"horizontaal" traduzione inglese

NL

"horizontaal" in inglese

EN

NL horizontaal
volume_up
{aggettivo}

horizontaal (anche: horizontale, waterpas, platliggend)
Amendementen 59 en 72 zijn te gedetailleerd voor een horizontaal kader.
Similarly, Amendments Nos 59 and 72 are too detailed for a horizontal text.
Alles wat horizontaal is, is veel moeilijker dan wat verticaal is.
The horizontal side is far harder than the vertical side.
Ten tweede moet die overeenkomst uiteraard een horizontaal karakter hebben.
Secondly, the agreement would have to be based, of course, on a horizontal agreement.
horizontaal (anche: gelijk, eender, constant, gelijkmatig)
volume_up
level {agg.}
Een van de dieren zal over een horizontaal vlak lopen en het andere op een muur.
One of the animals is going to be running on the level, and the other one's going to be running up a wall.
Ze kunnen een wand oplopen met een meter per seconde, 15 stappen per seconde en ze zien eruit alsof ze over een horizontaal vlak lopen.
They can run up a wall at a meter a second, 15 steps per second, and they look like they're running on the level.
De afgelopen jaren heeft de Commissie actie ondernomen om dit probleem horizontaal aan te pakken in de vorm van maatregelen op het gebied van intellectueel eigendom en douane.
Over recent years, the Commission has taken action to address this problem at a horizontal level, as regards intellectual property and customs actions.

Esempi di utilizzo "horizontaal" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchBSE is geen besmettelijke ziekte die horizontaal wordt overgedragen.
BSE is not an infectious disease that is transmitted horizontally.
DutchDit is natuurlijk een klassiek voorbeeld van een onderwerp dat horizontaal moet worden aangepakt.
We are dealing here, of course, with a typical case for mainstreaming.
DutchAlleen op deze manier zal het cultuurbeleid in de Unie coherent en horizontaal worden, wat noodzakelijk is.
This is the only way to bring coherence and uniformity to cultural policy in the Union.
DutchWij hopen deze gebreken te kunnen herstellen wanneer de levensmiddelenwetgeving horizontaal wordt bijgesteld.
We hope that we can remedy this shortcoming when the food legislation is adjusted horizontally.
DutchIk wil echter nogmaals herhalen dat gender mainstreaming een horizontaal aspect is van alle maatregelen en prioriteiten.
I shall of course be insisting on gender mainstreaming in all measures and priorities.
DutchDe doelstelling van duurzame ontwikkeling moet echter alle bestaande beleidslijnen en maatregelen horizontaal doorkruisen.
The objective of sustainable development has, however, at the same time, to inform all existing policies and measures.
DutchZolang we horizontaal vliegen, tegen het leven, tegen de wind in, tegen wat ons overkomt, is het leven een nachtmerrie.
And as long as we fight horizontally, against life, against the winds, against what's happening to us, life is a nightmare.
DutchHet is hetzelfde basisspel, behalve dat stuk dat ik er heb bijgevoegd, een vierkant stuk dat horizontaal en verticaal kan bewegen.
It's the same basic game except I introduced a new piece, a square piece that can move both horizontally and vertically.
DutchMijn tweede punt is, en een publiek als jullie begrijpt dat, is dat macht niet alleen verticaal verschuift, maar ook horizontaal.
My second point is, and I know I don't have to talk to an audience like this about such a thing, but power is not just shifting vertically, it's also shifting horizontally.
DutchDeze vermindering geldt horizontaal voor alle begrotingsposten van deze rubriek, met uitzondering van de titel runds- en kalfsvlees en de tijdelijke BSE-reserve.
This reduction applies horizontally to all budget items under this heading, with the exception of the beef and veal chapter and BSE temporary reserve.
DutchTen derde dient sociaal-economisch onderzoek niet alleen maar als nevenzaak te worden gezien, maar dient horizontaal te worden gekoppeld aan andere onderzoeksterreinen.
Thirdly, I think it important that socio-economic research is not just carried out as a sideline, but is connected horizontally to the other research areas.
DutchOver het verzoek van het Parlement om een vertegenwoordiger van zijn bevoegde commissie naar dit overleg af te vaardigen, wil ik nog opmerken dat de Raad de comités horizontaal samenstelt.
As regards the participation of the Member of Parliament, we must point out that the final composition of committees is a matter for the Council.
DutchDe internationale samenwerking is niet langer een afzonderlijk deel van het programma, maar is horizontaal geïntegreerd in de afzonderlijke thema's en specifieke programma's.
International cooperation is no longer a separate part of the programme but, rather, is integrated horizontally into the individual themes and special programmes.
DutchWij moeten ook een al te horizontale aanpak ter zake vermijden en de eerste versie die wij aanvankelijk behandelden, benaderde de zaken misschien wel al te horizontaal.
It is also important that we avoid excessive horizontalism in an approach to this, and I believe that perhaps the first draft that we looked at the outset was excessively so.
DutchTot slot verheugt het mij dat de werkgelegenheid als een horizontaal doel wordt beschouwd, als een doel dat alle beleidsterreinen beheerst en waar met name overheidssteun aan bedrijven op gericht is.
And finally, I am happy that employment should be a fundamental principle, a principle which underpins all policies, especially with regard to public aid.
DutchWe constateren met genoegen dat het akkoord dat tussen de instellingen is bereikt - - de vrucht van het horizontaal beraad van 24 november jongstleden - - nu door uw stem bekrachtigd is.
We are pleased to see that your vote in favour has made the agreement between the institutions –  the result of the conciliation meetings of 24 November 2003 –  a reality.
DutchDit is wat beademingsapparatuur met een gesloten ademsysteem -- en dat kun je tegenwoordig gebruiken om vele kilometer horizontaal onder water te gaan en tot een diepte van 200 meter.
This is some life-support equipment closed-cycle. ~~~ And you can use that now to go for many kilometers horizontally underwater and to depths of 200 meters straight down underwater.