EN stand
volume_up
{sostantivo}

An agreement that can stand up, which is ambitious as well as balanced.
Egy olyan megállapodás, amely megállja a helyét, nagyra törő, valamint kiegyensúlyozott.
This special arrangement will stand, even if another international arrangement is made.
Ez a különleges rendelkezés egy esetleges későbbi nemzetközi megállapodás létrejöttekor is érvényben marad.
Yesterday's deal on roaming was sensational and the citizens of Europe stand to gain from it.
A barangolást illetően tegnap elért megállapodás szenzációs, és az európai polgárok valószínűleg jól járnak majd vele.
stand (anche: backup, brace, hold, mainstay)
volume_up
támasz {sostantivo}
stand (anche: beam, bin, bracket, case)
volume_up
tartó {sostantivo}
Now you stand here and stop cars coming south down this road.
Most maga itt marad az úton, és megállítja az ezen az úton délre tartó kocsikat.
I stood slightly behind Pappy, clutching the umbrella stand and the brace above the left rear tire, and I watched the side of his face.
Félig papi mögött álltam a tetőt tartó egyik rudat markolva, és oldalról néztem az arcát.
He passed a deer stand twenty feet up in an oak tree, and soon found a trail that ran to the southwest.
Elfutott egy tölgyfa törzsére erősített vadetető mellett, és nem sokkal később rátalált a délnyugat felé tartó ösvényre.
volume_up
támaszték {sostantivo}
And of course, a racing bike doesn't have a prop stand, but this one, because it's a road bike, it all goes away and it folds into this little gap.
Természetesen egy versenymotoron nincs támaszték, de mivel ez egy utcai motor, ezen van felhajtható, és befér ebbe a kis résbe.
stand (anche: engagement, job, place, placement)
volume_up
állás {sostantivo}
He was obviously finding it difficult to remain standing.
Nyilvánvalóan fárasztotta az állás.
The prospect of membership of the EU represents, as things stand, the main guarantee of stability and reform.
A várható uniós tagság jelen állás szerint a stabilitás és a reform legfőbb garanciája a térség számára.
As it currently stands, the text refers to assistance to the relevant authorities.
Jelen állás szerint a szöveg csupán a kompetens hatóságoknak történő segítségnyújtásra utal.
stand (anche: bolster)
volume_up
aljzat {sostantivo}
stand (anche: booth, hut, pitch)
volume_up
bódé {sostantivo}
stand (anche: bottom, rump)
volume_up
alja vminek {sostantivo}
stand (anche: bracket, corbel)
volume_up
konzol {sostantivo}
stand (anche: break, breathing space, check, hold)
volume_up
szünet {sostantivo}
He stood, just before the break, at the end of the afternoon session, and he looked at the alien.
Ott állt, közvetlenül a szünet előtt, a délutáni menet végén, és ránézett az idegenre.
volume_up
megállás {sostantivo}
stand (anche: carriage, horse, leg, mount)
volume_up
állvány {sostantivo}
- AN ORDINARY A-BASE STAND OF APPROXIMATELY 28 CM LENGTH WITH AN 80 CM STEM ,
- egy közönséges A-alapú állvány, körülbelül 28 cm hosszú, 80 cm-es rúddal,
It floated down and to the side, disappearing round the edge of the stand.
Lefelé lebegett, és eltűnt az állvány sarkánál.
A robotok csendben álltak az állvány körül.
stand (anche: corner, dump, locality, location)
volume_up
hely {sostantivo}
The cookie stand counts as an eatery; the eatery's part of the food court.
A sütisarok kajáló hely; így a kajanegyed része.
My feet had no place to stand, my hands nothing to touch but him as I screamed.
Nem maradt hely, ahol megvessem a lábam, ő volt az egyetlen, akibe kapaszkodhattam.
Believe me, if I had any other place to stand, I would.
Hidd el, ha lenne más hely akkor ott állnék.
volume_up
ellenállás {sostantivo}
Two days was long enough to stand against this army.
Hadseregének éppen elég volt e kétnapos ellenállás.
The melancholic temperament may stand in need of the tonic of coquetry, while those of nervous or sanguine complexion withdraw if they meet with a too stubborn resistance.
Míg a melankolikusok kívánják a kacérkodás izgatószerét, addig az idegesek vagy szangvinikusak föladják a harcot, ha az ellenállás túl soká tart.
stand (anche: floor, mount, platform, podium)
volume_up
emelvény {sostantivo}
Smells of roasting meat drifted over the stand and out into the forest.
