"other languages" traduzione ungherese

EN

"other languages" in ungherese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "other languages" viene usato.

Traduzioni simili a "other languages" in ungherese

other sostantivo
other aggettivo
other avverbio
language sostantivo
Hungarian

Esempi di utilizzo "other languages" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSome of the other languages contain mistakes, so please follow the German text.
A többi nyelv közül néhány hibás, ezért kérem, a német szöveget kövessék.
EnglishI do not know what it is called in other languages but we have adopted this word in Dutch.
Nem tudom, más nyelveken hogy hangzik, de a hollandban elfogadtuk ezt a szót.
EnglishThe Slovak language does not wish to develop at the expense of other languages.
A szlovák nyelv nem más nyelvek rovására kíván fejlődni.
EnglishCompulsory schooling involves learning the language of the country and possibly other languages.
A kötelező oktatás keretében megtanuljuk az adott ország nyelvét és esetleg más nyelveket is.
EnglishTherefore, by learning other languages we discover other cultures, values, principles and attitudes.
Így más nyelvek tanulásával más kultúrákat, értékeket, elveket és attitűdöket fedezünk fel.
EnglishChris spoke Spanish in addition to three other languages.
Chris természetesen tudott spanyolul (és még három másik nyelven).
EnglishYou don’t want those in other languages do you, Richard?”
EnglishIn Czech we have a similar saying and I am sure there are similar sayings in other languages.
Cseh nyelven nekünk is van egy ilyen mondásunk, és biztos vagyok benne, hogy valami hasonló más nyelvekben is létezik.
EnglishThe same applies to Basque and numerous other languages.
Ugyanez igaz a baszkra és számos más nyelvre is.
EnglishIs English a tsunami, washing away other languages?
Az angol egy tsunami, ami elmossa a többi nyelvet?
EnglishAfter that I started a small pensionnat out here, taking in rather older girls who wanted to study languages and other things.
Akkor egy pensionnatot nyitottam, nagyobbacska lányok részére, akik nyelvet tanulni jöttek ide.
EnglishBut there's large fractions in other different languages, and if you don't know those languages, you can't access it.
De vannak hatalmas részei más nyelveken is, melyekhez szintén nem fér hozzá, aki nem beszél azokon a nyelveken.
EnglishMaybe because 70% of the planet speaks other languages.
EnglishThe world has other universal languages.
Egy globális társalgásé globális problémákról.
EnglishAnd they all were filled with the Holy Breath, and they began to speak in other languages, as the Spirit gave them to utter.
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdenek szólni más nyelveken, s mint a Lélek adta nékik szólniok.
EnglishSome 300 million others speak seven other languages as similar to Mandarin, and to each other, as Spanish is to Italian.
A mai politikai határok Kelet- és Délkelet-Ázsiában, a nyelvcsaládok 16.1. ábrában bemutatott eloszlásának értelmezéséhez
EnglishI think the cheapest form, which would not need to be translated into other languages, would be a European e-patent.
Azt hiszem, a legolcsóbb forma - amelyet nem volna szükséges más nyelvekre lefordítani - az európai elektronikus szabadalom volna.
EnglishThe proposal under discussion picks out three languages (English, French and German), with all the other languages ranking behind.
A vita tárgyát képező javaslat három nyelvet (angol, francia és német) választ ki, és a többi nyelvet háttérbe szorítja.
EnglishAnd we want to learn other languages.
EnglishIt was to use two other languages with manual translation, in addition to one of the three languages for legal protection.
A javaslat az volt, hogy három nyelv közül a jogi védelem során használt mellett használjunk két másik nyelvet manuális fordítással.

Impara nuove parole

English
  • other languages

Ancora più traduzioni nel dizionario Italiano-Tedesco di bab.la.