EN short
volume_up
{aggettivo}

short (anche: abrupt, dead, hasty, headlong)
The man said something short and angry, and suddenly her hands were gone.
A férfi valami rövidet és dühöset mondott, és hirtelen az anyja keze elengedte.
There was rain, short violent rainfall that lasted five minutes and stopped abruptly.
Aztán vannak esők, rövid, vad záporok, amelyek öt percig tartanak, és hirtelen elállnak.
I felt a sudden, clammy hand stroking my short blond hair.
Hirtelen éreztem, hogy egy nyirkos kéz rövid, szőke hajamat simogatja.
short (anche: apace, fast, hard, headlong)
A short breakfast was consumed without interest, and the search began again.
Gyorsan, étvágytalanul megreggeliztek, azután folytatódott a keresés.
They walked a short distance from the fire, and Sephrenia quietly explained.
Távolabb sétáltak a tűztől, és Sephrenia gyorsan beszámolt mindenkinek a fejleményekről.
He spoke quickly, with short, clipped words and sentences.
Eddie gyorsan beszélt, rövid, elharapott szavakban és mondatokban.
short (anche: austere, brusque, cold, crabby)
volume_up
rideg {agg.}
Up into the hills they circled, hills barren and rugged, their slopes sparse with short grass and scrub, rutted and eroded by wind and rain.
Felkanyarodtak a rideg, kopár hegyvidékre, ahol csak a gyér fű és a satnya cserje tenyészett a széltől és esőtől ripacsosra mart sziklafalakon.
short (anche: bare, defective, deficient, imperfect)
Only on the subject of emission standards for large combustion plants do I believe the report still falls short.
Csak a nagy égetőüzemek kibocsátási normái tárgyában vélem úgy, hogy a jelentés hiányos még.
I'm wearing gym shorts and a tee shirt, nothing indecent.
Alsónadrág van rajtam, meg egy póló, nem lehet azt mondani, hogy hiányos az öltözetem.
short (anche: brief, curt, cutty)
volume_up
kurta {agg.}
Durin acknowledged this comment with a short laugh of agreement and a reassuring nod.
Durin helyeslő, kurta nevetéssel, biztató bólintással válaszolt a megjegyzésre.
Their bodies were covered with short dark fur, thinning to a fine down on the face.
Testüket kurta, sötét szőrzet borította, mely képükön kipelyhesedett.
He checked to be certain the short hunting dagger was securely fastened to his waist.
Ellenőrizte, hogy a kurta vadásztőr biztonságosan simul-e a derekára.
short (anche: brief, compendious, concise, curt)
volume_up
rövid {agg.}
Look at the short jaw, the great teeth, the short, sharp dorsal fin.
Nézd azt a rövid állkapcsot, a hatalmas fogakat, a rövid, éles mellúszót!
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Többnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség (rövid ismertetés)
Health concerns associated with electromagnetic fields (short presentation)
Az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmak (rövid ismertetés)
short (anche: brittle, delicate, eager, flimsy)
Alacsony volt, és nem éppen törékeny.
The factors seemed much alike: slight of physique, almost pallid of complexion, with fine features, dark eyes and black hair cut short and clasped with golden fillets.
Az előkelőségek nagyon hasonlítottak egymásra: mindnyájan sápadt, törékeny férfiak voltak, fekete szemmel és rövidre vágott fekete hajjal, amelyet aranypánt szorított a homlokukra.
Joan had been in a wheelchair for a year now; she looked impossibly frail, even her short white hair was thinning, but her voice was impatient and domineering as it had always been.
Már egy éve tolószékbe kényszerült; áttetszően törékeny lett, még rövidre vágott, fehér haja is meggyérült, de a hangja semmit sem veszített parancsoló türelmetlenségéből.
short (anche: close, compact, compendious, concise)
He spoke in short sharp sentences that carried conviction just because of their conciseness.
Rövid, tömör mondatokban beszélt, amelyek éppen a tömörségük miatt hatottak meggyőzően.
A curt, short message, it had also perked his interest.
A rövid, tömör üzenet rögtön felkeltette érdeklődését.
He pointed down a dimly lighted corridor that ran a short distance into the tower and ended at a massive, ironbound door.
Homályosan megvilágított, rövid folyosóra mutatott, amely tömör, vasalt ajtóban végződött.
short (anche: crisp, crispy, friable)
volume_up
omlós {agg.}
short (anche: crisp, crispy, powdery, tender)
short (anche: crisp, crispy, crunchy)
Kíváncsian megízlelt valami ropogós sültbordát.
short (anche: curtly)
Then Vree Erreden released Jerle Shannara's hands and gave a short nod.
