EN

run {sostantivo}

volume_up
run (anche: caddy, runner)
A gate in the run was opened and some males scurried in to drag the body away.
A kifutó oldalán ajtó nyílt ki, és férfiak siettek be rajta, hogy kihurcolják a testet.
It tried to leap up the fence on the far side of the run, but was brought down in a hail of fire.
Megpróbált felmászni a kerítésre a kifutó túlsó végén, de a lövések sorozata leterítette.
The female and her cubs ran towards the wooden funnel.
A nőstény és kicsinyei a kifutó felé rohantak.
run (anche: action, go, port, step)
He hesitated a moment, studying the two paths, trying to decide which would provide the easier descent, then chose the one that ran left.
Egy darabig tétovázott, tanulmányozta a két ösvényt, megpróbálta eldönteni, melyiken esne könnyebb járás, majd a bal oldalit választotta.
Üres képernyővédő használata akkumulátoros működés esetén
run (anche: beam, cast, course, direction)
Or it's like a used car: when it stops running, you send it to the junkyard.
Vagy mint amikor használt autót veszünk: ha tönkremegy, irány a bontótelep.
One direction seemed slightly darker than any other - the east - and he determined that he had been running due west.
Az egyik irány sötétebbnek látszott a többinél, úgy gondolta hát, hogy az lehet kelet.
But if she starts to bleed, if she starts running a fever, you get her down into that limousine of yours and get her into Napoleonville!
- De ha vérezni kezd, ha belázasodik, rögtön ültesse be a limuzinjába, és irány Napoleonville!
run (anche: bend, camber, curve, shoulder)
run (anche: campaign, drive, boosterism)
This is no more than wishful thinking in the run-up to elections.
Ez a választási kampány során nem több puszta vágyálomnál.
Today, when the Treaty of Lisbon is now in force, we have a wonderful opportunity to run an information campaign about the treaty and the Union.
Most, hogy a Szerződés már hatályos, lehetőségünk van arra, hogy tájékoztató kampány keretében ismertessük részleteit és az Unió működését.
The campaign is being run by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), the European Union institutions and the World Health Organization.
A kampány szervezői az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), az Európai Unió intézményei és az Egészségügyi Világszervezet.
run (anche: buoyancy, dash, go, impetus)
I kept the boost up as long as I could; then, when I felt it start to go, relaxed, and went back to merely running fast for a while.
Teljes erbl futottam, ameddig csak bírtam; aztán, amikor éreztem, hogy alábbhagy a lendület, lazítottam, és egy ideig megint egyszeren csak gyorsan futottam.
run (anche: droop, gradient, hang, inclination)
run (anche: career, running, rush, scuttle)
The steep slope of dissolution began with a skid, only to become a headlong run.
A megsemmisülés felé vezető meredek út egy kis csúszással indul, amit megállíthatatlan rohanás követ.
There was no running, no pounding of feet, no hoarse cries.
Nem volt rohanás, lábdobogás, kiáltozás.
Then the run back to the house, the phone call to the police, the garbled explanation, the ponderous official inquiries.
Rohanás be a házba, telefon, rendőrség, elhadart, ösz-szevissza történet, nehézkes hivatalos kérdések.
run (anche: channel, journey, path, road)
volume_up
út {sostantivo}
A bostoni Logan-repülőtérig mindössze húsz percig tartott az út.
Mennyi ideig tartott az út a Jinxtől a Kezünk Munkájáig?
It took him longer than he thought, and presently he broke into a run.
Tovább tartott az út, mint ahogy gondolta, s futni kezdett.
run (anche: green, lease, meadow, pasture)
This first part of the run was gently uphill across the rounded crest of the upper pasture, maybe a hundred yards.
A kocogás első szakasza talán száz méteren át, a felső legelő domború ívén enyhén hegynek felfelé tartott.
Cattle ran around in their stalls or knocked down the fences of their pastures.
A szarvasmarhák körbe-körbe futnak a karámban, vagy kidöntik a legelő kerítését.
A huge pasture-ground ran up fan-shaped to the living snow.
Legyező formájú hatalmas legelő terült el lábaik előtt, mely a Chini völgybe vezetett.
run (anche: averages, mean, par, common run)
run (anche: conformation, set)
Turkey is running out of chapters and the accession process risks stalling.
Törökország kezd kifogyni a fejezetekből és fennáll a veszélye annak, hogy a csatlakozási folyamat elakad.
Today, that predatory procedure runs to tens of millions of euros and is ruining new Member States.
Ma ez a - ragadozáshoz hasonlítható - folyamat több tízmillió eurót mozgat meg, és tönkreteszi az új tagállamokat.
Its movement ran so counter to her black imaginings that she was almost unable to understand what was happening.
