NL gelijk
volume_up
{aggettivo}

volume_up
alike {agg.}
De wetgeving van de interne markt moet voor iedereen gelijk zijn, zowel voor de grote als voor de kleine landen.
Its legislation is to apply equally to all, to large and small countries alike.
Developing countries are not all alike.
Not all countries within the EU are exactly alike.
gelijk (anche: eender, gelijke, gelijkmatig, identiek)
volume_up
equal {agg.}
Waarom zijn alle landen gelijk, maar zijn bepaalde grote landen meer gelijk?
Why are all countries equal, but certain large countries more equal than others?
Als alle zijden gelijk zijn... dan zijn de drie hoeken ook gelijk.
If all these sides are equal...... then these three angles must also be equal.
Het principe van gelijk loon voor gelijk werk is dus nog geen realiteit.
The principle of equal pay for work of equal value has therefore still not made itself felt.
gelijk (anche: gelijke, gelijkmatig, egaal, paar)
volume_up
even {agg.}
Wij hebben eeuwenlang geleden onder oorlogen en Europa werd verschillende malen vernietigd en met de grond gelijk gemaakt.
We suffered centuries of war and even destruction and ruin on several occasions.
Wat nog vervelender is, is om geen gelijk te hebben en steeds duidelijker te merken dat je geen gelijk had.
What is even worse is to be wrong and to see ever more clearly how wrong you were.
Als we het technisch gaan praten, het enige wat je deed je maakte het gelijk.
If you want to get technical, all you did is even the score.
gelijk (anche: identiek, identieke)
Ze hoeven niet helemaal gelijk te zijn, omdat er ook geografische verschillen zijn.
They do not have to be completely identical, because geographical differences also exist.
Waar in de Unie hebben we bereikt dat we voor gelijk en gelijkwaardig werk gelijke betaling krijgen?
Where, for instance, have we ensured in the Union that we are paid the same for identical and equal work?
De politieke rol en de status van alle delegaties in de regio zijn gelijk en staan los van de steunverlening.
The political role and the status of all delegations in the region are identical, beyond assistance implementation.
gelijk (anche: eender, constant, gelijkmatig, egaal)
volume_up
level {agg.}
Ik vraag de commissaris dan ook om ook voor dit onderwerp een gelijk speelveld te creëren.
I would therefore ask the Commissioner to create a level playing field for this issue as well.
Terwijl uw cholestorol gelijk is gebleven, zijn de onderzoeksresultaten veranderd."
While your cholesterol level has remained the same, the research findings have changed."
Ik ben van mening dat de omstandigheden voor ieder gelijk moeten zijn, maar wij moeten wel op realistische wijze harmoniseren.
I believe we must have a level playing field but we must harmonise at a realistic level.
gelijk (anche: plat, vlot, vlak, effen)
volume_up
smooth {agg.}
De lucht in deze kamer is ook overal gelijk.
The air in this room is very smooth.
Het heelal net na de oerknal zo gelijk verdeeld houden is niet gemakkelijk. ~~~ Het is een delicaat evenwichtsspel.
Keeping the universe very, very smooth at early times is not easy; it's a delicate arrangement.
Wat we veel minder begrijpen is dat het universum vroeger, net na de oerknal ook overal gelijk was.
The thing that doesn't make sense to us as much is that the universe, at early times, near the Big Bang, was also very, very smooth.
Wat baat het dat we samen besluiten de renteopbrengsten overal in de Unie gelijk te belasten, wanneer we de rente niet kunnen vinden?
What is the good of agreeing on uniform taxation of interest if we cannot even locate the interest?
Het is van groot belang de bevoegdheden van de douaneambtenaren te omschrijven; deze moeten absoluut in de gehele Unie gelijk zijn.
It is very important to define the powers of customs officers, and these have, of necessity to be uniform throughout the Union.
Een en ander moet uitvoerig en duidelijk in de bijlagen worden vastgelegd om de risico-evaluatie in de hele Unie op een gelijk niveau te brengen.
We need to detail this clearly in the annexes to ensure that we have a uniform level of risk assessment across the Union.
gelijk (anche: passend, samenvallend)
gelijk (anche: plat, vlak, effen, glad)
volume_up
flat {agg.}

Esempi di utilizzo "gelijk" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchZij zijn dus gelijk duurder uit als de voedselprijzen op de wereldmarkt stijgen.
They will therefore be worse off if food prices on the world market increase.
DutchGeachte afgevaardigde, u hebt absoluut gelijk en dat is inderdaad de juiste weg.
Mr Martin, you are absolutely correct and this is certainly the right path to take.
DutchTen slotte kan ik mijn oude vriend, de heer Willockx, zeggen dat hij gelijk heeft.
My last and final word is to my old friend Freddy Willockx: Yes, you are right.
DutchHet Europees Parlement is heterogeen, daarin heeft de heer Poettering gelijk.
The European Parliament is – you are right there, Mr Poettering – heterogeneous.
DutchWe haastten ons naar het chemiedepartement en zeiden: "Kan Pauling gelijk hebben?"
We rushed over to the chemistry department and said, "Could Pauling be right?"
DutchOm alle werknemers gelijk te behandelen is dat volgens ons dan ook zeer belangrijk.
We think parity of treatment of individual workers is a very important principle.
DutchDaarom geef ik u gelijk: wij moeten een wetenschappelijk onderzoekscentrum oprichten.
That is why I agree with you that we should set up a scientific research centre.
DutchAls je denkt dat je er niet goed uitziet in iets, heb je waarschijnlijk ook gelijk.
And if you don't think you look good in something, you're also probably right.
DutchDe EVP-Fractie had volkomen gelijk dit verslag naar de Commissie terug te verwijzen.
The EPP was quite justified in sending this report back to the Committee again.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik moet zeggen dat de geachte afgevaardigde gelijk heeft.
Madam President, I have to say that the honourable Member is quite correct.
DutchZe moeten allemaal gelijk worden behandeld, of ze nu Brits, Iers of Duits zijn.
They should be treated the same, whether they are British, Irish or German.
DutchDus ik hoop noch geloof dat mijn voormalige collega gelijk heeft op dit punt.
I hope and believe, therefore, that my former fellow MEP is wrong about this matter.
DutchDe verkiezingsoverwinning van de oppositie werd in ieder geval gelijk erkend.
In any event, the election victory of the opposition was given the same recognition.
DutchVoorzitter Prodi heeft gelijk: een rigide Grondwet is gedoemd in duigen te vallen.
President Prodi is right: an inflexible Constitution would inevitably fail.
Dutch. ~~~ Hij had gelijk over waarom we moreel zijn.
But he was, in fact, a moral philosopher, and he was right on why we're moral.
DutchU hebt gelijk, de strijd tegen fraude heeft zich nooit voldoende ontwikkeld.
You are right, the fight against fraud is never sufficiently well developed.
DutchU heeft volkomen gelijk als u solidariteit verwacht bij de energievoorziening.
You are quite right to expect solidarity when it comes to energy supplies.
DutchMijnheer de voorzitter van de Commissie, u heeft gelijk: Nice is te weinig.
The President of the Commission is right in saying that Nice is insufficient.
DutchIn een democratie besluit de meerderheid, maar de minderheid kan wél gelijk hebben.
In a democracy, the majority decides, but the minority may be in the right.
DutchHet is mogelijk dat mevrouw Schaffner in elk geval gedeeltelijk gelijk heeft.
It is perhaps possible that Mrs Schaffner is right to some extent at least.