Azután Vree Erreden elengedte Jerle Shannara kezét és kurtán biccentett.
Vera stared, then gave a short rather hysterical laugh.
Vera nagy szemeket meresztett, aztán kurtán, kicsit hisztérikusan felkacagott.
Mrs Perenna was inclined to be short with her upon the subject.
Perenna nagyon kurtán nyilatkozott a kérdésről.
short (anche: dry, frigid, measured, prim)
They certainly looked official -dark suits, black shoes, short hair, long overcoats, clipped speech, efficient manners.
Küllemük, sötét öltönyük, fekete bőrcipőjük, rövid hajuk, hosszú felöltőjük, valamint szófukarságuk és kimért modoruk hitelesítette mondott foglalkozásukat.
Eli Chandler had been a hot-tempered brawler in his younger days, and at the age of sixty he still had a short fuse.
Eli Chandler meglehetősen lobbanékony természetű ember volt, fiatal korában valóságos fenegyerek, és még hatvanévesen is gyakran és gyorsan kijött a sodrából.
short (anche: expeditious, express, facile, fast)
volume_up
gyors {agg.}
Karras cut her short with All right, and they approached the bed.
Karras egy gyors "rendben"-nel félbeszakította, és az ágyhoz mentek.
Yet Ander knew him to be capable of great speed over short distances.
Inkább kitartó volt, mint gyors, bár Ander tudta róla, hogy rövid távon sebes vágtákra is képes.
- tört ki belőle a gyors, rövid kérdés.
He held a black derby hat in a chamois-gloved hand and came towards Spade with short, mincing, bobbing steps.
Szarvasbőr kesztyűs kezében fekete kemény kalapját szorongatva, rövid, aprózó, szapora léptekkel közeledett Spade-hez.
short (anche: incomplete)
short (anche: less, lesser)
In short, we need more cooperation and less unilateral punishment.
Röviden, több együttműködésre és kevesebb egyoldalú büntetésre van szükségünk.
We are some sixty thousand pounds short of fuel, Ormack said.
- Körülbelül harmincezer kilóval kevesebb az üzemanyag a kelleténél - mondta Ormack.
In short, what we need is less rhetoric and more concrete action.
Röviden: kevesebb szónoklatra és több konkrét fellépésre van szükségünk.
short (anche: low, lowly, shallow, pint-sized)
Captain Halsey was quite short in stature and very neat in appearance.
Halsey kapitány meglehetősen alacsony, de rendkívül jó megjelenésű férfi volt.
Short, about five-four, one fifty-five, pudgy, short hair, about forty-five or so.
Alacsony, öt láb négy hüvelyk, százötven font, pufók, rövid hajú, életkora negyvenöt körül.
She was a short, willowy woman with small blue eyes and short-cut red hair.
Alacsony vékony, kék szemű nő volt, vörös haját egészen rövidre vágatta.
short
short
short
At last, he felt her entire body stiffen, and she arrested the motion of his hand, her breath coming short and shallow.
Végül érezte, ahogyan az egész test megmerevedik, és a nő fékezi keze mozgását, teljesen kifogyva a lélegzetből.
short
short
short
short
However, obviously a short-term strategy is not enough.
A rövid távú stratégia azonban nyilvánvalóan nem elegendő.
However, it still falls short of what is needed to tackle the causes of the problem of illegal or unsustainable logging.
Nem elegendő azonban az illegális vagy nem fenntartható fakitermelés problémája okainak kezeléséhez.
We also know, however, that a short-term measure, a strategy for clearing our world of mines, is not sufficient.
Azt is tudjuk azonban, hogy egy rövid távú intézkedés, egy stratégia nem elegendő az aknamentes világ létrehozásához.
short
short
short
In short, this agreement is, as it stands, pointless and potentially harmful.
Röviden: ez a megállapodás jelenlegi formájában értelmetlen és potenciálisan veszélyes.
In short, New Guinea offers an instructive contrast to the Fertile Crescent.
Röviden, Új-Guinea nagyon tanulságos ellenpéldáját adja a Termékeny Félholdnak.
In short, we are ensuring that this duty of protection is upheld.
Röviden, biztosítjuk ennek a védelemre vonatkozó kötelezettségnek a fenntartását.
short
short
Does that look like a short circuit to you, Jack? she screamed at him.
