"gaan naar" traduzione inglese

NL

"gaan naar" in inglese

volume_up
gaan naar… {v.}

NL gaan naar
volume_up
{verbo}

Laten we nu verder gaan naar 10.000 jaar voor het heden.
Now let's advance to 10,000 years before the present.
Om terug te gaan naar waar ik mee begon: soms denk je dat dingen onmogelijk zijn.
So, I come back to my initial point. ~~~ Sometimes you think things are impossible.
Zalmhaaien gaan naar de tropen om te paaien en komen naar Monterey.
Salmon sharks go down to the tropics to pup and come into Monterey.
Laat de heren bazen zelf maar op zoek gaan naar middelen!
I would like to see employers come round to collect public money.
gaan naar (anche: gaan tot)
Niet op zoek gaan naar koolstof, maar op zoek gaan naar evolueerbaar spul.
Don't go and look for carbon, go and look for evolvable stuff.
Van het gezondheidsprogramma zal het merendeel gaan naar onderwijsactiviteiten.
Within the health programme, the majority will go towards the education programme.
Veel van deze subsidies gaan naar vernietigende visserij praktijken.
Many of these subsidies go to destructive fishing practices.

Traduzioni simili a "gaan naar" in inglese

gaan verbo
gaan
English
naar aggettivo
naar avverbio
English
naar preposizione

Esempi di utilizzo "gaan naar" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchEr zal bijvoorbeeld begin volgend jaar nog 72 miljoen euro naar onderzoek gaan.
For example, early next year EUR 72 million will still be channelled into research.
DutchZoals jullie zien, begint alles donker te worden, en je ziet mensen naar bed gaan.
As you see, everything starts to fade to black, and you see people going to sleep.
DutchBovendien hebt u ons uiteengezet hoe u denkt voort te gaan op de weg naar vrede.
And then you explained how you intended to progress along the road to peace.
DutchWe gaan op zoek naar methaan en andere gassen geproduceerd door levende systemen.
We will look for methane as well as other gasses produced by living systems.
DutchOnze bezorgdheid blijft dan ook gaan naar de cacaoproducenten van de derde wereld.
As a consequence, we remain concerned about the third-world cocoa producers.
DutchWe willen snel te werk gaan, omdat er naar onze mening veel tijd verloren is gegaan.
We want to proceed quickly, as it is our opinion that much time has been lost.
DutchDan gaan we kijken naar de hotspots, en zien of we die zelf kunnen oplossen.
And then we're going to look at the hot spots and see if we can find them ourselves.
DutchMijn complimenten gaan daarom uit naar de Commissie visserij en onze rapporteur.
I therefore congratulate the Committee on Fisheries and our rapporteur.
DutchHet eerste project waar we naar gaan kijken is de eerste 'No Pants Subway Ride'.
So the first project we're going to take a look at is the very first No Pants Subway Ride.
DutchHet is heel gewoon dat hoge ambtenaren van de Commissie naar diners gaan.
It is quite usual for senior officials from the Commission to attend dinners.
DutchMijn gelukwensen gaan ook naar de commissarissen die aan het debat hebben deelgenomen.
I also congratulate the Commissioners who have participated in this debate.
DutchDit is nu nog een beetje science-fiction, we gaan nu naar de toekomst.
And this is a bit of science fiction now, so we're moving into really the future.
DutchOnze gelukwensen gaan verder uit naar onze Poolse vrienden voor hun nationale feestdag.
To our Polish friends, we would say, moreover: congratulations on your national day.
DutchVan het kleinste zuchtje wind gaan we naar de machtige krachten van stormen.
From the smallest wisp of air to the powerful forces of nature's storms.
DutchAls wij dit beginsel om gaan zetten naar het strafrecht is dat een hele grote stap.
To incorporate this principle into criminal law would be a huge step.
DutchWe gaan naar buiten, kijken elkaar aan en zeggen: "Hoe ging het bij jou?"
And we walk out, and we look at each other, and we say, "How did you do?"
DutchDaarom moeten er meer middelen gaan naar het programma voor de ontwapening van de rebellen.
This is why more should be invested in the programme for the disarmament of rebels.
DutchHet lijkt mij nogal overbodig om alleen voor de sier mee te gaan naar Johannesburg.
It seems a bit pointless simply to tag along to Johannesburg as a kind of icing on the cake.
DutchNu gaan wij naar een verplichte gezondheidseffectenrapportage bij wetgeving.
Now we are moving to a requirement for health impact assessments for all major legislation.
DutchWe gaan live naar Caracas om te luisteren naar de TED Prize-wens van Maestro Abreu.
We are going live to Caracas to hear Maestro Abreu's TED Prize wish.