu, tweede versnelling -- het lijkt alsof Afrika eerst in eerste versnelling stond en nu naar tweede versnelling schakelt.
Whereas now, second gear -- it's like Africa had first gear, now they go into second gear.
Vervolgens was het weer een ramp die de zaken in een hogere versnelling bracht.
Then there came another disaster which moved things up a gear.

Esempi di utilizzo "versnelling" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchDat wil zeggen dat zelfs de versnelling van de technologie versnelt.
The rate at which the technology is getting faster is itself getting faster.
DutchPersoonlijk ben ik van mening dat wij geen enkele garantie hebben voor versnelling in deze zaak.
I personally think that there is no guarantee that we will proceed more quickly.
DutchWe gaan te langzaam omhoog, we hebben een aanzienlijke versnelling nodig.
Progress is too slow; we need to speed it up considerably.
DutchDe versnelling mag niet ten koste gaan van het resultaat.
The process should not be accelerated at the expense of the final outcome.
DutchWat het eerste probleem betreft, hebben we tijdens het Deens voorzitterschap een versnelling meegemaakt.
On the speed problem, there has been a spurt on asylum policy under the Danish presidency.
DutchDus wat ons aangaat is er sprake van een versnelling van het proces.
DutchMijnheer de Voorzitter, vandaag moeten wij ons uitspreken over een versnelling van de liberalisering van de energiesector.
Mr President, today we have to vote on speeding up the liberalisation of the energy sector.
DutchMet andere woorden: een versnelling met een factor 10.
In other words, it is accelerating by a factor of 10.
DutchHet Europese bedrijfsleven schakelt naar een hogere versnelling om de concurrentie in de mondiale economie het hoofd te kunnen bieden.
European industry is gearing up for the challenges of competing in a global economy.
DutchHet antwoord op deze teleurstelling kan alleen maar bestaan in een versnelling van het politieke uitbreidingsproces.
The answer to this disappointment cannot but be to speed up the rate of the political enlargement process.
DutchTer versnelling van de samenwerking en het vergroten van de flexibiliteit had de Commissie echter nog verder kunnen gaan.
The Commission, however, could have gone still further to speed up cooperation and increase flexibility.
DutchDe tweede is de versterking en versnelling van het wetenschappelijk onderzoek om zo'n ziekte te voorkomen en te bestrijden.
The second is to reinforce and accelerate scientific research into preventing and fighting such diseases.
DutchAan de andere kant is de informatierevolutie onlosmakelijk verbonden met een versnelling van de openheid en de mondialisering.
On the other hand, the information revolution is inevitably linked with accelerating openness and globalisation.
DutchEr is een versnelling van de procedures nodig.
DutchU heeft een belangrijke versnelling in gang gezet en u bent een uiterst hardwerkend Parlement geweest tijdens deze zittingsperiode.
You have managed an important gearshift and have been an extremely hardworking Parliament throughout this mandate.
DutchDe afgelopen maanden is vanuit verschillende fracties voortdurend aangedrongen op versnelling of vertraging bij de behandeling.
In recent months, different groups have continuously called for either bringing the discussion forward or postponing it.
DutchMaakt de Commissie zich zorgen over stijgende rentes, juist nu de inflatie in Europa geen tekenen van versnelling vertoont?
Is the Commission worried about the rise in interest rates at a time when inflation in Europe is showing no signs of speeding up?
DutchMijnheer de Voorzitter, ik heb voor het proces van Barcelona gestemd en voor de versnelling daarvan, zoals in dit verslag wordt voorgesteld.
Mr President, I voted in favour of the Barcelona Process and I would like to see it accelerated by this document.
DutchZij moeten zich richten op vereenvoudiging en versnelling van financiële transacties terwijl de gewenste mate van controle gehandhaafd blijft.
They should be aimed at facilitating and speeding up operations while maintaining the required degree of control.
DutchDe mogelijkheden voor een versnelling door middel van open innovatie, onderzoek en kennis in intensieve productie gaan hand in hand.
The options for accelerating by means of open innovation, and research and knowledge in intensive production go hand in hand.