"ways and means" traduzione ungherese

EN

"ways and means" in ungherese

EN ways and means
volume_up
{plurale}

ways and means

Traduzioni simili a "ways and means" in ungherese

way sostantivo
and congiunzione
Hungarian
means sostantivo
to mean verbo
Hungarian
mean sostantivo
mean aggettivo

Esempi di utilizzo "ways and means" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe will look into ways and means of reinforcing this instrument in the future.
Meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen módon lehet ezt az eszközt erősíteni a jövőben.
EnglishWe intend to explore ways and means to do this, together with our partners in Nagoya.
Az a szándékunk, hogy nagojai partnereinkkel együtt vizsgáljuk meg ennek módjait és eszközeit.
EnglishThe EU has sufficient ways and means to help improve the situation of Christians.
Az EU-nak elegendő módszer és eszköz áll rendelkezésére ahhoz, hogy javítson a keresztények helyzetén.
EnglishVictoria walked purposefully along Tottenham Court Road, revolving ways and means.
Victoria eltökélten ment a Tottenham Court Roadon, s közben a különféle lehetőségeket forgatta a fejében.
EnglishWe will obviously lose money and our ways and means budget.
Nyilvánvalóan pénzt veszítünk, és költségvetési kiadásaink fedezésére szolgáló eszközöket.
EnglishThe EU has the ways and means to intervene with Turkey to stop this from happening.
Az EU-nak megvannak az eszközei arra, hogy hatást gyakoroljon Törökországra a helyzet felszámolása érdekében.
EnglishCongressman something or other from Oregon, chairman of a House Ways and Means subcommittee.
Ilyen és ilyen nevű képviselő Oregonból, albizottsági elnök.
EnglishOh, yes, there are a hundred other ways and means at their disposal.
Száz mód és eszköz áll még rendelkezésükre.
EnglishSo there are the ways and means, and certainly we are working closely with Commissioner Fischer Boel.
Vannak tehát módszerek és eszközök, és természetesen szoros munkakapcsolatban vagyunk Fischer Boel biztos úrral.
EnglishThis information must be based on researched data, and not on fantasy or the ways and means of advertising.
E tájékoztatásnak megvizsgált adatokon kell alapulnia, nem pedig valamilyen elképzelésen, vagy reklámozási módokon és eszközökön.
EnglishIt points to ways and means to be adopted more widely in programmes governed by the Structural Funds.
Olyan módszereket és eszközöket mutatnak, amelyeket a strukturális alapok irányítása alá tartozó programokban szélesebb körben kellene alkalmazni.
EnglishAs for the how of it, Tony said, you shouldn't forget that Katherine knew the ways and means to break and shape a mind.
Ami pedig a hogyant illeti - folytatta Tony -, ne felejtsük el, hogy Katherine pontosan tudta, miként kell megtörni, alakítani a lelket.
EnglishYou've got ways and means.
EnglishThere are always ways and means.
EnglishThat is something we can talk about, we can have an exchange on it, we can find and debate ways and means if we consider it right to do so.
Erről lehet beszélni, eszmecserét folytatni, ennek meg lehet találni és meg lehet vitatni a módozatait, ha úgy látjuk jónak.
EnglishMost likely, if Ireland votes against this Treaty, ways and means will also be found to discount that vote.
Nagy a valószínűsége annak, hogy ha Írország megint a mostani Szerződés ellen szavaz, minden eszközt bevetnek majd annak érdekében, hogy elbagatellizálják azt.
EnglishThere were ways and means.
EnglishThe report on the European Neighbourhood Policy summarises the ways and means of imperialistic intervention in neighbouring countries.
Az európai szomszédságpolitikáról szóló jelentés a szomszédos országokban történő imperialista beavatkozás lehetőségeit és módszereit összegzi.
EnglishThe legislator's pernickety interference in the ways and means only serves to exhaust the organisations in question.
Ha a jogalkotók szőrszálhasogató részletességgel avatkoznak bele a felhasznált módszerekbe és megoldásokba, az csak az érintett szervezetek türelmét teszi próbára.
EnglishMany regions are looking these days at new ways and means of adapting to rapid global changes and avoiding the risk of falling behind.
Jelenleg számos régió keres új utakat és módszereket a gyors globális változásokhoz való alkalmazkodásra és a lemaradás kockázatának elkerülésére.