A folyamat olyannyira rácáfolt Jessie sötét képzelgéseire, hogy jóformán nem is értette, mi történik.
run (anche: course, drift, flow, flux)
run (anche: court, yard)
volume_up
udvar {sostantivo}
He passed through a doorway at the end of the court and walked down a hall that ran to the north wall and the gate that opened there.
Az udvar végén benyitott egy ajtón, és végigment egy folyosón, amely az északi fal mentén húzódott az itteni kapuig.
Armathors who had run from their guardposts at the Coronal's palace hastened into the Chamber of the Court, led by the six court sorceresses.
Az armathorok, akik őrhelyükről a palotához futottak, most az Udvar Termébe siettek a hat udvari varázslónő vezetésével.
When light returned to him, it was the light of Old Sun, running rusty on the stones of a square courtyard enclosed by thick walls.
Amikor visszatért hozzá a világ, az Öreg Nap fénye ömlött szét rozsdásan egy vastag falakkal övezett négyszögletű udvar kövein.
run (anche: dash)
run (anche: descent, downfall, droop, drop)
volume_up
esés {sostantivo}
run (anche: draft, range, round, sequence)
They were of Roberta, and his grandmother, Jenny Fields; his mother swimming at Dog's Head Harbor; his father running, with his healed jaw, along the beach.
Ugyancsak sorozatot festett a piszkosfehér Saabról és A világ színei címet akasztotta rá, mivel, mint mondta, a sorozat tizenkét darabja minden színt felölel.
run (anche: duct, line, round, route)
In I flew, and up to the men's room, noting in flight that somebody was running a floor-waxing machine.
Repültem, fel a férfivécébe, és repültömben észrevettem, hogy valaki padlókefélő gépet járat.
kálváriát járat vkivel
Presumably, all this extra paperwork allows Luxembourgers, Latvians and Lithuanians to line up and run services from Long Eaton to Letchworth.
Ez a rengeteg extra papírmunka feltehetőleg majd azt teszi lehetővé, hogy a luxemburgiak, lettek és litvánok sorban álljanak a Long Eaton és Letchworth közötti járat üzemeltetéséért.
run (anche: exposure, lay, lie, locality)
run (anche: field, lane, line, orbit)
Farther up the line, a man waving a lantern was running towards the train from a signal box.
Lámpát lóbálva egy ember futott a pálya mentén az őrbódétól a vonat felé.
He was running good until all of a sudden he must have looked up and seen there wasn't nothing in front of him but empty track.
Egészen rendesen futott addig, amíg hirtelen föl nem nézett, és észre nem vette, hogy csak az üres pálya van előtte.
Jack found the scrapbook on the first of November, while his wife and son were hiking up the rutted old road that ran from behind the roque court to a deserted sawmill two miles further up.
Jack november elsején találta meg az albumot, amikor a felesége és a fia kirándulni mentek; a roque-pálya mögött régi földút vezetett egy elhagyatott fűrésztelephez, két mérföldnyire.
Else this debate will be like a race run with bricks tied to the runners' ankles.
Ha nem törlik rossz emlékeinket, a Nagy Vita olyan lesz, mint a futóverseny, amelyiken téglákat kötöztek az indulók bokájára.
run (anche: hike, hiking, tour, trip)
volume_up
túra {sostantivo}
A smuggler, perhaps running dope or diamonds from a lonely Breton fishing port into England.
Feltehetőleg csempész, aki kábítószert vagy gyémántot szállít Angliába valami isten háta mögötti breton halászkikötőből.
run (anche: jog, running, scud, scuttle)
It was just as hard for him to run away as it was for them to run after him.
A szökevénynek csakúgy, mint az üldözőknek, egyformán nehéz volt a futás.
Láss neki, csináld. futás, futás, futás.
By the end of the run, everyone had a good sweat, which the hot showers took care of.
A futás végére mindannyian jól megizzadtak, élvezték a meleg zuhanyt.
run (anche: ladder)
volume_up
lefutás {sostantivo} (harisnyán)
run (anche: mill, plant, works, -works)
volume_up
üzem {sostantivo}
The Leuna chemical plant, after one of the most extensive bombings in the history of the war, was up and running within weeks.
A leunai vegyipari üzem a háború egyik legerőteljesebb bombázása után mindössze néhány héttel már működött.
run (anche: port)
run (anche: raid, storm)
run (anche: round)
volume_up
futam {sostantivo}
run
In memory of Trevor, the five o'clock happy hour would begin at four, and run until midnight.
Trevor emlékére az ivászat a szokásos öt óra helyett már négykor megkezdődik, és éjfélig tart majd.
Gambling, weapons running, information for sale, the usual .
Szerencsejáték, fegyverkereskedelem, információ-eladás, satöbbi a szokásos móka.
