"teneur" traduzione inglese

NL

"teneur" in inglese

NL teneur
volume_up
{de}

teneur
volume_up
gist  {sostantivo}
Dat is dan ook de teneur van het verslag van, onder andere, één van de belangrijkste VN-inspecteurs.
Furthermore, this is the gist of the report by one of the main UN inspectors, amongst others.
teneur
volume_up
purport  {sostantivo}
Vandaar ook onze uitdrukkelijke vraag om de teneur van amendement 52 te behouden.
Hence our express request to retain the purport of Amendment 52.
De genetisch gemodificeerde organismen hebben in de afgelopen tijd heel wat stof doen opwaaien, en ik denk dat dit een mooie aanleiding is om te debatteren over de teneur van deze richtlijn.
There has been some turmoil lately, and I believe the genetically modified organisms will, of course, be inclined to dispute the purport of this directive.
teneur
volume_up
tenor {sostantivo}
Dit vredesproces is sowieso onverenigbaar met de algemene politieke teneur in de Egyptische staatpers.
In any case this peace process is incompatible with the general political tenor of the Egyptian state press.
De teneur van de beslissingen die het Parlement in dit soort gevallen tot nu toe heeft genomen, is om de immuniteit niet op te heffen.
The tenor of decisions of Parliament in such cases has always been that immunity is not waived.
Toen hij vertrok, heeft hij echter ook zijn charisma meegenomen en daarom zal mijn commentaar van een iets andere teneur zijn.
Yet he took his charm with him when he left, and my comments will therefore be of a somewhat different tenor.

Esempi di utilizzo "teneur" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchDe Commissie belooft rekening te zullen houden met de teneur van amendement 5.
The Commission undertakes to take into account the spirit of Amendment No 5.
Dutch- Mevrouw de commissaris, ik dank u voor uw antwoord en voor de teneur van uw antwoord.
   – Thank you, Commissioner, for your reply and the spirit of your reply.
DutchAl die zaken geven een andere teneur aan de ontwikkeling van Europa.
All these mark... or rather give a different bearing for the course of Europe.
DutchIk wil afronden met een opmerking over de algemene teneur van het verslag-Corrie.
Finally, a word on the general thinking behind the Corrie report.
DutchWij zijn het dus niet eens met de algemene teneur van deze resolutie.
We accordingly disagree with the overall approach of the resolution.
DutchDe optimisten onder ons zullen echter opmerken dat de teneur van deze conclusies anders is.
But the optimists among our number note that the tone of these Presidency conclusions is different.
DutchDe algemene teneur van het verslag sterkt de Raad in zijn betrokkenheid bij de Verenigde Naties.
The general thrust of the report strengthens the Council in its engagement with the United Nations.
DutchWij zijn het eens met de teneur van het verslag dat er problemen bestaan in veel van de buitengebieden van de EU.
We agree with the spirit of the report that there are problems in many of the EU's fringe regions.
DutchVolgens mij is dit een belangrijke teneur van uw ontwerp-resolutie waarmee ik het op dit punt volledig eens kan zijn.
This is one crucial message contained in your motion for a resolution to which I fully subscribe.
DutchIk ben het heel erg eens met de teneur van het verslag.
DutchDe teneur van het verslag is defensief: het streeft ernaar, iets te bewaren in plaats van met veel nieuws te komen.
The report's attitude is defensive, trying to preserve something instead of creating much that is new.
DutchDe teneur van het verslag-Buitenweg is duidelijk.
DutchDe teneur van dit debat is heel anders.
The atmosphere in this debate is entirely different.
DutchIn het verslag wordt uitgegaan van de gezondheid, maar de algemene teneur is volgens mij toch het gedogen van drugs.
The main basis of the report is health grounds, but its general tone could be interpreted as permissive with respect to drugs.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, de teneur van de discussie van vanochtend was toch: ' Voorkomen is beter dan genezen!?
Mr President, Commissioner, the message from this morning's debate was that 'prevention is better than cure '.
DutchNu de resolutie is herzien, vinden wij de teneur van dien aard dat we ons er in grote lijnen achter kunnen scharen.
Following the review that has now been carried out, we think that the resolution has acquired a tone that we can, in general, support.
DutchOm die reden was het ons recht om van het Europees Parlement een tekst over 8 mei 1945 te verwachten met een heel andere teneur.
That is the reason why we had a right to expect a text on 8 May 1945 from the European Parliament with a completely different focus.
DutchDoor de teneur van een paar dingen die daar zijn gezegd ging ik weg met het gevoel dat ik als Spaans onderdaan vaderlandsschennis pleegde.
In the light of some of the things said on that occasion, I began to feel that, as a Spaniard, I was betraying my country.
DutchDat is de teneur van de ontwerpresolutie van onze fractie en die van de gemeenschappelijke resolutie die morgen zal worden ingediend.
That is the essence of the proposal for a resolution by our political group and the joint resolution that will be presented tomorrow.
DutchDeze drie kwesties hebben een zeer politieke teneur en de in het kader ervan gemaakte keuzes zijn een weerspiegeling van een politieke grondhouding.
These are three directives with a highly political content, where the choices made reveal fundamental political attitudes.