"part" traduzione ungherese


Intendevi forse párt
EN

"part" in ungherese

volume_up
part {sostantivo}
HU

"part" in inglese

volume_up
part {sostantivo}

EN part
volume_up
{sostantivo}

part (anche: bay, detail, division, fraction)
volume_up
rész {sostantivo}
That was one part luck, one part timing, and two parts balls!
Egy rész szerencse, egy rész időzítés és két rész vakmerőség!
The Hanja part will be displayed in brackets after the Hangul part.
A handzsa rész szögletes zárójelben fog megjelenni a hangul rész után.
The Hangul part will be displayed in brackets after the Hanja part.
A hangul rész szögletes zárójelben fog megjelenni a handzsa rész után.
part (anche: assortment, choice, range, selection)
volume_up
választék {sostantivo}
The part in his hair was exact, and his dark suit was sober but comforting.
Hajában a választék egyenes volt, sötét öltönye szolid és megnyugtató.
'His hair's the same length, but the part's on the right instead of the left.
- A haja ugyanolyan hosszú, de a választék a jobb oldalán van és nem a balon.

Esempi di utilizzo "part" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishJanus Senpre had carried out his part in securing the city earlier that morning.
Janus Senpre a maga részéről aznap reggel mindent megtett a város biztosítására.
EnglishThat part I didn't care about, although I would later, when I had to look at it.
Ez a részlet nem érdekelt, noha később annál inkább, amikor meg kellett néznem.
EnglishThe diet had been a part of Bee's and Chrono's initiation into the Gumbo tribe.
Ez az étrend hozzátartozott Bee és Chrono beavatásához a gumbo törzs kötelékébe.
EnglishThat was just part of the program we designed to support the Willawauk charade.
Ezt is csak azért találtuk ki, hogy még hitelesebb legyen a willawauki történet.
EnglishAnd then she got the part of Tennessee Williams's sister in The Glass Menagerie.
És akkor megkapta a nővér szerepét Tenessee Williams Üvegfigurák című darabjában.
EnglishAnd how can you talk like that about not wanting to be a part of the social body?
És hogy mondhatsz olyasmiket, hogy nem akarsz a társadalom testének része lenni?
EnglishThe EU would like to develop the maritime corridors as part of extending TEN-T.
Az EU a TEN-T kiterjesztésének keretében szeretné fejleszteni tengeri folyosóit.
EnglishAnnex II is amended in accordance with Part I of the Annex to this Regulation.
2. A II. melléklet az e rendelet mellékletének I. részével összhangban módosul.
EnglishThe budget for the agencies is part of the budget of the European Union itself.
Az ügynökségek költségvetése része magának az Európai Uniónak a költségvetésének.
EnglishPart of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
Ez részben a hibák és mulasztások, részben csalás és hűtlen kezelés következménye.
EnglishI believe that Parliament has played a constructive part in this Reform Treaty.
Úgy vélem, a Parlament építő szerepet játszott a Reformszerződés létrejöttében.
EnglishTaiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
Tajvan megfigyelőként könnyedén közreműködhet az Egészségügyi Világszervezetben.
EnglishDevelopment cooperation represents a very important part of EU external relations.
A fejlesztési együttműködés nagyon fontos részét képezi az EU külkapcsolatainak.
EnglishSo far, however, we have seen little commitment on the part of the Commission.
Mindezidáig azonban a Bizottság részéről kevés elkötelezettséget tapasztaltunk.
EnglishPhilip Blake was in the house after breakfast and overheard part of the quarrel.
Philip Blake reggeli után a házban volt, és hallotta a veszekedés egy részét.
EnglishI also tried to be the safest person I could be, because that's a part of health.
Megpróbáltam a legbiztonságosabb ember is lenni, mert az része az egészségnek.
EnglishThis is bad news, but perhaps surprising to you, it's also part of the good news.
Ez rossz hír ugyan, de talán meglepi Önöket, hogy ugyanennek van jó oldala is.
EnglishThe holder may have delegated all or part of power of decision to a manager.
II. A tulajdonos hatásköre teljességében vagy részben átruházható az üzletvezetőre.
EnglishTo him she was just a rather foolish old woman, very ready to part with money.
Azt hitte, ez is csak egy olyan bolond öreg nő, akiről könnyű legombolni a pénzt.
EnglishHe groped at the wall with a hand, which felt as if it were no part of him at all.
A férfi a fal felé tapogatózott, keze mintha nem is tartozott volna a testéhez.