After the bone marrow was aspirated, or removed, we ran the usual tests by measuring the white and red blood cells.
A mintavétel után elvégezzük a szokásos vizsgálatokat, azaz megszámoljuk a fehér- és a vörösvértesteket.
run
Running through this typical letter that they had, I ran it through my simplicity lab, it's pretty unintelligible.
Miután átnéztem ezt a tipikus levelüket, átfésültem a leegyszerűsítő laboromban, és meglehetősen érthetetlennek bizonyult.
run
run
run
run
run
run
run
run
run
run
run (anche: running)
run
volume_up
szemlefutás {sostantivo} (harisnyán)
run
run
An Earthservice Peaceguardian stood there, and from the looks of him, the blood of the region ran strong in him.
Egy Földszolgálati Békefenntartó állt ott, és a megjelenése alapján tipikus helybélinek látszott.
Running through this typical letter that they had, I ran it through my simplicity lab, it's pretty unintelligible.
Miután átnéztem ezt a tipikus levelüket, átfésültem a leegyszerűsítő laboromban, és meglehetősen érthetetlennek bizonyult.
Into another servants passage, running parallel to the formal hallway, assuming a typical layout for Geruns estate.
Ujabb személyzeti folyosóra érkezett, mely párhuzamosan futott az előzővel, hiszen Gerun háza elég tipikus elrendezésű volt.
run
run

Esempi di utilizzo "run" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTime shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
(2) Az elévülési időszak azon a napon kezdődik, amelyen a jogsértést elkövették.
EnglishNot only can they run like blazes, but they can also scale these sharp rocks...
Nemhogy egy szempillantás alatt elfut, de biztosan mozog az éles sziklák között.
EnglishShe went to the window in time to see Brett run across the yard and into the barn.
Éppen akkor nézett ki az ablakon, amikor Brett a fészer felé szaladt az udvaron.
EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
És persze, ha minden kötél szakad, akkor csak elereszted magad és jöhet a fiesta.
EnglishThe unicorn said, That king's daughter would never have run away to see my shadow.
- Ez a királylány nem szaladt volna világgá soha, csak hogy az árnyékomat lássa.
EnglishFourthly, when the arguments run out, the real reason is revealed: social dumping.
Negyedszer. Ha az érvek elfogynak, előkerül a valódi indok, a szociális dömping.
EnglishAm I supposed to run around after my clients begging them to let me help them?
Talán szaladgáljak az ügyfeleim után, és könyörögjek, hogy engedjenek segíteni?
EnglishAnd my wife has a list of little items shes run short of, if youd be so kind.
A feleségem összeírt egy listát a hiányzó apróságokból, ha lenne olyan kedves...
EnglishOne to run his machine shop and the other... to be middleweight boxing champion.
Egyet aki vezeti a műszaki boltját és egy másikat... aki középsúlyú boxbajnok lesz.
English...then relocate it so that it will never run into conflict with people again.
...ezután áttelepítjük oda, ahol soha többé nem fognak bajt okozni az embereknek.
EnglishYou think, perhaps, she has run away from her husband and taken shelter with me?
Arra gondolnak talán, hogy megszökött az urától, és nálam keresett menedéket?
EnglishThere was action, excitement, and firepower lots of firepower on the right run.
Volt akció, izgalom és tűzerő sőt, a megfelelő vadászatokon rettentően sok tűzerő.
EnglishNor, in all her life dreaming or awake had such contradictory impulses run in her.
Igaz, ilyen ellentmondó érzéseket sem élt meg még soha, sem álmában, sem ébren.
EnglishRun, before the alarms go off and my idiot cohort comes blazing through the lobby.
Menekülj, mielőtt megszólal a riasztóberendezés és őrült testőröm beront az ajtón.
EnglishMajor Bokhan in Athens smelled a rat and made a run for safety in the United States.
Bokhan őrnagy is megszagolt valamit Athénben, és az Egyesült Államokba menekült.
EnglishJill's casual clothes-sneakers, jeans, and a sweater-made it easy for her to run.
Csak válltáskáját kellett az oldalához szorítania, hogy ne akadályozza a mozgásban.
EnglishTime shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
(2) Az elévülési idő a rendelkezést sértő cselekmény elkövetésének napján kezdődik.
EnglishThe engine's not been run today since Rogers hasn't been there to see to it.
Persze mondta , nincs bekapcsolva a motor, hiszen Rogers már nem kacsolhatta be.
EnglishHe came up to them at a dead run, sword blade glinting dully in the red firelight.
Inaszakadtából rohant feléjük, kardja tompán csillogott a vörös fáklyafényben.
EnglishAnd only when men can be taught, will they be allowed to run free among women again!
És a férfiakat csak akkor engedik ismét a nők közelébe, ha tanulékonyak lesznek!