"gestructureerd" traduzione inglese

NL

"gestructureerd" in inglese

volume_up
gestructureerd {agg.}

NL gestructureerd
volume_up
{aggettivo}

gestructureerd
De manier waarop informatie gestructureerd is, is niet geschikt voor dit proces.
And the way information is structured is totally incapable of keeping up with this process.
Ik vind het feitelijk een beetje te veelomvattend en misschien te weinig gestructureerd.
I rather think that it is a little too far-reaching and perhaps not sufficiently structured.
Het verslag van Carlo Secchi is een buitengewoon goed, samenhangend en gestructureerd verslag.
Carlo Secchi's report is excellent; it is a coherent and well-structured piece of work.

Esempi di utilizzo "gestructureerd" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchHoe kreeg het de vorm die het had voordat het opnieuw gestructureerd was, enzovoorts?
How did it get into the form that it had before it got reshaped, and so forth?
DutchHet ASEM-proces is gestructureerd rond drie pijlers: politiek, economie en cultuur.
The ASEM process is built on three pillars: the political, the economic and the cultural.
DutchDe multilaterale agenda was voor Johannesburg veel beter gestructureerd.
The multilateral agenda was better organised for Johannesburg.
DutchDe economie van de afzonderlijke landen is erg divers en niet overal op dezelfde manier gestructureerd.
The economies of the countries are very different with different structures.
DutchToch zouden wij, ook al krijgen we dit beter gestructureerd kader, nog op enkele punten de nadruk willen leggen.
Although we now have this improved structural framework, we still need to emphasise several points.
DutchWij weten ook dat er in de Raad intensief over wordt gediscussieerd hoe de definitiekwesties gestructureerd moeten worden.
We are also aware that there is intensive debate in the Council on the structuring of the definitions.
DutchMijnheer de Voorzitter, de Europese reactie is iets beter gestructureerd dan gebruikelijk en komt precies op tijd.
Mr President, the European reaction, which has been somewhat more coherent than usual, has come at the right time.
DutchDe heer Kinnock heeft me gezegd dat hij donderdag klaar is en dan een gestructureerd antwoord kan geven over het hele vraagstuk.
Mr Kinnock told me that on Thursday he will be ready to give us an organised response on this matter.
DutchDit is een duidelijke tekortkoming in de manier waarop de rapportering en de voorlichting gestructureerd zijn.
This is a significant weakness in the organisation of the whole reporting process and of efforts to make information available.
DutchOns doel is in 2003 een goed gestructureerd programma met aanbevelingen en beginselen op politiek niveau te presenteren.
Our aim is to have an established programme of recommendations and agreements in principle at political level by 2003.
DutchEr bestaat geen gestructureerd grondwetgevend proces, het is nog niet van start gegaan, er bestaat zelfs amper een concrete voorstelling over.
A procedure for adopting a constitution has not been planned or launched; there is barely a definite notion of doing so.
DutchDit Groenboek is de aanzet geweest voor het debat over de wijze waarop de handel in broeikasrechten in de toekomst moet worden gestructureerd.
This Green Paper has opened the debate on the architecture of a future emissions trading system within the European Union.
DutchOm te beginnen dank ik de heer Mulder en mevrouw Gill voor hun uitstekend en goed gestructureerd werk voor de begroting van 2004.
I should like to begin by thanking Mr Mulder and Mrs Gill for their constructive and well set-out discussion documents for the work on the 2004 budget.
DutchSamenvattend willen wij erop wijzen dat indien topbijeenkomsten als die van de G8 zo gestructureerd blijven als ze nu zijn, ze nooit geen zoden aan de dijk zullen zetten.
In short, we feel that a summit such as the G8, in the form it has taken hitherto, is substantially unproductive.
DutchDe verkiezingen van maart zijn ongetwijfeld al voor een groot deel in de verkeerde handen gevallen en gestructureerd.
There is no doubt that the March elections have largely fallen into and been shaped by the wrong hands already, and it will be very difficult to make them fair and open.
DutchDat betekent evenwel dat wij een immigratiebeleid moeten gaan voeren dat veelzijdiger en beter gestructureerd is dan hetgeen wij tot nu toe hebben voorbereid.
Clearly, this means that we need an immigration policy which is much more complex and much more cohesive than that we have been working on hitherto.
DutchIn een eerste proefperiode zal dit begrip nader worden uitgewerkt en worden getoetst aan reële situaties, voordat het in een meer gestructureerd voorstel zal worden opgenomen.
At the first pilot stage, this concept will be more suitably processed and tested on the ground before being implemented in a more organised proposal.
DutchVervolgens wordt al die informatie onderverdeeld en gestructureerd, gerelateerd aan alle ervaringen uit ons verleden en geprojecteerd op alle mogelijkheden in de toekomst.
It then categorizes and organizes all that information, associates it with everything in the past we've ever learned, and projects into the future all of our possibilities.
DutchIk zal de woorden gebruiken van Ortega y Gasset: zij vraagt eerst en vooral dat de Unie wordt gestructureerd rond initiatieven voor de politieke, fysieke en sociale samenhang.
Above all, to borrow from Ortega y Gasset, it demands thatthe backbone of the Union should consist of measures of political cohesion, physical cohesion and social cohesion.
DutchNou, je ziet deze zaal die is gemaakt door ontwerpers en door werklui, maar wat je eigenlijk ziet is heel veel materiaal dat hier al was, en dat is opnieuw gestructureerd tot een bepaalde vorm.
Well, you see this space that's created by designers and by the work of people, but what you actually see is a lot of material that was already here, being reshaped in a certain form.