"verhogen" traduzione inglese

NL

"verhogen" in inglese

NL verhogen
volume_up
[verhoogde|verhoogd] {verbo}

Voorzitter, de uitbreiding zal de druk op de marge van de begroting verhogen.
Mr President, enlargement will increase pressure on the margin of the budget.
Dumpprijzen verhogen de vraag naar energie en zorgen voor energieverspilling.
Dumping prices increase demand for energy and lead to it being wasted.
Deze maatregelen hebben tot doel de kwaliteit van de geproduceerde tabak te verhogen.
The aim of these measures is to increase the quality of the tobacco produced.
It elevates the temperature.
So they elevated it.
Het richt geen schade aan, maar het verhoogt de temperatuur met een paar graden.
It doesn't do any damage, but it elevates the temperature by a few degrees.
We onderzochten ook niet-farmacologische manieren om oxytocine te verhogen.
We've also investigated non-pharmacologic ways to raise oxytocin.
Ik heb daarom een amendement mede-ingediend om dit bedrag te verhogen naar 10.000 euro.
That is why I have tabled an amendment to raise this to EUR 10 000.
Enerzijds weigert hij het financiële plafond voor categorie 4 te verhogen, en terecht.
On the one hand, it refuses to raise the financial ceiling for category 4 and this is only right.
verhogen (anche: omhoogdraaien)
We hebben de weddenschap verhoogd, laten we ook de wapens verhogen.
But since we're upping the wager, let's up the weapon, shall we?
Ook is het nodig om de nieuwe aanplant met 3 % te verhogen tot het jaar 2010.
It is also essential to increase to 3 % the area for new planting up to 2010.
Ik verwacht niet dat de lidstaten de belastingen gaan verhogen.
I would not expect Member States to top up with higher taxes.
Dit is een overeenkomst die het welzijn van de dieren verhoogt terwijl de legitieme handel tegelijkertijd beschermd wordt.
This agreement is one which advances animal welfare while, at the same time, protecting legitimate trade.
Dit wordt aangevuld met verdere lagen technologie zoals verhoogde realiteit.
Now this is being augmented with further layers of technology like augmented reality.
Het Europees Parlement maakt zich dus op om een begroting 1999 goed te keuren die uiteindelijk alleen zal dienen om zijn kredieten voor propaganda te verhogen.
So the European Parliament is preparing to vote on a 1999 budget which will only serve finally to augment its propaganda appropriations.
In amendement 31 vergroot het Europees Parlement ongevraagd de autonomie van de Commissie ten opzichte van de Raad door het genoemde bedrag te verhogen.
In Amendment No 31 the European Parliament, without having been asked, augments the autonomy of the Commission in relation to the Council by increasing the said sum.
verhogen

Esempi di utilizzo "verhogen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchWe moeten alle instrumenten gebruiken om de kwaliteit van het tribunaal te verhogen.
We must do everything within our power to improve the quality of the tribunal.
DutchOp deze manier weigert de Commissie de binnenlandse productie te verhogen.
In this way, the Commission is refusing to encourage production within the EU.
DutchWij zullen beslist alles in het werk stellen om de middelen te verhogen.
Certainly we will do everything we can to ensure that resources are increased.
DutchWij hebben besloten het aandeel van duurzame energie van 6% tot 12% te verhogen.
We have decided that the share of renewable sources of energy should rise from 6 % to 12 %.
DutchDe Commissie heeft voorgesteld om het plafond te verhogen van 3 000 naar 30 000.
The Commission has proposed raising the ceiling from the previous amount of 3000 to 30 000.
DutchDe Unie heeft geen tijd te verliezen om de coherentie van haar beleid te verhogen.
The Union cannot afford to lose any more time in coordinating its policy more effectively.
DutchTe denken valt aan het snoeien in de overheidsuitgaven of het verhogen van de inkomsten.
Countries that cannot afford to reduce taxes should introduce supplementary measures.
DutchZal hij proberen de kredieten voor deze post van de Gemeenschapsbegroting te verhogen?
Will he look at ways of expanding that section of the Community's budget?
DutchHier moet iets aan gedaan worden en we moeten onze ambities wezenlijk verhogen.
Measures must be taken to combat this problem and ambitions need to be raised significantly.
DutchDe Commissie wil daarom de schenkingscomponent verhogen met 18 miljoen euro.
That is why the Commission is now proposing increasing the contribution by EUR 18 million.
DutchKunnen wij het risico nemen de werkloosheid in Europa nog te verhogen?
Can we still take the risk of increasing the unemployment figures in Europe?
DutchDit moet een kwalitatieve sprong mogelijk maken naar het verhogen van de rendabiliteit.
This must permit a qualitative leap towards enhancing cost-effectiveness.
DutchWe moeten de landbouwers ditmaal niet helpen hun productie te verhogen, maar te verbeteren.
What we must do now is to help farmers - not to produce more, but to produce better.
DutchDeze lijn moet worden voortgezet om de kwaliteit van het milieu verder te verhogen.
This process should and must continue in an effort to promote higher environmental standards.
DutchDe lidstaten kunnen dit bedrag verhogen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.
This amount could be increased by the Member States, depending on their specific situation.
DutchEn door het serotoninepeil te verhogen, onderdruk je het dopaminecircuit.
And by raising levels of serotonin, you suppress the dopamine circuit.
DutchZou Zweden haar belastingen niet juist moeten verhogen om zijn begrotingstekort te verminderen?
Should not Sweden be raising taxes to reduce the deficit in the public sector?
DutchHet overheidstekort moet teruggedrongen worden zonder de belastingen of accijnzen te verhogen.
Public deficits are to be reduced without increasing taxes or other charges.
DutchHet is van vitaal belang dat we de veiligheid verhogen door de preventie in Europa te verbeteren.
It is vitally important to improve security in the prevention sector in Europe.
DutchEr lijkt meer begrip te zijn voor het verhogen van de vergoedingen voor de medewerkers.
There would seem to be more sympathy for increasing funding for the salaries of assistants.