Sült hús szaga lebegett az emelvény felé, és onnan az erdőbe.
At the back of the stand there were awninged areas where food was being prepared.
Az emelvény háta mögött ponyvasátrak álltak, itt készítették elő az ételeket.
Udinaas glanced up to see the once-Warlock King stepping forward to stand in front of the dais.
Udinász felnézett, s látta, hogy az egykori máguskirály az emelvény elé lép.
stand (anche: foot, leg, toe, dogs)
volume_up
láb {sostantivo}
Both stood eight feet tall, with massive torsos clad in plaques of horny carapace.
Mindkét lény nyolc láb magas volt; vaskos törzsüket szarupikkelyek borították.
Cooper was thirty-seven years old, stood five-eleven, and weighed one hundred and sixty pounds.
Cooper harminchét éves volt, öt láb tizenegy magas és hetven kiló.
The weather, as you can imagine, this is summer, and you're standing on 200 ft of ice.
Az idő itt, nyár van, és 200 láb magasan jégen állunk.
And in the ruin of the viewing stand lay the body of Chretien, the little one, twisted so as it could not have had life in it.
A lelátó roncsai alatt hevert a kis Chrétien, annyira kifacsarodott testtel, hogy nem maradhatott benne élet.
Lelátó mögül néztelek.
You had to go under the stands and all the way across the Strand, by elevated slidebridge, and into a fair-sized food court.
Oldalt egy mozgólépcsőn kellett lemenni a lelátó alá, végig a homokos parton át, egy jókora étkezőudvarba.
stand (anche: scaffold, grandstand)
volume_up
tribün {sostantivo}
I charged across the sands, the dunes to my left moving by like stands on a racetrack.
Ahogy keresztülvágtattam a homokon, a dnék úgy suhantak el mellettem, mint egy tribün.
A tribün félig tele volt.
stand (anche: head, strength, substance)
volume_up
állomány {sostantivo}
If clear-cut, the sample point ceases to exist until a new stand has been established,
Amennyiben tarvágás történt, a mintaterület mindaddig megszűnik, ameddig új állomány nem alakul ki,
stand (anche: junction, stage, station)
volume_up
állomás {sostantivo}
Minden állomás készüljön fel.
The man showed no hesitancy as he entered the bus standing in front of the station and took a seat in the back.
Az tétovázás nélkül egyenest az állomás mellett várakozó autóbuszhoz ment, s beszállt a hátsó ülésre.
stand (anche: leg, pier, pillar, pivot)
volume_up
pillér {sostantivo}
stand (anche: lookout, post, watchpost)
volume_up
őrhely {sostantivo}
stand (anche: offset, standstill, stoppage)
volume_up
leállás {sostantivo}
Mond meg a gépeknek, hogy leállás!
stand (anche: pitch)
volume_up
stand {sostantivo}
And there are stand-up comics who are talking about racial issues, about ethnic issues.
A stand-up comedy-k, amik faji dolgokat, etnikai kérdéseket feszegetnek.
In Dubai this year, we've just had the first all-women's, homegrown stand-up show.
Idén Dubaiban megrendeztük az első női stand-up műsorunkat.
Sokkal jobban passzolna hozzá egy hot dogos stand.
stand (anche: platform, podium, pulpit, stage)
volume_up
dobogó {sostantivo}
The bandstand was deserted except for a disassembled microphone stand and a dusty guitar leaning stringless against the wall.
A zenekari dobogó üres volt, csak egy szétszedett mikrofonállvány meg egy poros, húrtalan gitár támaszkodott a falnak.
Victoria stood quite still, her heart beating violently.
Victoria kővé meredten, vadul dobogó szívvel állt Mély szánalom és harag járta át.
Without realizing that he had gotten off the chair, Joe was standing, heart pounding, electrified.
Joe nem emlékezett rá, hogy mikor állt fel a székből, azon kapta magát, hogy felvillanyozva, hevesen dobogó szívvel reszket a munkakuckóban.
stand (anche: platform, podium)
volume_up
pódium {sostantivo}
Scarlet- cloaked Imperial Guards stood on all corners of the stage.
A pódium négy sarkán skarlátvörös ruhát viselő császári testőrök álltak.
stand (anche: rank, taxi rank, taxi stand)
volume_up
taxiállomás {sostantivo}
He grabbed his two small bags and raced for the taxi stand.
Felkapta két kis táskáját, és sietett a taxiállomás felé.
stand (anche: rig)
volume_up
fúróállvány {sostantivo}
volume_up
álláspont {sostantivo}
In a few days' time, we will see whether Europe's courageous stand on climate change has paid off.
