"effenen" traduzione inglese

NL

"effenen" in inglese

NL effenen
volume_up
[effende|geëffend] {verbo}

Ondanks deze inspanningen lijkt het document tot voorbereiding van de Europese Raad de weg te effenen om op een aantal punten terug te krabbelen.
Even so, despite those efforts, the document preparing the European Council seems to be preparing a number of withdrawals.
De verschillen op gezondheidsgebied moeten geëffend worden.
Differences in health must be evened out.
Ik wil niet dat men weer in de val trapt van halfslachtige akkoorden die er bijvoorbeeld alleen toe zullen dienen om de weg te effenen voor de afslachting in Montenegro.
I do not want us to fall into the umpteenth trap of a half-way agreement, which might even prepare the ground for a massacre in Montenegro.
Deze subsidies zijn dus een compensatie voor de hogere tomatenprijzen overeenkomstig het GLB en hebben de bedoeling het terrein voor iedereen te effenen.
So it is to compensate them for the higher prices which the CAP imposes on tomatoes, to ensure a level playing field as regards canned tomatoes.
. ~~~ We hebben verplichtingsmiddelen nodig om het speelveld tussen de twee te effenen.
So there's this battle between the two selves that's being fought, and we need commitment devices to level the playing field between the two.
De Europese Commissie stelt in haar mededeling over het eEurope-initiatief tien maatregelen voor om in Europa de weg naar de informatiemaatschappij te effenen.
The European Commission sets out ten measures in its communication on the e-Europe initiative, which should level the playing field in the run up to the information society in Europe.
Om de weg naar de toetreding te effenen voor Turkije zal ook de kwestie-Cyprus moeten worden opgelost.
The question of Cyprus will also have to be resolved to smooth the way for Turkey's entry.
Solidariteit tussen de volkeren in deze verdeelde regio kan het pad helpen effenen voor het oplossen van eeuwenoude conflicten.
Indeed, solidarity between the peoples of this divided region can help smooth the path towards solving age-old conflicts.
Ons stond een politiek doel voor ogen: wij wilden concurrentie nog eenmaal en definitief afdwingen om de weg naar de informatiemaatschappij te effenen.
Our political objective was to enhance competition and so smooth the path to the information society.

Esempi di utilizzo "effenen" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchHiermee effenen we ook de weg voor meer keuzevrijheid voor de consument.
We have also flagged up the greater freedom of choice that consumers will enjoy.
DutchHet werk van dit comité zal het pad effenen voor de algemene verkiezingen die halverwege 2004 zullen plaatsvinden.
This Commission's work paves the way for the general elections due by mid-2004.
DutchZe kunnen de weg naar het lidmaatschap effenen en bijdragen tot een grotere efficiëntie in het PHARE-programma.
They may pave the way for membership and may ensure that we get a more effective PHARE programme.
DutchDat kan de weg effenen voor de conferentie over vrede, veiligheid en ontwikkeling in de regio van de Grote Meren.
This could clear the way for the conference on peace, security and development in the Great Lakes region.
DutchHet belangrijkste is echter dat we geschiedenis schrijven, niet met het Verdrag, maar met de weg die we effenen.
But the most important thing that history will remember us for is not the treaty, but what it paves the way for.
DutchJou helpen 'n rekening te effenen.
DutchDe plotselinge dood van generaal Abacha kan misschien het pad effenen voor een hoopvollere toekomst, maar dat is geenszins zeker.
The sudden death of General Abacha may just possibly clear the way for a more hopeful future, but that is by no means certain.
DutchNu stelt men ons voor de weg te effenen voor een stabiele en duurzame ontwikkeling van Nepal, met eerbiediging van de mensenrechten.
We are now being invited to open the way to stable, sustainable development in Nepal, accompanied by respect for human rights.
DutchDe afgelopen voorzitterschappen hebben de Europese Unie geholpen om interne problemen op te lossen of het pad naar hun oplossing te effenen.
The last few presidencies have helped the European Union resolve internal problems or lay the path towards their resolution.
DutchAlleen door gefundeerde voorlichting kunnen we de onrust verminderen en de weg naar de Europese markt voor de nieuwe levensmiddelen effenen.
It is only through well founded explanations that we can combat hysteria and ease the way for novel food on to the European market.
DutchIk vind dat wij in Kosovo samen met de Russen een internationale troepenmacht moeten stationeren om de weg voor een vreedzame oplossing te effenen.
In my view we need an international force there which incorporates the Russians, so as to prepare the ground for peaceful solutions.
DutchIn Brussel dient de knoop te worden doorgehakt voor een aantal belangrijke onderwerpen die het pad van de uitbreiding kunnen effenen.
It is strongly to be hoped that decisions will be taken in Brussels on a number of very important subjects that could pave the way for enlargement.
DutchDe preventieve acties moeten bijvoorbeeld de weg effenen voor de maatregelen ter bestrijding van misdaad in het drugmilieu en drugsverslaving.
For instance, the ground must be prepared by preliminary work so that legal action can be taken against drugs-related crime and drug abuse.
DutchDie strategie moet de weg effenen voor toenadering tot de Europese Unie, de interne markt en de Europese waardegemeenschap.
The aim of that kind of strategy is to pave the way to establishing links with the European Union, with the single market and with the European community of values.
DutchDit plan, mevrouw de commissaris, moet de weg helpen effenen voor een definitieve oplossing voor het probleem van de drijfnetten in de Europese Unie.
Commissioner, this plan should make it possible to head towards a final solution of the problem of drift nets in the European Union as a whole.
DutchVervolgens was het aan het Luxemburgs voorzitterschap om een aantal maatregelen van het Verdrag van Amsterdam uit te voeren en voor een aantal andere de weg te effenen.
It was then the job of the Luxembourg Presidency to implement and anticipate on a number of provisions of the Treaty of Amsterdam.
DutchMijnheer de Voorzitter, het referendum over de herziening van de grondwet dat op 28 november in Algerije plaatsvond, moet het pad effenen voor de parlementsverkiezingen.
Mr President, the referendum on constitutional reform held in Algeria on 28 November must pave the way to parliamentary elections.
DutchHet heeft vier jaar geduurd om de honderden comités aan het nieuwe stelsel aan te passen en de weg te effenen voor de stemming waartoe wij straks overgaan.
It has taken four years to bring the hundreds of committees into line with the new system and to prepare for the vote which we are about to take.
DutchDeze pogingen tot intimidatie van alle critici dienen blijkbaar de weg te effenen voor een door de militaire regering verordende democratie.
This attempt to silence all critics of the regime is clearly designed to pave the way to a form of democracy which will be controlled by the military government.