"toekennen" traduzione inglese

NL

"toekennen" in inglese

NL toekennen
volume_up
{verbo}

toekennen (anche: toewijzen, belonen)
Het gaat bijvoorbeeld niet aan dat bij het toekennen van Marie-Curiebeurzen geen rekening wordt gehouden met opvoedingstijden.
It cannot be acceptable for instance that time spent bringing up children is not taken into account when the Marie Curie fellowships are awarded.
De prijs die wij vandaag toekennen, herinnert ons eraan dat er binnen Europa grenzen zijn waarbinnen de toepassing van onze waarden wordt beperkt.
The prize we are awarding today reminds us that there are borders within Europe which restrict the application of our values.
toekennen (anche: opbrengen, vertonen, geven, verlenen)
De Commissie moet in de toekomst dan ook meer prioriteit toekennen aan dit onderwerp.
The Commission will have to give a much higher priority to this in future.
Welke verantwoordelijkheden moeten we ze in verdragen toekennen?
What rights should we give to our regions?
We moeten de deuren van onze universiteiten wijd open zetten en duizenden studiebeurzen aan Albanezen toekennen.
We should generously open our universities and give thousands of study grants to Albanian students.
toekennen (anche: gunnen, toewijzen, toeslaan)
toekennen (anche: toewijzen, ordenen)
Wij vinden dat de EU minimumnormen moet vaststellen voor de nationale procedures voor het al dan niet toekennen van het vluchtelingenstatuut.
We agree that the EU should establish minimum standards for procedures employed in the Member States for allocating and removing refugee status.
Wij zijn dus tegen de amendementen die deze periode inkorten, want het valt niet te verwachten dat de Commissie ons voor drie jaar hetzelfde bedrag zal toekennen als voor vijf jaar.
We therefore oppose the amendments which would limit the duration of the programme, as we cannot imagine the Commission would allocate the same sum for three years as it would for five.
Het geld dat alle Europese landen samen toekennen aan de ruimtevaartagentschappen blijft steken op een zes keer zo laag niveau als wat de VS aan overheidsgeld in de ruimtevaart steekt.
There has been no increase in the budgets allocated to Europe’ s space agencies, whereas the US dedicates six times more public funds to space than do all the European countries put together.
toekennen (anche: zich kleden)

Esempi di utilizzo "toekennen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchWij willen dat geld wordt uitgetrokken om compensaties te kunnen toekennen.
We want to see the money on the line to make sure that compensation is provided.
DutchHet toekennen van een nationaliteit is de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten.
The granting of nationality is an exclusive competence of the Member States.
Dutchhet toekennen van meer gewicht aan investeringsplannen die de werkgelegenheid stimuleren
greater weight to be given to infrastructure projects which promote employment.
DutchIk wil u daarom om begrip vragen voor het bedrag dat wij hieraan toekennen.
I would therefore ask for your understanding with regard to the amount we attribute.
DutchMaar wie anders dan het voorzitterschap van de Raad moet dat mandaat toekennen?
Yet who should grant this mandate, if not the Presidency of the Council?
DutchAlle nieuwe lidstaten hebben gevraagd om het toekennen van overgangsperioden.
All the new Member States have asked for transition periods to be granted.
DutchEU-steun toekennen voor de instandhouding van een niet-rendabel regionaal verkeersnet;
obtaining a EU subsidy to support the unprofitable regional traffic network,
DutchZullen wij bijvoorbeeld een premie per boom toekennen of een productiepremie?
Will we, for example, establish premiums on the trees, or on the crop?
DutchDe bank stelt de criteria vast voor het toekennen van de leningen.
The bank is imposing the criteria according to which the loans are to be granted.
DutchDe interim-Commissie moet de hervormingen van de instellingen de hoogste prioriteit toekennen.
The interim Commission must make reform of the Institutions a top priority.
DutchDe Commissie is voornemens om op deze gebieden steun te blijven toekennen.
The Commission intends to continue giving support in these fields.
DutchOok aan dit instrument moeten wij grote waarde toekennen bij de bestrijding van fraude en corruptie.
This instrument is also a major weapon in the fight against fraud and corruption.
DutchEén daarvan betreft het toekennen van een grotere rol aan onderzoek bij de drugsbestrijding.
One of these was that a greater role should be given to research in the combating of drugs.
DutchTot slot vragen wij om een wijziging in de methode en de afweging bij het toekennen van gelden.
Finally, we call for a change to the balance and method by which the funds are disbursed.
DutchVooralsnog moeten wij reële oplossingen aanbieden en financiële hulp toekennen.
Now we have to offer real responses, financial responses.
DutchIk hoop dat de Europese Raad Turkije officieel de status van kandidaat-land zal toekennen.
I hope that the European Council will grant Turkey the official status of a candidate country.
DutchEn ja, we moeten ook kijken naar het gewicht dat we aan afzonderlijke stemmen in de Raad moeten toekennen.
Yes, we must look also at the question of the weighting of votes in the Council.
DutchWe moeten ook vaker nauwere associatie toekennen aan Euro-mediterrane staten die dit wensen.
We must also facilitate the enhanced association of the Euro-Mediterranean states that so wish.
DutchSteeds opnieuw doen zich grote moeilijkheden voor bij het toekennen van doorgangsrechten.
Time and again they come up against serious difficulties as regards the granting of rights of way.
DutchWe kunnen premies toekennen aan varkenshouders die zich terugtrekken uit de markt.
We could look at assisted retirement from the market.