"bereid" traduzione inglese

NL

"bereid" in inglese

EN

NL bereid
volume_up
{aggettivo}

bereid (anche: opwaarts, opgewekt, klaar, naar boven)
volume_up
up {agg.}
De lidstaten moeten bereid zijn daarvoor de verantwoordelijkheid op zich te nemen.
These very Member States must be prepared to take up their responsibilities.
De Commissie is bereid samen met hen over een gedifferentieerd beleid na te denken.
The Commission is prepared to work with you in drawing up a detailed policy.
Bent u bereid te doen wat in uw macht ligt, om deze besluitvorming te bespoedigen?
Are you prepared to play your part in speeding this voting up?
bereid (anche: in petto, paraat)
Bovendien zijn wij bereid onderscheid te maken tussen bepaalde bereidingswijzen.
We are also willing to make distinctions for meat prepared in different ways.
De Commissie is bereid akkoord te gaan met een verlaging van de minimumpercentages.
The Commission is prepared to accept the reduction of the minimum percentages.
Maar de Raad was niet bereid er de noodzakelijke rechtsgrondslag voor te scheppen.
The Council, however, was not prepared to establish the necessary legal base.

Esempi di utilizzo "bereid" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchAlle lidstaten moeten zich politiek bereid tonen de samenwerking te doen lukken.
All Member States must demonstrate the political will to make cooperation work.
DutchZe hebben hier gisteren, in Brussel, heel duidelijk gezegd daartoe bereid te zijn.
They stated very clearly yesterday, in Brussels, that they are willing to do so.
DutchDe Commissie is wel bereid de besprekingen met de heer Denktasch te continueren.
However, the Commission is willing to continue the dialogue with Mr Denktash.
DutchIk hoop dat de lidstaten en andere instellingen ook tot handelen bereid zijn.
I hope Member States and the other institutions also are willing to take action.
DutchIk ben zonder meer bereid naar het Parlement te komen om er met u over te praten.
I am naturally perfectly ready to stand before you and discuss this in Parliament.
DutchHeren commissarissen, ik hoop dat u bereid bent om hier nog even op te reageren!
Commissioners, perhaps you would be so kind as to tell us what you think about that.
DutchWe zijn dus met plezier bereid om de dialoog met het Parlement voort te zetten.
We are ready and willing to continue our dialogue with Parliament, therefore.
DutchDe lidstaten die bereid zijn te helpen, ondervinden onvoldoende steun in de Raad.
The Member States that want to help have insufficient support in the Council.
DutchEn gamers zijn bereid altijd hard te werken, als ze het juiste werk gegeven wordt.
And gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.
DutchIk heb hun gevraagd hoelang zij bereid zijn deze lagere prijzen aan te houden.
I have asked them how long they will commit themselves to these lower prices.
DutchHet Europees Parlement is bereid direct met de nationale parlementen samen te werken.
The European Parliament is ready to work directly with the national parliaments.
DutchIk ben evenwel graag bereid uw vraag schriftelijk uitvoeriger te beantwoorden.
I would, however, be quite happy to answer your question in more detail in writing.
DutchZij is bereid te helpen bij de voorbereiding en de organisatie van de verkiezingen.
It is ready to provide assistance for the preparation and conduct of the elections.
DutchWe vinden het jammer dat de andere fracties daar deze keer niet toe bereid waren.
We regret that the other political groups were not willing to do so on this occasion.
DutchSamen met commissaris Pinheiro ben ik bereid om na te gaan of we meer kunnen doen.
I will gladly look at the scope for doing more, together with Commissioner Pinheiro.
DutchIk kan u verzekeren dat de Commissie in het geval van Oekraïne bereid is ver te gaan.
I can assure you that, in the case of Ukraine, the Commission is ready to go far.
DutchIk ben echter bereid samen met het Parlement andere formuleringen te zoeken.
But I will be happy to see if we in the Community can find some other wording.
DutchHeb ik u goed begrepen, zegt u dat u niet bereid bent om deze maatregelen te nemen?
Did I correctly understand you to say that you do not support these measures?
DutchUiteraard ben ik ten volle bereid om eventuele vragen terzake te beantwoorden.
Of course, I will answer any question which you may ask me on this subject.
DutchDe Europese Unie is bereid zich in te zetten voor het verschaffen van humanitaire hulp.
The European Union is willing to get involved here and provide humanitarian aid.