"versnellen" traduzione inglese

NL

"versnellen" in inglese

NL

versnellen {verbo}

volume_up
1. generale
En de technologie verplicht ons dit proces te versnellen.
And technological changes are forcing us to accelerate this process.
Twee dingen kunnen dit proces wezenlijk versnellen.
There are two things that can really accelerate this whole process.
Naar alle waarschijnlijkheid zal deze ontwikkeling zich niet slechts voortzetten, maar zelfs nog versnellen.
Not only does this development look set to continue, but it will accelerate.
Verordeningen en een versnelde procedure zouden het wetgevingsproces zeker versnellen.
Certainly regulations and a fast-track procedure would help to speed up legislation.
Dit zal de uitbreiding van de Unie vergemakkelijken en versnellen.
This would facilitate and speed up enlargement of the Union.
We trachten verder onze hulp wat te versnellen en doeltreffender te maken.
We are also trying speed up our assistance and make it more effective.
De suggestie om de ontwikkeling van het buitenlands en veiligheidsbeleid met een voorhoede van actieve lidstaten te versnellen, verdient steun.
The suggestion of accelerating the development of foreign and security policy with an advance guard of active Member States deserves support.
Dit moet ons in staat stellen het besluitvormingsproces te versnellen en zo voort te gaan langs de weg die de instellingen zijn ingeslagen met de Europese Akte.
This should speed up legislative decision-making and, as a consequence, enable us to advance along the road mapped out by the institutions following the Single European Act.
Algemeen wordt verwacht dat de economische bedrijvigheid zich in de tweede helft van dit jaar zal herstellen en in 2004 zal versnellen.
There are widespread expectations that economic activity will pick up over the second half of this year and then speed up in 2004.
Maatregelen als intensiever overleg en mechanismen om de oplossing van geschillen te versnellen, dienen te worden bestudeerd.
Measures such as enhanced levels of consultation and mechanisms to quicken the resolution of disputes need to be investigated.
2. "het proces"
versnellen
volume_up
to accelerate {v.} (the process)
En de technologie verplicht ons dit proces te versnellen.
And technological changes are forcing us to accelerate this process.
Twee dingen kunnen dit proces wezenlijk versnellen.
There are two things that can really accelerate this whole process.
Naar alle waarschijnlijkheid zal deze ontwikkeling zich niet slechts voortzetten, maar zelfs nog versnellen.
Not only does this development look set to continue, but it will accelerate.

Esempi di utilizzo "versnellen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchDit laat zien dat de groeisnelheid van onze emissies aan het versnellen is.
What this shows is that the rate of growth of our emissions is accelerating.
DutchDe ambities van Zweden om het proces op dit gebied te versnellen, zijn prijzenswaardig.
Sweden's ambitions of speeding up the process in this area are entirely legitimate.
DutchDit zou de strijd tegen de armoede daadwerkelijk versnellen en versterken.
In that way, the fight against poverty could really be strengthened and given impetus.
DutchDaarvoor waren we een beetje te ongeduldig dus wilden we de zaken een beetje versnellen.
We were a little impatient so we wanted to sort of speed things up a bit.
DutchZij zijn het die het tempo bepalen, en wij doen wat we kunnen om dat tempo te versnellen.
It is they that set the pace, and we do what we can to speed things up.
DutchHonderden miljoenen dollars werden uitgegeven om het aanmaken van vaccins te versnellen.
Hundreds of millions of dollars were spent and flowed to accelerating vaccine manufacturing.
DutchDe situatie op de dienstenmarkt heeft bijgedragen aan het versnellen van de economische ontwikkeling.
The state of the services market contributed to accelerating economic development.
DutchDe concurrentie zal toenemen en het hervormingsproces zal versnellen, ook in West-Europa.
We shall obtain increased competition and a more rapid process of reform in Western Europe too.
DutchMijn dringende verzoek aan u is dat we het proces op de een of andere manier versnellen.
My plea to you is that we find a way of speeding up the process.
DutchTegelijkertijd heeft hij beloofd de operationele maatregelen op dit gebied te zullen versnellen.
At the same time he committed himself to accelerating operational measures in this field.
DutchDe ontwikkelingslanden volgen ons nu en versnellen hun pas.
The developing countries are now following us and accelerating their pace.
DutchEen aantal afgevaardigden heeft gesproken over de mogelijkheid het actieplan te versnellen.
Some of you have referred to the possibility of speeding it up.
DutchTen eerste is er het versnellen van de onderhandelingen over en de ratificatie van de associatie-overeenkomsten.
Firstly, speeding up negotiation and ratification of the association agreements.
DutchMet een dergelijke oplossing zou men de zaak aanzienlijk kunnen versnellen.
This type of solution would speed matters up greatly.
DutchIn het Parlement wordt van tijd tot tijd gedebatteerd over het versnellen van de regelgevingsprocedure.
We do have debates on speeding up the legislative process from time to time here in Parliament.
DutchOverigens worden de vertragingen in het luchtvervoer als voorwendsel aangegrepen om de liberalisering te versnellen.
The pretext for driving forward this liberalisation, furthermore, is delays in flights.
DutchKevin Kelly sprak over het versnellen van de technologie.
Kevin Kelly talked about the acceleration of technology.
DutchDe staatshoofden willen de neoliberale hervormingen versnellen, terwijl de burgers hier bezwaren tegen hebben.
The first is aimed at speeding up the neo-liberal reforms, against which the second were protesting.
DutchHet doel van deze bepaling is de procedure te versnellen.
That is the intention of the amendments put forward.
DutchIk zou het werk op dit gebied graag versnellen.
I would like to give a push to accelerating work in this area.