"indienen" traduzione inglese

NL

"indienen" in inglese

NL indienen
volume_up
[diende in|ingediend] {verbo}

Ik denk dat de Commissie een voorstel zal indienen tegen eind dit jaar.
I believe that the Commission will present a proposal by the end of the year.
Mevrouw de Voorzitter, we willen een mondeling amendement indienen op amendement 5.
Madam President, we would like to present an oral amendment to Amendment No 5.
Zal de Commissie een nieuw voorstel op gezondheidsgebied indienen?
Will the Commission present a new proposal in the health area?
Ik meld de Vergadering hierbij dat wij een dringende resolutie over dit onderwerp zullen indienen.
I want to give notice to this House that we shall be seeking to table an urgency on this very issue.
Ik ben zeker bereid de twee overige amendementen te steunen en ik zal voor het einde van het jaar een voorstel indienen.
I am quite prepared to give my support to the other two, and will make a proposal before the end of the year.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil slechts kort uitleggen waarom wij dit verzoek hebben ingediend.
Mr President, I would just like to give a brief justification for this motion.
Ik zou dan ook tenminste het amendement op de gezamenlijke ontwerpresolutie willen indienen.
I should at least like to introduce the amendment to our joint resolution.
Engels is niet mijn moedertaal, misschien hadden we het in het Duits moeten indienen.
English is not my mother tongue, so perhaps we should have introduced the amendment in German.
Ik wil daarentegen ook onze conservatieve collega's waarschuwen voor de amendementen die zij willen indienen.
On the other hand, I should like to draw my conservative colleagues ' attention to the amendments they wish to introduce.
indienen
volume_up
to lodge [lodged|lodged] {v.} (a complaint)
Hierover wilden de Nederlanders een klacht indienen bij de Europese Commissie.
This is what the Dutch wanted to lodge a complaint about to the European Commission.
In 2007-2008 moet u een verslag indienen over de begroting en de toekomstige middelen van de Europese Unie.
In 2007-2008, you are to lodge a report on the European Union’ s budget and future resources.
- dient de termijn voor het indienen van een verweerschrift te worden verlengd
- the time limit for lodging a statement of opposition must be extended;
In 1989 heeft de Commissie een nieuw voorstel ingediend dat meer soepelheid moest bieden.
In 1989, the Commission submitted a new proposal which was to offer more flexibility.
Ook het verslag-Kok dat op de bijeenkomst is ingediend, komt niet met een alternatief.
Mr Kok’ s report was presented during the session, and it, too, has no alternatives to offer.
Het Parlement heeft u een aanbod gedaan, de Begrotingscommissie heeft dit voorstel ingediend en het Parlement zal dit ook goedkeuren.
Parliament made you an offer, the Committee on Budgets put this offer, and Parliament will take a decision on this too.
Tegelijkertijd zal de Commissie in juli een ontwerpverordening indienen.
At the same time, in July, the Commission will present a draft regulation.
Ik denk dat de Commissie een voorstel zal indienen tegen eind dit jaar.
I believe that the Commission will present a proposal by the end of the year.
Mevrouw de Voorzitter, we willen een mondeling amendement indienen op amendement 5.
Madam President, we would like to present an oral amendment to Amendment No 5.
De secretaris-generaal van de Meretz-partij heeft bijvoorbeeld zijn ontslag al ingediend.
We have seen that the Secretary-General of the Meretz Party has tendered his resignation.
Om de bezwaren van deze methode te ondervangen, heeft de Commissie opgeroepen tot het indienen van voorstellen voor een onderzoek naar de toegangsprijzen voor internet in de EU.
To overcome this methodology, the Commission called for tender for studies to measure Internet access prices in the EU.
Daarom zullen mijn diensten binnenkort een oproep tot het indienen van voorstellen publiceren voor een onderzoek naar de toegankelijkheid van digitale televisie.
That is why my services will shortly publish a call for tenders, launching a study on accessibility to digital television.
Mijns inziens getuigt het toewijzingsplan dat Duitsland heeft ingediend, er niet bepaald van dat de Duitse regering gekwalificeerd is voor dergelijke taken.
I do not believe that the sort of allocation plan that the Federal Republic has produced testifies to the German Government’ s suitability for performing such functions.

Esempi di utilizzo "indienen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchDerhalve wil ik deze correctie in de vorm van een mondeling amendement indienen.
I therefore propose orally that paragraph 33 be amended by adding the word not.
DutchIedere lidstaat en iedere partner moet zijn eigen specifieke programma indienen.
Each Member State and each partner has to submit its own specific programme.
DutchWij zullen dan ook amendementen indienen om het verslag op dat punt te verbeteren.
We are proposing amendments which will strengthen the report in this respect.
DutchAl op 31 mei moeten de landen een aanvraag indienen bij de Europese Commissie.
The countries need to submit an application to the Commission by as soon as 31 May.
DutchDie kunnen trouwens nog steeds een aanvraag indienen voor hun eigen product.
Indeed any such applicants can still apply in respect of their particular product.
DutchWij moeten vandaag de amendementen indienen voor de agenda voor het komend jaar.
Today is the deadline for tabling amendments to next year's calendar of part-sessions.
DutchHet is moeilijk te zeggen wanneer de Commissie haar voorstellen kan indienen.
It is difficult to prophesy when the Commission will be able to table its proposals.
DutchToch wil ik, samen met verscheidene collega's, een extra amendement indienen.
However, along with several of my colleagues, I wanted to table a further amendment.
DutchTot slot wil ik een mondeling amendement indienen dat hopelijk wordt aangenomen.
In conclusion, I request an oral amendment which I hope can be accepted.
DutchWe stellen namelijk vast dat steeds meer vluchtelingen meerdere asielaanvragen indienen.
We have established that there is an increasing number of multiple applications.
DutchDaarom zullen we morgen in de plenaire vergadering opnieuw amendementen indienen.
That is why we will be tabling amendments again tomorrow in the plenary.
DutchLaat de conventie maar haar eigen werkmethode bepalen en haar eigen voorstellen indienen.
Let the convention determine its own working method and submit its own proposals.
DutchWij hebben de WTO aangewezen als het voornaamste forum voor het indienen van klachten.
We have identified the WTO as the principle forum to which complaint should be made.
Dutch- dient de termijn voor het indienen van een verweerschrift te worden verlengd
- the time limit for lodging a statement of opposition must be extended;
DutchDe Commissie zal aan het begin van het jaar een voorstel daartoe indienen.
The Commission will be presenting a proposal at the beginning of next year.
DutchTot op zekere hoogte heeft het indienen van deze motie al tot enkele antwoorden geleid.
To some extent, the tabling of this motion has already brought some answers.
DutchAls de heer Dupuis echter toch een motie van orde wil indienen, heeft hij daar recht op.
However, if Mr Dupuis wants to table a procedural motion, he has the right to do so.
DutchDit bewustzijn zal tot uitdrukking komen in de voorstellen die hij op 11 maart zal indienen.
The proposals he brings forward on 11 March will reflect that awareness of his.
DutchIk wil nu een mondeling amendement indienen om aan deze lijn iets te wijzigen.
I should now like to propose an oral amendment to change these lines.
DutchDaarom hebben wij het opnieuw indienen van deze amendementen in tweede lezing gesteund.
This is why we have supported the re-submission of these amendments at second reading.