Néhány nap múlva meglátjuk, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos bátor európai álláspont meghozta-e eredményét.
Unfortunately, the greatest natural disasters do not wait for the formulation of a common stand.
Sajnos azonban a legnagyobb természeti katasztrófák nem várnak a közös álláspont kialakulására.
This is the stand we should be taking, rather than the pathetic stand that many European leaders have taken so far in this business.
Ezt az álláspont kellene képviselnünk, nem pedig azt a szánalomra méltó álláspontot, amelyet sok európai vezető mindezidáig képviselt ebben az ügyben.
stand
volume_up
álláshely {sostantivo}
stand
stand
stand
stand
volume_up
faállomány {sostantivo}
stand
stand (anche: standing crops)
stand
stand
volume_up
talpa vminek {sostantivo}
stand (anche: witness box, witness stand)
volume_up
tanúk padja {sostantivo}
stand
volume_up
ugrómérce {sostantivo}
stand
volume_up
veszteglés {sostantivo}

Esempi di utilizzo "stand" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Ezért megállok és ismét felteszem a kérdést: mi az Európai Beruházási Bank célja?
EnglishIt isn't hard, it isn't demanding, for a nation-state to stand its military down.
Egy nemzetállam számára nem jelenthet gondot megálljt parancsolni a haderejének.
EnglishHe was stirring his coffee when he felt someone stand-ing in front of his table.
Már a kávéját kavargatta, amikor érzékelte, hogy valaki meg. áll az asztalánál.
EnglishIn fact, one of the most ridiculous ideas was, "Hey, let's have a silent stand.
Ez egyik legnevetségesebb ötlet az volt, hogy szervezzünk egy csendes kivonulást.
EnglishChavez was peering around a corner, smelling the food from the concession stand.
- Chávez kikukucskált a sarok mögül, a büfé felől ételszagot fújt felé a szél.
EnglishI was not quite pleased with that deduction, but I let it stand for the minute.
Nem tetszett nekem különösebben ez a következtetés, de átmenetileg belenyugodtam.
EnglishI can't stand here and converse with you as though she weren't steps away from me.
Nem állhatok és fecseghetek itt veled úgy, mintha ő nem lenne tőlem pár lépésre.
EnglishThen Paul said: I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be judged.
Pál tiltakozott: "A császár bírói széke előtt állok, itt kell fölöttem ítélkezni.
EnglishIt could charge, out-running all else, and it could stand seemingly motionless.
Tudott támadni, mindent elsöpörni, és tudott látszólag mozdulatlan is maradni.
EnglishIt was a delicate business, getting to his feet and finding a place to stand.
Fel akart állni, de nem sok olyan helyet talált, ahol megvethette volna a lábát.
EnglishHe claims he can make a long-dead corpse stand up and walk around, if he wants to.
Hippolyte azt állítja, ha ő úgy akarja, egy rég porladó holttest felkel és jár.
EnglishTomorrow, in the House, we will stand ready to shoulder our responsibilities.
Holnap e Parlamentben készen fogunk állni arra, hogy vállaljuk felelősségeinket.
EnglishMulder left Jared to stand with the pickup owner as went over to the logging truck.
Mulder otthagyta Jaredet a kisteher tulajdonosával, és odaballagott a kamionhoz.
EnglishBecause in his hands it would become a weapon against which we could not stand.
Mert nála olyan fegyverré változott volna, amellyel nem tudnánk szembeszállni.
EnglishWe, the European Union, stand to gain from Kosovo developing into a viable state.
Mi, az Európai Unió, kiálltunk amellett, hogy Koszovó életképes állammá fejlődjön.
EnglishPPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.
A PPE-t könnyű lefordítani, a DE viszont mintha az európai zűrzavart rövidítené.
EnglishYou can stand on one side of the world, whisper something and be heard on the other.
Állhatsz a világ egyik végén, suttogsz valamit, és a másik végén hallani fogják.
EnglishStand to Center for Honor was the way the gulls' foremost leaders were marked.
A tisztelet jeléül a sirályok legkiválóbb vezéreit szokták a Középpontba állítani.
EnglishThe avatar went to stand near the old man and took his hand, bending to talk to him.
Az avatár az öregember mellé lépett, megfogta a kezét, és hosszan beszélt hozzá.
EnglishI knew you would stand with me! the other exclaimed excitedly, laughing in delight.
Tudtam, hogy mellém állsz! kiáltotta felindultan a másik, és boldogan nevetett.