"behoefte" traduzione inglese

NL

"behoefte" in inglese

NL

behoefte {de}

volume_up
behoefte (anche: nood, behoeftigheid)
volume_up
need {sostantivo}
Voor volledige voedselveiligheid hebben we dringend behoefte aan meer onderzoek.
There is an urgent need for more research into comprehensive food safety.
Die behoefte aan transparantie en duidelijkheid is een democratisch vereiste.
This need for transparency and clarity is a democratic sine qua non.
Europa heeft bij deze uitbreiding dus behoefte aan meer solidariteit.
Along with enlargement, Europe is therefore in need of greater solidarity.
behoefte (anche: begeerte, lust, nood, wens)
volume_up
want {sostantivo}
♫ Wat ik niet kan hebben, ik heb behoefte aan wat ik niet kan willen ♫
♫ What I can't have, need what I can't want
♫ Wat ik niet kan hebben, heb behoefte aan wat ik niet kan willen ♫
♫ What I can't have, need what I can't want
Waar zij behoefte aan hebben is een code die voor elke instelling gelijk is.
They want a consistent code across each of the institutions.
behoefte (anche: gebrek)
behoefte (anche: keer, reden, voorval, gelegenheid)
Er is behoefte aan een grotere transparantie en, zoals algemeen bekend, is een etikettering strikt noodzakelijk.
There is a need for greater transparency and - as we all know, since it is a matter we have had occasion to discuss before now - there is a pressing need for labelling.
behoefte (anche: vereiste, benodigdheid)
Zij hebben behoefte aan de noodzakelijke innovatie- en technologietransfer, zoals onze collega Purvis terecht heeft gezegd, en ondersteuning door particuliere investeerders.
They need the requisite transfer of innovation and technologies, and as our friend Mr Purvis has rightly pointed out, they need support from business angels.

Esempi di utilizzo "behoefte" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DutchEuropa heeft behoefte aan een nieuwe weg die de lidstaten weer meer gewicht geeft.
Europe needs a new direction which can again give the Member States more weight.
DutchEr is dus dringend behoefte aan een communautair beleidskader voor cryptografie.
That is why a Community policy framework for cryptography is urgently needed.
DutchGewone burgers, of ze nu christen of moslim zijn, hebben geen behoefte aan de Jihad.
Ordinary citizens, whether Christian or Muslim, are not interested in the Jihad.
DutchDit valt moeilijk te rijmen met de behoefte aan een efficiënt beheersysteem.
This is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
DutchDe geldautomaten moeten dan nog voorzien in de behoefte aan nationale valuta's.
The automatic teller machines must still be able to distribute national currencies.
DutchEr is op dit vlak en op het gebied van onderzoek behoefte aan een betere coördinatie.
There has to be greater coordination here as indeed there has to be on research.
DutchDe Gemeenschap voorziet zelf in 50 à 60% van de behoefte aan deze producten.
The Community's level of self-sufficiency in this area is between 50 and 60 %.
DutchEuropa heeft behoefte aan op maat gesneden, beschermende en stimulerende maatregelen.
Europe needs protection measures and incentives that are suited to its dimensions.
DutchHier bestaat echter behoefte aan begrip en samenwerking uit wederzijds respect.
Instead, what is needed here is understanding and cooperation based on mutual respect.
DutchAl snel realiseerden we ons dat bevers een behoefte kunnen zijn van een lynx.
And rapidly we started to realize that beavers can be something that a bobcat needs.
DutchMijnheer de Voorzitter, Europa heeft behoefte aan een solidair regionaal beleid.
Mr President, Europe needs a regional policy characterised by solidarity.
DutchHij vroeg zich af waar de rijst, vis en vlees waren, want daar had hij behoefte aan.
He wanted to know where he could find the rice, fish and meat that he needed.
DutchNeem nu een land als China, dat nog altijd behoefte heeft aan onze technologie.
A country such as China, to name one example, still needs our technology.
DutchMen is van plan aan die extra behoefte tegemoet te komen door meer aardgas te gebruiken.
The intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
DutchIn mijn district, de West Midlands, hebben veel KMO's behoefte aan dit soort informatie.
In my area, the West Midlands, many SMEs are looking for this kind of information.
DutchZij heeft het verdiend en zo te zien heeft ze er ook erg behoefte aan en zij niet alleen.
She has earned it and to look at her she needs it, and she is not the only one.
DutchDeze behoefte aan kennis is waarschijnlijk net zo groot als de behoefte om te handelen.
This lack of information is just as pressing a problem as the lack of action.
DutchNoord-Korea heeft bovendien meer behoefte aan voedsel en welvaart dan aan wapens.
North Korea also needs food and prosperity more than it needs weapons.
DutchIk heb geen behoefte om hier te moeten luisteren naar deze nepantwoorden!
I am not going to bother sitting around here listening to these non-answers!
DutchDe visserijsector heeft behoefte aan meer stabiliteit dan deze methode kan bieden.
The fishing industry needs more stability than this method can provide.