Szerinted ez is rövidzárlat, Jack? sikította.
Electrical short circuit, sir, he told the official.
Elektromos rövidzárlat, uram mondta a hivatalnoknak.
These he untwisted and separated widely, to prevent a short circuit later.
Ezeket szétcsavarta, és jó messzire húzta egymástól; nehogy később rövidzárlat keletkezzen.
short
Tudom, hogy mi az a rövidítés.
short
Bulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
Rövid távú politikai céljaik érdekében lejáratják Bulgáriát.
Otherwise, short-term imbalances will be followed by chronic deficits.
Máskülönben a rövid távú bizonytalanságot tartós deficitek követik majd.
Atalanta is a short-term measure to curb piracy. However, it was a necessary short-term measure.
Az Atalanta rövid távú intézkedés a kalózkodás megfékezésére, de szükséges rövid távú intézkedés volt.
My refinanced car commingled with the short-term loan to keep the...
A kocsimon lévő jelzálog zavarja a rövid lejáratú...
short
short
short

Esempi di utilizzo "short" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe hear these are in short supply in Bend and in the relocation centers up north.
Értesüléseink szerint Bend és az északi gyűjtőtáborok ezekben hiányt szenvednek.
EnglishIn short, this is about the individual human rights of the people in Camp Ashraf.
Összefoglalva, az ashraf-i tábor lakóinak egyéni emberi jogairól van tehát szó.
EnglishAnd gods interested in the Kingdom of the Stag seemed in short supply these days.
És úgy tűnik, hogy az istenek nem sokat foglalkoznak a Szarvas Trónnal mostanság.
EnglishWe have a short window of opportunity to urge reform on Croatia before accession.
Kevés lehetőségünk van a horvát reformok sürgetésére a csatlakozást megelőzően.
EnglishWorking conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
Sok ilyen halászhajó fedélzetén a munkakörülmények felérnek a rabszolgatartással.
EnglishAnd my wife has a list of little items shes run short of, if youd be so kind.
A feleségem összeírt egy listát a hiányzó apróságokból, ha lenne olyan kedves...
EnglishYou keep saying that the core is too big to be affected by anything short of nukes.
Azt mondja, hogy a mag túl nagy ahhoz, hogy hatással legyenek rá a robbanófejek.
EnglishDeforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term.
Az erdőirtást nem lehet új telepítéssel elkerülni, legalábbis rövidtávon nem.
EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
De hogy rövidre fogjam, abbahagytam az iskolát, hogy főállású karikaturista legyek.
EnglishI made straight for the kitchenette and brought up short in three or four feet.
Egyenesen a főzőfülke felé tartottam, majd három vagy négy lépés után megtorpantam.
EnglishYou're being silly, said the short one, and hopped up and down like a rabbit.
Elment az eszed korholta az alacsonyabbik, és ide-oda ugrándozott, akár a nyúl.
EnglishEven Bradley Roach knows that, and he's pretty short in the old IQ department.'
Ezt még Bradley Roach is tudja, pedig ugyancsak nem csípte vörösre a szemét az ész.
EnglishThey changed the weather code, but they didn't change the short signal code book.
Megváltoztatták az időjárási kódokat, de nem változtattak a másik kódkönyvön.
English...only part of the city Aidid can mount a counter-attack on short notice....
...megyünk a szomik legvédettebb területére, miközben ti fentről irányítgattok.
EnglishMr President, Slovakia has indeed achieved amazing things within a few short years.
Elnök úr, Szlovákia valóban bámulatos dolgokat ért el, mindössze néhány év alatt.
EnglishJust a short time following an attempt at a séance, they went out of their minds.
Nem sokkal azután, hogy egy szeánsszal kísérleteztek, mindannyian megőrültek.
EnglishA man with a short-trimmed, graying beard came into view, a tankard in his hand.
Egy rövidre nyírt, őszülő szakállú férfi lépett előre, kezében egy korsóval.
EnglishI gave her a short lecture on the subject, and she listened with close attention.
Kiselőadást rögtönöztem neki a témáról, nagy figyelemmel végig is hallgatta.
EnglishIts a long time since anybody listened to the police short wave for amusement.
Rég volt, amikor az emberek szórakozásból hallgatták a rendőrségi rövidhullámú adót.
EnglishKim stared with all his eyes, his breath coming short and sharp between his teeth.
Kim meredő szemmel bámult, ziháló lélegzete élesen szűrődött ki fogai közül.